Disclaimer
 

 

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Marhisdata is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Marhisdata heeft ernaar gestreefd auteursrechten volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Zij die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot het bestuur.


Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Marhisdata niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Marhisdata aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Marhisdata is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.