Name ship: EMANUEL

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1834
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Lecarpentier, Pierre Louis, Antwerp, Belgium
Yardnumber:
Date Laid Down: 1830-00-00
Launch Date: 1834-10-28
Delivery Date: 1834-12-09
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 851.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-00-00 EMANUEL
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Owner: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Netherlands
Callsign:
Additional info: Op stapel gezet voor rekening van de firma N.J. de Cock & Frère, Gent

Date/Name Ship 1832-02-06 EMANUEL
Manager: Nicolas Joseph de Cock, Rotterdam, Netherlands
Owner: Nicolas Joseph de Cock, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Tijdens de bouw voor NLG 3.000 ‘verkocht’ aan N.J. de Cock, koopman te Rotterdam.

Date/Name Ship 1834-12-09 EMANUEL
Manager: Nicolas Joseph de Cock, Rotterdam, Netherlands
Owner: Nicolas Joseph de Cock, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Onder kapt. J.M.F. Flemming in ballast uit Antwerpen naar Rotterdam gesleept.

Date/Name Ship 1835-01-16 EMANUEL
Manager: Nicolas Joseph de Cock, Rotterdam, Netherlands
Owner: Nicolas Joseph de Cock, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: 1e Zeebrief EMANUEL / N.J. de Cock, Rotterdam, kapt. Joh. M.F. Flemming

Date/Name Ship 1843-08-03 EMANUEL
Manager: N.J. or Th. de Cock. (not certain, brothers), Gend, Belgium
Owner: N.J. or Th. de Cock. (not certain, brothers), Gend, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gend / Belgium
Callsign:
Additional info: Vanuit Rotterdam onder kapt. J.H. Zeeman te Antwerpen aangekomen om onder Belgische vlag te brengen.

Ship Events Data

1835-00-00: Type: History
Onder kapitein Flemming heeft de EMANUEL tot juli 1839 een aantal reizen naar Oost-Indië gemaakt. Le Précurseur meldde, dat de EMANUEL de reis Vlissingen / Batavia in 1835 in 86 dagen had volbracht; een record. St. Helena was reeds in 46 dagen bereikt. De terugreis Batavia / Rotterdam werd in 98 dagen afgelegd, ondanks de zware lading van 1.097.817 kg.


1843-00-00: Onder Belgische vlag gebracht. Of N.J. de Cock de reder was of diens broer Theodore de Cock is niet duidelijk.


1843-12-25: Type: History
Van Antwerpen vertrokken met bestemming het Verre Oosten.


1845-06-17: Type: History
Van Antwerpen met 360 emigranten naar New York. Na terugkeer van januari tot juni 1846 bij scheepswerf Le Carpentier in Antwerpen grote herstellingen ondergaan.
Bij de vijfde reis naar het Verre Oosten (bestemmingen als Singapore, Canton, Manilla, Macao, Whampoa, Batavia) arriveerde de EMANUEL in Batavia met zware lekkage, een gebroken fokkemast en verlies van ra’s en zeilen; de noodzakelijke reparaties werden in Batavia uitgevoerd.


1850-05-05: Type: History
AH 030550
Advertentie. Publieke veiling, verkoop bij opbod, van het fraaie Belgische Fregat EMMANUEL, 850 ton groot.
De scheepsmakelaar Van den Bergh en Zonen, tezamen met de deurwaarder F. Degenaert, zal op woensdag 15 mei 1850, te 2 uur, in de verkoopzaal der Makelaars, in het gebouw van de Beurs, in het openbaar verkopen de Belgische driemaster EMMANUEL, met een laadvermogen van 850 ton, gekoperd en kopervast, recentelijk gekield en hersteld (opm: mogelijk de definitieve restauratie na in 1849 opgelopen averij die in Batavia was gerepareerd) en gereed om onmiddellijk zee te kiezen. Dit snelzeilende schip zal worden verkocht in één kavel met volledige scheepsuitrusting en inventaris, terwijl het gemeerd ligt in het Groote Dok van deze stad (opm: Antwerpen).
Voor nadere inlichtingen en voor het inzien van de inventaris richte men zich tot de Heren Th. de Cock & Cie, of bovengenoemde makelaar, bij wie men toestemming kan bekomen om het schip te bezichtigen.

Na terugkomst te Antwerpen op 19.11.1849 en na lossing werd het schip gekield en hersteld en in mei 1850 te koop aangeboden. Het hoogste bod – 50.000 Fr – werd als onvoldoende bevonden, waarna de EMANUEL op 06.08.1850 naar Valparaiso uitzeilde om daar zwaar lek aan te komen. Na herstel werd met guano van de Chincha Eilanden via Callao (ter vervulling van de uitklaring) de reis naar Londen aanvaard.


1852-00-00: Final Fate: De laatste reis, nr. 7, begon eind november 1851 vanuit Londen, met vertrek vanaf Deal op 1.12.1851, bestemd naar Akyab, aan de rivier Kaladan in Birma. Na belading in Akyab – waarschijnlijk met rijst – en vertrek moest het schip wegens lekkage terugkeren, waarna het ter reparatie op een bank werd gezet. Hier sloeg de EMANUEL om, waarna het werd afgekeurd en verkocht. Deze laatste informatie werd verstrekt in een op 20 mei 1852 van Akyab naar Antwerpen verzonden brief.

Ship Masters Data

Date from: 1834
Captain: Flemming, J.M.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1839
Captain: Molenaar, S.G.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1842
Captain: Zeeman, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1843
Captain: Haverbeke, Joseph van
College:
Flagnumber: 0
Other information: Under Belgium flag.

Date from: 1845
Captain: Cordier, Amand
College:
Flagnumber: 0
Other information: Under Belgium flag.

Date from: 1846
Captain: Swarts, Theodore
College:
Flagnumber: 0
Other information: Under Belgium flag.

Date from: 1850
Captain: Dofty, Nicolas
College:
Flagnumber: 0
Other information: Under Belgium flag.

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Nat. Archief Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.318
Nat. Archief Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, inventarisnummers 52, 90, 124
Nederlandsche Hermes 5e jaargang 1830
Bouman, G.N, Haren Gn.
Coolput. Luc van, Antwerpen
Le Précurseur
AH = Algemeen Handelsblad
PAN = Provinciael Antwerpsch Nieuwsblad
General information regarding this ship

Nota’s

a)  De bouw van dit fregat heeft in totaal bijna vijf jaren in beslag genomen. Deze vertraging is vrijwel geheel toe te schrijven aan de politieke onrust voor en ten tijde van de Opstand der Belgen, de oorlogshandelingen rond Antwerpen, en de politieke implementaties en de blokkade van de Schelde als gevolg van het ontstaan van de staat België. 

b)  Ingevolge het verdrag van 19 april 1839 erkende Nederland de Belgische vlag. De Belgische regering wilde nu handelsrelaties opbouwen met het Verre Oosten en er de Belgische vlag gaan bekend maken. De Belgische reders stonden echter – vanwege de kosten, de kansen op commercieel succes, het vinden van bemanningen, enz. – eerder twijfelachtig tegenover dit projekt. De regering besliste dan staatsbemanningen ter beschikking te stellen, d.w.z. kapiteins, officieren en matrozen uit de kleine Belgische oorlogsmarine.

Aldus maakten zes van de grootste Belgische koopvaardijschepen van 1842 tot 1848 dertien reizen naar het Verre Oosten met complete staatsbemanningen. De reizen nrs. 1, 3 en 4 van de EMANUEL maakten hier deel van uit. De kapiteins Van Haverbeke en Swarts waren officieren van de ‘Marine Royale’. Er waren wel nogal wat problemen met de bemanningen wegens het feit dat die opzagen tegen de lange reizen en wegens te strenge militaire discipline en straffen.

Reis nr. 5 was een reis met gewone koopvaardijmatrozen, doch wel met Swarts als kapitein. 

c)  De scheepsnaam wordt onder Nederlandse vlag steeds als EMANUEL geschreven; onder de Belgische vlag gebruikt men veelal EMMANUEL. 

PAN 050843

Antwerpen, 5 augusty. Het bulletin van de beweeging onzer haven berigt heden de inklaering van den nederlandschen drymaster EMMANUËL. De reden der aenkomst van dit groot schip is niet verre te zoeken: dezelve staet in verband met den toestand der navigatie in de noord-nederlandsche provincien. Blykens de narigten, door de gedeputeerde staeten van Noord- en Zuyd-Holland ingewonnen, gaet het in die provincien met de scheepvaert gansch niet tot wensch. Op de timmerwerven is, om zoo te zeggen, in 1842 niet gewerkt geworden. Trouwens, er zyn geen nieuwe schepen voor Oost-Indiën gebouwd, en men heeft zich bepaeld tot het voltooyen der vaertuygen, die te Amsterdam voor andere bestemmingen op stapel stonden. Hieruyt is natuerlyk groot nadeel ontstaen voor onderschydene andere nyverheydstakken, welke by den scheepsbouw leeven. De gedeputeerde staeten verklaeren zulks zelf, en men zal hen gereedelyk gelooven, als men zal geleezen hebben hetgeen het Handelsblad tegen  de huyzen bouwery inbrengt. Van eenen anderen kant zyn de uytreedings-maetschappyen van Rotterdam, Dortrecht en andere plaetsen er verre af van te bloeyen. Er zyn in de laetste jaeren voor de Nederlandsche Handel-maetschappy te veel schepen gebouwd, en zy kan ze alle niet gebruyken. Eenige uytreeders hebben hunnen schepen met ballast naer Java gezonden, maer zy hebben er hunne rekening niet gevonden. En ondertusschen genooten degeene die deze schepen deeden bouwen al de voorrechten, welke men hier in Belgiën uytkraemt als moetende aen de nationaele scheepvaert eenen onafgebroken voorspoed verzekeren, de hollandsche uytreeders worden beschermd door privillegien en differentieële rechten byna met een monopolium gelykstaende, en nogtans lyden zy sedert ettelyke jaeren meer dan onze eygene uytreeders, ondanks de byna ongehoorde goedkoopheyd der vragt-pryzen. Edoch, terwyl de nationaele schepen in Belgiën bestendig reyzen te doen hebben, wagten in Holland een groot getal bodems dry en zelfs zes maenden, eer zy eene enkele reys kunnen doen. Maer het zyn de groote koopvaerdy schepen alleen niet welke zich in dezen gespannen toestand bevinden : de gedeputeerde staeten van Zuyd-Holland bekennen dat de vaert met koff-schepen even slegte resultaeten heeft opgeleverd, en zy willen de oorzaek daer van zoeken in de vermindering van den graenhandel, ’t is mogelyk ; maer het bestaen van het kwaed bewyst altyd dat privilegien, premien, differentieële rechten en wat nog al meer, onmagtig zyn om spanningen te voorkomen.