Name ship: DE WAAKZAAMHEID

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1871
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 2494 GRON 1871
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Foxholsterbosch (Gem. Hoogezand), Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1871-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 121.00
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1871-00-00 DE WAAKZAAMHEID
Manager: Maximiliaan Philip Wenniger, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Maximiliaan Philip Wenniger, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1898-01-00 ANNECHIENA
Manager: J. Vellinga, Zoutkamp, Netherlands
Owner: J. Vellinga, Zoutkamp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zoutkamp / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1871-03-23: Dagregister deel zeven, nummer honderddrie en zeventig, den vier en twintigsten Maart 1800 een en zeventig. Verklaring van Eigendom. Ik ondergetekende Maximiliaan Philip Wenniger, schipper wonende te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, verklare bij deze te zijn de eenige eigenaar van het tjalkschip genaamd de Waakzaamheid, gebouwd te Foxholsterbosch onder de gemeente Hoogezand, hebbende een dek en een mast, zijnde groot eenhonderd een en twintig 121 tonnen, thans liggende te Groningen en gevoerd wordende door mij ondergeteekende. Groningen, den drieen twintigsten Maart 1800 een en zeventig. Getekend M.P. Wenniger. (In de kantlijn staat bijgeschreven 2494.)

1898-01-05: Kadaster Deel 14, nummer 481. Op 05-01-1898 wordt "De Waakzaamheid", eigendom van Maximiliaan Philip Wenniger en Annechien Bodens, echtelieden, beide overleden, bij erfopvolging hun minderjarige kinderen Geppina en Johannes Wenniger, ten overstaan van notaris Petrus Hendrikus Wilhelm Kleinschmidt, deurwaarder bij het kantongerecht te Harlingen, openbaar verkocht. Koper: Jan Jans de Groot, winkelier en tapper, wonende te Harlingen.

1898-01-18: Dagregister deel 14 nummer 310, den negentienden Januari 1800 acht en negentig. (Bekort) Koopcontract. Ondergetekende Jan Jans de Groot, winkelier en tapper, wonende te Harlingen, verklaart bij deze te hebben verkocht en onder vrijwaring naar de wet, vrij van het recht van verband en bevoorrechte schulden te hebben overgedragen aan Jan Vellinga, schipper, gedomicilieerd te Zoutkamp, gemeente Ulrum, die door mede ondertekening deze akte verklaart in koop en overdacht te hebben aangenomen het overdekte houten tjalkschip, vroeger genaamd "De Waakzaamheid", thans genaamd "Annechiena", groot 118 scheepstonnen, volgens meetbrief afgegeven den 17 September 1896, door den scheepsmeter Matthijssen te Dordrecht, zijnde het schip gebouwd in de provincie Groningen voor de eerste maal te boek gesteld ten kantore der Hypotheken te Groningen in de registers van schepen en vaartuigen onder no. 2494 en alzoo in de Nederlanden tehuis behoorende zoals het is, liggende in de stadsgracht nabij Gasfabriek te Harlingen. Door den verkooper verkregen door de overschrijving ten Hypotheekkantoor te Groningen, schepen en vaartuigen, den 18 Januari 1800 acht en negentig. deel 27 no. 5338 van een procesverbaal van publieken verkoop en koop opgemaakt door P.A.M. Kleinschmidt, deurwaarder te Harlingen den 6. Januari 1898 en zulks verkocht met al deszelfs staand en lopend want en verder inventaris in eene koop met het schip zelve in voor een zelfden prijs. De aanvaarding van het gekochte is heden bereids door den kooper naar genoegen geschied. Deze verkoop en koop is geschied voor den som van acht honderd gulden.

191?: Verder nog onbekend

Ship Masters Data

Images


Description: De ANNECHIENA, liggend te Odense in maart 1915. Het schip werd op 22 maart 1915 daar gecharterd voor lichterwerkzaamheden tegen DKr. 15,- per dag.
Achter de ANNECHIENA liggen waarschijnlijk de RIVAL, kapt. S. Pronk, en de ALBATROS, kapt. Mulder. Kapt. Vellinga zit op de roef van zijn schip.
De plaats van de overige personen is onduidelijk beschreven: "daarachter O. Baar, sch. Peping, 2e rij P. Tattje, A. Groen, Wijbrams, J. Venema en Houwerzijl" (Houwerzijl is mogelijk de dame naast de schipper met pet zittend op het roer)
Image type: Photo
Sources