Name ship: DOLPHIJN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1804
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Bun
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Workum, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1804-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 6.00 lasts (commercial)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 54. Feet (Frisian) Registered
Beam: 14.00 Feet (Frisian) Registered
Depth: 5.00 Feet (Frisian) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140299
Name ship DOLPHIJN
Type
Lasts 0
Built province/country Workum, Friesland
Binnenland
Remarks gefranciseerd
Date agenda 1814-03-17
Passport requested by Hoekema & Co., Sjoerd I.
City Workum
Master at time of request Schotzman, Ulbe Waijes
Harbour Workum
Other Remarks enig eigenaar
Ship History Data

Date/Name Ship 1804-00-00 DOLPHIJN
Manager: Sjoerd Jacob Hoekema, Workum, Netherlands
Owner: Sjoerd Jacob Hoekema, Workum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Schotsman, Ulbe Waaijes
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-03-17

Images

Sources


Year: 1804-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
General information regarding this ship

De DOLPHIJN is gefranciseerd geweest.

1814

Op 17-03-1814 wordt voor de DOLPHYN door S.J. Hoekema & Co uit Workum een zeebrief aangevraagd voor kapt. Ulbe Waaijes Schotsman.

1815

OHC 040715
Dr. P.A. Sluyterman en E. Schotanus, openbaar notaris, residerende te Workum, zullen aldaar, op vrijdag den 7 juli 1815 des na middags ten 2 uren, ten Huize van W.S. Minks, kastelein in 's Lands Welvaren, aan den Markt, bij finale toewijzing, publiek, bij Strijk- en Verhooggeld, aan den meestbiedenden, presenteren te verkopen:
Een welbezeild aal- of bunschip, (kunnende zoo wel binnen, als buitenlands varen) genaamd de DOLPHYN, gevoerd bij Ulbe Waaijes Schotsman, lang over steven 54, wijd 14 en hol 5 voeten, geijkt op zes commercie lasten, gebouwd en uitgehaald in den jare 1804, cum annexis bij biljetten gespecificeerd.
Alles behorende aan de sedert meer dan honderd jaren te Workum bestaan hebbende Aal Negotie op Londen. Waarvan de conditiën ten kantore van bovengenoemde actuariën, en bij de heren C. Binkes, te Bolsward, en S.J. Hoekema, te Workum, te vernemen zijn.