Name ship: COLUMBUS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Pink
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Koningsbergen, Prussia
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 341.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 138. Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 36.3 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 15.7 Feet (Amsterdam) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1816
Number in register 18160850
Name ship COLUMBUS
Type Pink
Lasts 0
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1816-11-25
Passport requested by Vries & Comp., de
City Amsterdam
Master at time of request Uyen, Hilbrant van
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1816-08-17 COLUMBUS
Manager: Firma de Vries & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 35.000,-

Date/Name Ship 18?? COLUMBUS
Manager: Daniel Sanio, Koningsbergen, Prussia
Owner: Daniel Sanio, Koningsbergen, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Koningsbergen / Prussia
Callsign:
Additional info: Elders Daniel Panis genoemd

Part-owners

Eigenaren van de pink COLUMBUS d.d. 17 augustus 1816:
Firma De Vries & Co., Amsterdam, 1/4e part (boekhouder)
J.L. van Harpen & Zoon, Amsterdam, 1/4e part
W.Jurgens Czn., 1/4e part
Bezitter(s) van resterende 1/4e part niet vermeld

Eigenaren van de pink COLUMBUS d.d. 27 juli 1819:
Firma De Vries & Co., Amsterdam, 1/4e part (boekhouder)
Firma A.L. van Harpen & Zoon, Amsterdam, 1/2e part
Firma Insinger & Co., Amsterdam, 1/8e part
E.H. Engelberts, 1/8e part

Eigenaren van de pink COLUMBUS d.d. 7 juli 1821:
Firma De Vries & Co., Amsterdam, 3/8e part (boekhouder)
Firma A.L. van Harpen & Zoon, Amsterdam, 4/8e part
Firma Insinger & Co., Amsterdam, 1/8e part

 

Ship Events Data

1822-07-27: Final Fate: De pink COLUMBUS, kapt. J. Grevelink, is d.d. 11 juli 1822 bij Point Natal (thans Durban) in een storm zwaar beschadigd en lekgeslagen. De kapitein en bemanning hebben d.d. 27 juli 1822 het schip verlaten en zijn gered door de brik JULIA, kapt. P. Desse.

Ship Masters Data

Date from: 1816
Captain: Uyen, Hilbrant van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1816-11-25

Date from: 1821
Captain: Grevelink, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1821-07-11

Images

Sources

General information regarding this ship

1822

RC 301122
Rotterdam, 29 november. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 26 november:
Van de Kaap de Goede Hoop meldt men van den 24 september, dat het Nederlands schip COLOMBO (opm: COLUMBUS), J. Grevelink bij Point Natal (opm: Port Natal, thans Durban) gezonken is; de equipagie had zich met de boten gered en was door een Frans schip te Bourbon (opm: thans Réunion) aangebragt (opm: zie RC 051222].
RC 051222
Amsterdam, 3 december. Kapitein J. Grevelink, gevoerd hebbende het schip COLUMBUS, van Batavia naar Amsterdam, meldt van St. Denis, op het eiland Bourbon (opm: thans Réunion), in dato 14 augustus, dat hij den 11 juli af en aan de punt van het rif van Aguilhas (opm: Kaap Agulhas, 34º55’ Z.B. 20º0’ O.L.), door een felle storm overvallen werd, die zich soms tot een orkaan verhief, waardoor den 23 de grote- en bezaansmast over boord geraakten, de fokkemast vallende werd, de boegspriet barstte, het roer brak, de pompen en al wat op het dek was weggeslagen werden en het schip lek en reddeloos werd; in die toestand tot den 27 rondgedreven hebbende, werd hij met al de aan boord zijnde personen, zonder echter het geringste te kunnen bergen, door de Franse brik JULIA, kapt. P. Desse, die reeds van den 24 getracht had hem te naderen, van het wrak gered en den 14 augustus, even voor het schrijven van zijn brief, te St. Denis aangebragt. (opm: zie ook AC 240123, RC 110223, NSC 150323, AC 030723).

1823

AC 240123
St. Denis, op het eiland Bourbon (opm: naam thans Réunion) den 22 augustus 1822. Onze courant behelst de volgende merkwaardige brief:
Mijnheer de redacteur! - Commanderende het Nederlandse schip (opm: waarschijnlijk een pink) COLUMBUS, van Batavia naar Amsterdam bestemd en aan boord hebbende, behalve een talrijk equipage, een korps troepen van Z.M. de Koning der Nederlanden, werd ik den 13 juli l.l. op de Agulhasbank door een zo geweldige storm overvallen, dat dezelve achter elkander de grote mast, de bezaanmast en de boegspriet deed breken, ons roer verbrijzelde en de pomp wegsloeg. Ons schip reddeloos, half open gespleten, te midden van een woedende zee, dan hier dan daar heen geslingerd en de speelbal der golven zijnde, verwachteden wij alle niets dan de dood……toen plotseling een brik aan de horizon verschijnende en op ons aanhoudende, wij hoop begonnen op te vatten van hulp te zullen krijgen, en wij waren hiervan weldra zeker, toen wij de Franse vlag, steeds verzeld (opm: vergezeld) zowel door mensenliefde als door dapperheid, herkenden.
Het gevaar was ondertussen ten hoogsten top gestegen; bergen waters rolden tussen de brik en de COLUMBUS, en dreigden elk ogenblik slachtoffers en verlossers te zullen verzwelgen; zelfs deden reeds onze onverschrokkenste zeelieden, verschrikt dat zij de brik verscheidene keren onder het gewicht der baren, die op haar nederstortten, zagen verdwijnen, en vrezende dat zij, eindelijk genoodzaakt zijnde voor zelfbehoud te zorgen, zich mocht verwijderen, de lucht door hun vurig angstgesmeek weergalmen, toen uit de brik, van welke een vreselijke baar op dat ogenblik een boot verbrijzelde en het fokkenzeil verscheurde, het edelmoedig geroep gehoord werd: Ik zal U niet verlaten; woorden, die over het leven van eenennegentig personen beslisten. Dat geroep, welks waarde, in de mond mijner oude wapenbroeders ik kende, werd met dezelfde drift hernieuwd, telken male, wanneer het gevaar zich scheen te verdubbelen.
Het was niet eer dan na vijf dagen in deze wisseling van hoop en vrees te hebben doorgebracht, dat wij vernamen, dat de brik de JULIA van Bordeaux was en dat haar dappere kapt. P. Desse heette; toen eerst was het die onversaagde zeeman mogelijk ons aan boord te krijgen.
Na op deze wijs, zes dagen, te midden van vreselijke gevaren, uit welke edelmoedigheid alleen hem verbood zich te verwijderen, met achterstelling zijner dierbaarste belangen en van de zorg voor eigen behoud te hebben doorgebracht, gelukte het de kapitein Desse eenennegentig mensen, die niet zijne vrienden, niet eenmaal zijn landgenoten waren, aan de dood te ontrukken!!!
Tolk der gevoelens van mijn scheepsvolk en van mijn passagiers, gelijk de heer Gerlings zulks is van de troepen, welke hij verzelde, verzoeken wij u, mijnheer de redacteur, in de couranten welke gij uitgeeft, het verslag onzer ongelukken en de uitboezeming van het diep gevoel onzer erkentenis voor de brave kapitein van de JULIA, te willen mededelen.
Moge de naam van deze held der mensheid zo diep in het geheugen van hen, die deze brief lezen, gegraveerd worden, als hij het in onze harten is! Moge die naam, weldra het voorwerp van Frankrijk’s en Hollands bewondering geworden, allen de man herinneren, die de eer en het voorbeeld is van de zeelieden aller natiën.
J. Grevelink, kapitein van de COLUMBUS.
M. Gerlings, luitenant, commanderende het detachement aan boord van de COLUMBUS.
(opm: zie RC 301122 en 051222 en BC 211222)
RC 110223
Rotterdam, 10 februari. Z.M. de koning heeft de orde van de Nederlandse Leeuw geschonken aan de heer P. Desse, kapitein van het Franse schip JULIA, voor zijn edelmoedig en menslievend gedrag in het redden der 92 schipbreukelingen van het Nederlandse schip COLUMBUS (opm: zie RC 051222).
NSC 150323
Brussel, 12 maart. De Kamer van Koophandel van Bordeaux heeft besloten, om aan de kapitein P. Desse, en aan ieder man der equipagie van de JULIA, zijnde een brik van gemelde stad, welke 92 man van een Hollands schip (opm: COLUMBUS, zie o.a. RC 301122) gered heeft, een medaille te schenken. Men herinnert zich, dat Z.M. de Koning der Nederlanden aan die dappere kapitein het ordeteken van de Nederlandsche Leeuw heeft geschonken, ten bewijze van hoogst deszelfs tevredenheid wegens zijne edelmoedige zelfopoffering.
AC 030723
Advertentie. Ten Brink & De Vries, boekverkopers in de Warmoesstraat, zullen zo spoedig mogelijk op autorisatie van de heren De Vries & Co uitgeven de verklaringen en verdere stukken, bij dezelven als boekhouders en mede-reders van het in juli 1822 bij het rif van Agulhas verongelukte schip COLUMBUS, gevoerd geweest door kapt. J. Grevelink (opm: zie o.a. RC 051222), ingekomen, wegens het verlaten van hetzelve schip, de redding van 92 mensen en de omstandigheden, welke deze gebeurtenis hebben vergezeld, tot opheldering van zekere brief door de redder dezer mensen, kapt. P. Desse, dezer dagen in lithographische druk onderhands in circulatie gebracht.