Name ship: BETSY EN CAROLINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Built abroad
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1818
Number in register 18180557
Name ship BETSY EN CAROLINA
Type Fregat
Lasts 265
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1818-09-28
Passport requested by Wijlep, van & Lintelo, te
City Amsterdam
Master at time of request Schröder, Cornelis
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1818-09-28 BETSY EN CAROLINA
Manager: Firma Van Wijlep & Te Lintelo, Amsterdam, Netherlands
Owner: Firma Van Wijlep & Te Lintelo, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1825-12-16: Final Fate: Het fregat BETSY EN CAROLINA (tenaamstelling wordt in de berichten op verschillende manieren geschreven), kapt. C. Schröder, is d.d. 16 december 1825 op de Noorderhaaks bij Texel verbrijzeld.

Ship Masters Data

Date from: 1818
Captain: Schröder, Cornelis
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1818-09-28

Images

Sources

General information regarding this ship

1825

NSC 201225
Amsterdam, 18 december. Het schip BETSY EN CAROLINA, kapitein C. Schröder (opm: zie DC 201225), komende van Batavia naar Amsterdam, is den 16 dezer op de Noorderhaaks verbrijzeld. Een gedeelte van de equipage, waarbij een onderstuurman, benevens een kistje van het gouvernement, is door loodschuiten gered; de kapitein, overige stuurlieden en passagiers zijn verdronken.
DC 201225
’s Gravenhage, 18 december. Van Texel schrijft men, van den 16 dezer, dat op de Noorderhaaks is verbrijzeld, het schip BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder (opm: fregat BETHSY EN CAROLINE, kapt. Cornelis Schröder), van Batavia naar Amsterdam. De kapitein, stuurlieden en passagiers zijn daarbij verongelukt; een gedeelte der overige equipage is door loodsschuiten gered, benevens een kistje van het gouvernement.
(opm: zie ook: NSC 201225, 221225 en 271225, PGC 231225 en AC 281225)
NSC 201225
Amsterdam, 18 december. Het schip BETSY EN CAROLINA, kapitein C. Schröder (opm: zie DC 201225), komende van Batavia naar Amsterdam, is den 16 dezer op de Noorderhaaks verbrijzeld. Een gedeelte van de equipage, waarbij een onderstuurman, benevens een kistje van het gouvernement, is door loodschuiten gered; de kapitein, overige stuurlieden en passagiers zijn verdronken
RC 221225
Amsterdam, 20 december. Het schip BETSY EN CAROLINA, kapt. Cornelis Schröder, met koffie en sapanhout, van Batavia naar Amsterdam, is, na een reis van vier maanden, den 16 december, zich voor de Texelse wal bevindende, met dikte van mist en regen, zo dat het vuur van Kijkduin niet te zien was, die ochtend, ten half zeven ure, op de buitenkant van de Noorderhaaks gestrand en verbrijzeld. (opm: fregat BETHSY EN CAROLINE, zie o.a. DC 201225 en BC 100526)
Van de equipage zijn veertien personen, die op wrakken omdreven, gered en wel door de loodsschipper C. Duinker, de timmerlieden J. Borchers, Evert Warnsloo en Willem Hagen, en de matrozen J.R. Jansen, H.J. Dreijer, J.N. Knudsen en C.J. Schreuder (alle op Texel aangebracht), en door de loods-schipper F. Krijnen de overige zeven, die in het Nieuwe Diep zijn aangebracht en waaronder zich één der onder-stuurlieden bevindt. De kapitein, de overige
stuurlieden (uitgezonderd de opper-stuurman Leendert Elemans, die reeds veertien dagen na het vertrek overleden was) en manschappen hebben bij deze ramp het leven verloren, zo als ook alle de passagiers, zijnde de heren Suston, met vrouw en kind, Lambertus, baron van
Babst, met twee Maleise bedienden, J. Machielsz of Michaélis, koopman van Japan (door wie 2200 pikols koffie en enige Japanse goederen waren ingeladen) en Willem Antonius Zoon en mejuffrouw Elisabeth Vogelpoot (wier vader op de reis overleden was). Behalve een kistje voor het gouvernement, waren den 17 geborgen: 1 vat specerijen, op de ene bodem gemerkt no. 169 N, middell B, b G of P 77, en op de andere bodem, no. 169 P, 198F, 178 N, 1079B; twee
kisten met behangselpapier, ieder een rol; zeven balen koffie, gemerkt BZ en daaronder D, en 1 dito, gemerkt J.A.M. Voorts aangespoeld een baal en enige losse koffie, welke laatste geheel weg is, vaat- en plankwerk en rondhout. Het schip is met de inventaris totaal verloren, daar het weer en hol water niet hebben toegelaten, om daarvan iets te bergen; alleenlijk is een gedeelte van het journaal opgevist.
PGC 231225
Haarlem, 19 december. In de morgen van den 16 is tegen of op de Noorderhaaks gestrand en in korte tijd verbrijzeld, het van Batavia te huis varend schip BETSEY EN CAROLINA, kapitein Schröder (opm: zie o.a. DC 201225). Van de equipage zijn 14 man met de grootste moeite gered. Van de kapitein en passagiers, zo men zeide, ten getale van 2 à 9 personen, heeft men tot dusverre niets vernomen. Onder het weinige, hetwelk van de lading is geborgen, noemt men een kistje, denkelijk met papieren, voor het Gouvernement bestemd, en enige brieven, welke waarschijnlijk tot de brievenzak hebben behoord.
RC 271225
Amsterdam, 25 december. Het schip SCHOON VERBOND, kapt. D. Kraijer, van Amsterdam naar Canton, is, volgens rapport van de geredde stuurman van het schip BETSEIJ EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, den 10 augustus Anjer gepasseerd.
AC 281225
Advertentie. Volgens ingekomen berichten, heeft zich onder de passagiers van het op de Noorder Haaks verongelukte schip BETSEY EN CAROLINA, kapt. C. Schröder, in de ochtend van den 16 december laatstleden bevonden: de weled. heer Henri George Certon, opziener over de Landelijke Inkomsten te Japara, eiland Java, en zoon van wijlen de wel.ed.gestr. heer B.G. Certon, in deszelfs leven hoofd-officier van de STAD HAARLEM, vergezeld van zijn echtgenote, vrouwe Francis Stagoll en één dochtertje, keerde hij met verlof naar het vaderland terug. Allen zijn op een hartverscheurende wijze omgekomen en worden bitter betreurd, door de aangehuwde Moeder van de overledenen en verdere betrekkingen.