Name ship: CONCORDIA CONSTANS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1916
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 8537 GRON 1916
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Jac. Smit, Sappemeer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1916-12-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 66.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 52.00 Net tonnage
Deadweight: 145.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 25.75 Meters Registered
Beam: 5.85 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.08 Meters Depth, moulded
Draught: 1.83 Meters Other
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1916-00-00 CONCORDIA CONSTANS
Manager: W. den Dulk Jzn., Scheveningen, Netherlands
Owner: W. den Dulk Jzn., Scheveningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheveningen / Netherlands
Callsign: NKSB
Additional info:

Ship Events Data

1916-12-09: Dagregister deel 20, nummer 848, den veertienden December 1900 zestien. Ondergetekende Jac. Smit, scheepsbouwer te Sappemeer, verklaart hiermede in het jaar 1916 te hebben volbouwd het stalen zeilschoenerschip “Concordia Constans” voor Scheveningen, hebbende een dek en twee masten, groot volgens meetbrief bruto vijf en zestig vijftig honderdste tonnen 65,50 en netto twee en vijftig en zestien honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter in vollen en vrijen eigendom toehoorende aan den heer W. den Dulk Jac. Zn., Reeder te Scheveningen. Sappemeer, den 9 December 1916. Jac. Smit. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 18 December 1916 no. 32 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk: 8537 GRON 1916.

1917-05-05: Nieuwe Tilburgsche Courant 05-05-1917: De Nederlandsche schoener „CONCORDIA CONSTANS'', uit Scheveningen, welke Donderdagavond met een lading gezaagd hout van Christiania naar Amsterdam bestemd, te IJmuiden binnenkwam, heeft op de Noordzee, volgens de „N. C." een ontmoeting met een Zeppelin gehad. Op de thuisreis, Dinsdag 1 Mei, des morgens, bevond het zeilschip zich eenige mijlen ten N. W. van het Ter schellinger-Vuurschip, toen eensklaps een Zeppelin van zeer groote afmetingen uit het Oosten kwam opdagen in de richting van het vaartuig. Het gevaarte naderde tot juist boven den schoener, doch men kon uit het luchtschip vermoedelijk niet dadelijk de nationaliteit van het zeilschip vaststellen. Tot driemaal toe kwam de L. 43, zoo was de Zeppelin gemerkt, terug en koerste steeds precies boven den schoener. De gezagvoerder van de „Concordia Constans" die niet kon begrijpen wat de Zeppelin-commandant wilde, liet de Nederlandsche driekleur zoo-ver mogelijk over de deklading hout uitspreiden. Toen het luchtschip voor de derde maal over het zeilschip koerste, bemerkten de luchtvaarders vermoedelijk dat de schoener een "Nederlandsche" was en verdween de L. 43 snel in Noord-Oostelijke richting. De „Concordia Constans" zette daarna verder ongemoeid de reis naar IJmuiden voort.

1918-00-00: Final Fate: Algemeen Handelsblad 11-06-1918: Raad voor de Scheepvaart. Ook werd behandeld het vermoedelijk met man en muis vergaan op de reis van Frederikstad naar Rotterdam op of na 22 October j.l. van het zeilschip „CONCORDIA CONSTANS" reeder W. den Dulk Jac.zn., te Scheveningen. Uit informaties, ingewonnen bij het ministerie van buitenlandsche zaken, aldus deelde de voorzitter mede, is gebleken, dat noch in Skandinavië, noch in Duitschland iets van de „Concordia Constans" bekend was. Allen wist men dat het schip den 15en October uit Frederikstad is vertrokken en een certificaat van deugdelijkheid bezat. De inspecteur voor de scheepvaart voegde hieraan nog toe, dat de „Concordia Constans" een nog betrekkelijk nieuw schip was en alleszins voor haar taak berekend. Uitspraak in deze zaak volgt later.

1918-00-00: Algemeen Handelsblad 25-06-1918: De Raad deed verder de volgende uitspraken: Betreffende het met man en muis vergaan van het zeilschip „CONCORDIA CONSTANS". De Raad is van oordeel, dat het zeilschip "Concordia Constans" op de reis van Frederiksstad, 15 October 1917 met man en muis is vergaan. De oorzaak kan niet met zekerheid worden vastgesteld; De Raad acht het niet onmogelijk, dat deze verband houdt met de oorlogsomstandigheden.

Ship Masters Data

Images


Description: Waarschijnlijk ligt het schip op deze foto nog bij de bouwwerf.
Image type: Photo

Description: De CONCORDIA CONSTANS, liggende in de Oosterhaven te Groningen.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

NRC 190117
Verkochte schepen. Amsterdam, 19 januari. Door de heer Wouter den Dulk Jacz. Te Scheveningen is een stalen schoener aangekocht, welke twee jaar geleden voor Duitse rekening op de werf van de firma E.J. Smit & Zoon te Sappemeer gebouwd (opm: moet zijn Jac. Smit te Sappemeer), doch door de opdrachtgevers niet geaccepteerd werd. Het schip wordt met de naam CONCORDIA CONSTANS in de vaart gebracht en vertrok gisteren voor de eerste reis van Amsterdam naar Londen.