Name ship: CONCURENT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1898
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 2420 WINSCH 1898
Category: Cargo vessel
Propulsion:
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: E.J. van der Werff, Stadskanaal, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1898-00-00
Delivery Date: 1898-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 77.00 Net tonnage
Deadweight: 150.00
 
Length 1: 25.59 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.07 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1898-03-00 CONCURENT
Manager: Henderikus Scholten, Wildervank, Netherlands
Owner: Henderikus Scholten, Wildervank, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Wildervank / Netherlands
Callsign: NKTQ
Additional info:

Date/Name Ship 1920-12-06 CONCURENT
Manager: Jelle Sibrijns & Janus Conelis Vegter, Rotterdam, Netherlands
Owner: Jelle Sibrijns & Janus Conelis Vegter, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs HFl. 11.000,--

Ship Events Data

1898-05-16: Dagregister deel 12 nummer 83. den een en twintigsten Mei 1800 acht en negentig. De ondergeteekende Henderikus Scholten, schipper van beroep, wonende aan boord van zijn schip, gedomicilieerd te Wildervank, verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het te Stadskanaal, gemeente Wildervank op de werf van de scheepsbouwmeester G.W. van der Werf gebouwde ijzeren tjalkschip genaamd "Concurent", groot blijkens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter Gerdes te Stadskanaal, gemeente Ontswedde, den zes en twintigsten April achttienhonderd acht en negentig honderd vijftig kubieke meter, welk tjalkschip nimmer aan eenig Kantoor is te boek gesteld en thans liggende is bij de werf van bovengenoemden scheepsbouwmeester te Stadskanaal, gemeente Wildervank. Stadskanaal, 16 Mei 1898. (getekend H. Scholten.) In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Henderikus Folkerts te Winschoten d.d. 23 Mei 1898, is nevensgenoemd vaartuig gebrand als volgt 2420 WINSCH 1898. De Bewaarder.

1905-05-00: PGC 25.05.1905: Londen, 25 mei. Volgens telegram uit Frederikshaven is het Ned. tjalkschip “Concurrent”, schipper J.U. Scholten, in ballast van Randers naar Frederikstad bestemd, op het eiland Deget (Denemarken) gestrand.
NRC 29.05.1905:Frederikshavn, 26 mei. De op Frydenstrands Hage (Deget) gestrande tjalk “Concurrent” is verschenen nacht ogenschijnlijk onbeschadigd vlot gekomen.

1910-01-00: Het Centrum: 27.01.1910. Bremen 26 januari:
De Hollandsche tjalk “Corent’ (kap. Schulten) is nabij het Minsener Oldeoog gestrand. Het schip heeft een lading meel in en is op reis van Ottensen naar Oldenburg. Vier opvarenden werden gered door een boot van het reddingsstation. (Waarschijnlijk wordt hier bedoelt de Nederlandse tjalk “Concurrent”, kapitein Scholten, welk schip 13 januari van Altona naar Oldenburg vertrok.

1910-02-00: NRC 24.02.1910: Delfzijl, 23 februari.
De tjalk “Concurrent”verschenen week alhier binnengesleept, gaat naar Stadskanaal om aldaar te repareren. De kosten worden op F. 2500,-- geschat.

1910-03-18: NRC 18.03.1910: Raad voor de scheepvaart: De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren behandeld de zaak van het scheepsongeval, ovekomen aan de tjalk “De Concurrent” op 24 januari, niet ver van de mond van de Wezer, waar ze gestrand is op het MinsenerOldeoog. Genoemd schip, toebehorende aan de schipper zelf, H. Scholten uit Wildervank, was, geladen met meel en gerst, op reis van Hamburg naar Oldenburg. Toen Cuxhafen verlaten werd, was het goed weer, doch toen men in volle zee was, kwan er storm op en werd het dik van sneeuw, zo verklaarde de schipper voor de Raad. Het schip manoevreerde slecht, zodat zijn pogingen om de Wezer in te lopen, faalden. Alle hulpmiddelen sloegen van dek. Bij een poging om de mond van het riviertje de Jade binnen te lopen, is het schip gestrand. De noodvlag werd gehesen, doch het was veel te dik van sneeuw, dan dat deze vlag door andere schepen gezien kon worden. Twee dagen is de getuige, die alleen met zijn vrouw en dochter en een stuurman aan boord was, op het schip gebleven, dat zwaar stootte en het roer verloren had. Toen zijn zij aan wal gegaan en hebben daar een inrichting voor schipbreukelingen gevonden, die telefonisch was aangesloten met de dichtsbijzijnde haven. Zodoende konden ze gemakkelijk hulp krijgen. De tjalk is vrij geraakt en met zware averij naar Delfzijl gesleept. Bij het verhoor merkte de president onmiddelijk op,dat het scheepsjournaal niet behoorlijk is bijgehouden, maar bovendien ware er veel meer kans geweeest om zonder ongeval de reis te volbrengen, indien doorgekoerst was, in plaats van midden tussen de banken te gaan zitten. Op een desbetreffende vraag antwoordde de schipper, dat ankeren onmogelijk was. Andere raadsheren merkten op, dat het schip ten eene male onvoldoende bemand was, temeer omdat het schip zoveel zeil voerde. Daarmede moet de schipper verlegen hebben gezeten. Als hij bovendien op de kaart had gekeken, had hij zeker vrij kunnen lopen. De schipper antwoordde hierop, dat hij ook, als hij nog een man aan boord had gehad, vermoedeljk niet had kunnen reven. De schipper deelde voort mede, dat hij een dienstdiploma grote vaart van 1904 heeft. Daarna werd gehoord de stuurman Tjeerk Buitenkamp. Deze is als jongen naar zee gegaan en heeft nooit enige opleiding gehad. Van kaarten, lichten of seinen heeft hij niet het flauwste begrip. Hij moest alleen bij het zware weer de zeilen behandelen. Bij de zware storm is onophoudelijk volle zeil gevoerd, omdat men niet kon reven. Zodoende hield het schip van achteren te veel doek op, om te kunnen wenden. De raad zal later uitspraak doen.

1927-09-24: Op 24-09-1927 opnieuw bij het Kadaster te boek gesteld als "Concurent", eigendom van Jelle Sibrijns en Janus Conelis Vegter, beide te Rotterdan, elk voor de helft. Omschrijving: Stalen tjalkschip hebbende een dek, 1 mast, 1 ruim, 1 roef, voorbewogen door wind, Lang 25,59 M. Breed 56 M. Hol 2.07 M. Verplaatsing: 150.873 m3.

1952-04-25: Nevens genoemd schip is op 25 April 1952 opnieuw definitief ingebeiteld als volgt: 155 B WINSCH 1927 blijkens bewijs afgegeven door den scheepsmeter K. Huijser te Rotterdam, getekend 28 April 1952.
Op 25-04-1952 als "CONCURENT", zijnde een tjalkschip, metende 150.83 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Antwerpen/Schelde no 12345 d.d. 28-04-1936, liggende te Rotterdam, door K. Huijser, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, definitief van brandmerk 155 B WINSCH 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde achter in de roef, 2.45 m. uit hekplaat, 1.30 m. uit de lengteas en 1.45 m. uit dek. Opm.: Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)

1952-05-03: Op 03-05-1952 eigendom van Jelle Sibrijns, schipper te Rotterdam. Op 04-09-1952 eigendom van Jan Bijmholt, handelaar te Groningen, Taco Mesdagstraat 26. Op 22-11-1957 wordt de te boek stelling bij het Kadaster doorgehaald.

Ship Masters Data

Images

Sources