Name ship: EMMA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Navy vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Unknown,
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 65.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 0000-00-00 EMMA
Manager: Nederlandsch Indische Marine, Unknown, Netherlands East Indies
Owner: Nederlandsch Indische Marine, Unknown, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1826-00-00 ANNA GEERTRUIDA
Manager: Noll, P.W. en Steenbergen, A.A., Unknown, Netherlands East Indies
Owner: Noll, P.W. en Steenbergen, A.A., Unknown, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-00-00 ANNA GEERTRUIDA
Manager: Noll, P.W. en Rosenquist, J.H., Unknown, Netherlands East Indies
Owner: Noll, P.W. en Rosenquist, J.H., Unknown, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Unknown / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-00-00 CLARISSE
Manager: Desperoux, Achille & Tufreau, Victor, Batavia, Netherlands East Indies
Owner: Desperoux, Achille & Tufreau, Victor, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Steenbergen, A. van
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1829
Captain: Zeeba, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1832
Captain: Tufreau, Victor
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

schooner

ANNA GEERTRUIDA

65

Steenbergen, A. van

Steenbergen, A. van en Noll, P.w.

Grissee

1827

schooner

ANNA GEERTRUIDA

65

Rosenquist, J.H.

Noll, P.W. en Rosenquist, J.H.

Grissee

1828

schooner

ANNA GEERTRUIDA

65

Zeeba, H.

Noll, P.W. en Rosenquist, J.H.

Grissee

1829

schooner

CLARESSA

66

Funreaw, V.

Disperaux, A.

Batavia

1832

schooner

CLARENS

66

Fafreso, V

Desperoux en Co.

Batavia

1833

 

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat de bronvermelding achter het bericht dan is dit opgezocht in delpher.nl en is het vaak een samengevat bericht en is het niet letterlijk overgenomen)

 

BC 060121              Schepen liggende ter rede van Sourabaija: Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA, kanonneerboten no. 13 en 14;

 

BC 030221              Schepen liggende ter rede van Samarang: Zr.Ms. schoener no. 16;  schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, JONGE PIETER; brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA; schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloupen PAMELA, EMMA; Engels schip WILLIAM NELSON

 

BC 030221              Schepen liggende ter rede van Sourabaija: Zr.Ms. korvetten EENDRAGT, VENUS; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA, kanonneerboten no. 13, 14 en 17;

 

RC 010321              Te Sourabaija:Zr.Ms. korvet EENDRAGT; brik JACOBA ELIZABETH; schoeners SCHILDPAD, EMMA.

 

BC 030321              Schepen liggende ter rede van Samarang: Zr.Ms. schoener no. 16;  schepen HUNTER, EVERTSE, PEKIN, RACE HORSE, ELIZABETH; brikken JOHANNA MARIA, de GOEDE VOORNEMENS, HELENA, AGLAIJA, ELIZABETH, JACOBA AMBROSINA, HENDRIK, JACOBA ALETTA, GEERTRUIDA, JOHANNA, MARIA CHARLOTTA, PIETERNELLA, MAXIMA, de HOOP; schoeners ELIZA, JOHANNA ELIZABETH, DOROTHEA; chaloupen PAMELA, EMMA; Engels schip WILLIAM NELSON

 

BC 070421              Te Sourabaija zijn aangekomen: Schepen liggende ter rede: Zr.Ms. korvet VENUS; brikken JACOBA ELIZABETH, de MARIA SIRENE; schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALYPSO, driemast kanonneerboot No. 15, kanonneerboten No. 16 en No. 17.

 

BC 050521              Te Batavia aangekomen: 29 April Zr.Ms. brik MARIN, kadet L.J. Dankbaar, van Sourabaija den 22 april; dito schoener EMMA, 1e luit. F.A. Fokke, van Sourabaija den 24 april

 

BC 050521              Schepen liggende ter rede (Batavia): Zr.Ms. wachtschip TROMP; fregat VAN DER WERFF; brikken JACOBA ELIZABETH, MARIA; schoeners EMMA, JOHANNA; kanonneerboten No. 15 en No. 16;

 

BC 050521              Van Batavia vertrokken: 24 April Zr.Ms. schoener EMMA, 1e luit. F.A. Fokke, naar Batavia, dito kanonneerboot No. 16, 2e luit. B. Spangenberg, naar dito

 

RC 120521              Te Sourabaija Zijner Majesteits korvetten EENDRAGT, ANNA PAULOWNA, VENUS, brik JACOBA ELIZABETH, schoeners SCHILDPAD, EMMA, kanonneerboot No. 13

 

RC 140821              Te SourabaijaZr.Ms. korvet VENUS; brikken JACOBA ELIZABETH, de MARIA SIRENE; schoeners SCHILDPAD, EMMA, CALIJPSO, kanonneerboot no. 17.

 

RC 121022              Te SourabaijaZr.Ms. fregat VAN DER WERFF, brik ORESTES, corvetten AJAX, VENUS, de ZWALUW; schoeners CALIJPSO, EMMA

 

AC 220823              Ter rede van Sourabaija lagen Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, de brik JACOBA ELIZABETH, de schoeners ZEEMEEUW, EMMA en CALYPSO, de kanonneerboten No.15 en No.16, de roei-kanonneerboten No.10, No.11 en No.13 en de peniche No.3.

 

RC 150724              Te Sourabaija lagen Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, Zr.Ms. brikken SIRENE, JACOBA ELISABETH, SEEWA en DOERGA, en Zr.Ms. schoeners JOHANNA, CALYPSO, DAPHNE, ZYPHIR, CASTOR, CIRCE, EMMA en IRIS, Zr.Ms. korvet COURIER en de roeikanonneerboten Nr. 1, 8 en 15.

 

RC 050824              Te Sourabaija: Zr.Ms. fregat VAN DER WERFF, brikken JACOBA, ELIZABETH, SEEWA; schoeners JOHANNA, ZEPHIR, EMMA, IRIS; korvet KOMEET; roei-kanonneerboten No. 1, 15 en 17;

 

BC 010125              Schepen liggende ter rede van Soerabaija: Zr.Ms. schoeners IRIS, JOHANNA, CASTOR, EMMA, en Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.15,

 

BC 160325              Batavia, 14 maart. Een overzicht van de maatregelen, in het afgelopen jaar genomen, tot beveiliging onzer kusten tegen zeeroverijen, heeft in het algemeen zeer gunstige resultaten opgeleverd. Er zijn in dat ganse jaar slechts zeer weinige en geen belangrijke nadelen door de smalle handel of door de kustbewoners van de zijde van zeerovers ondervonden.  In de maand juni vertoonden zich een zeventig zogenaamde Papoese of Ceramse roversvaartuigen in de nabijheid van Banjoewangie, doch een klein smaldeel van de Koloniale Marine en de verschijning van Zr.Ms. korvet KOMEET deden dezelve spoedig verdwijnen eer dat zij nog enige roverijen schijnen te hebben kunnen plegen. Tegen dit zelfde tijdstip werden de Kangeang-eilanden, benoorden Madura, verontrust, denkelijk door de van Banjoewangie verdreven vloot, maar ook hier werden zij door vaartuigen van de Koloniale Marine nagespoord, met dat gevolg, dat zij deze wateren spoedig verlieten en er zich sedert dien niet meer vertoond hebben.

De kanonneerboot No.15 ontmoette een gedeelte van deze vloot, doch werd door de invallende nacht belet enig voordeel op deze prauwen te behalen. De schoener CIRCÉ had het geluk benoorden Madura een met zout geladen vaartuig van enige rovers te hernemen, hetwelk op die wijze aan de eigenaar terug kwam. In juli vertoonden zich rovers in de bocht van Panaroekan. De boot No.18 raakte met een derzelve slaags. Het vaartuig bekwam veel schade, doch het gelukte aan hetzelve door de stilte te ontkomen. Ook bij Cheribon werden op dat tijdstip rovers ontdekt. De schoeners CASTOR en EMMA, dadelijk op dezelve afgezonden zijnde, hebben dit gespuis spoedig doen verdwijnen.  Geruchten van rovers-vaartuigen, welke zich zouden hebben laten zien, geheel gelijk aan de gouvernements-kruisprauwen, hebben zich bij onderzoek niet bevestigd.  Deze zo gewenste en voor de inlandse handel zo gewichtige staat van zaken wordt toegeschreven – en terecht, zo wij geloven – aan de bijzondere activiteit, welke door de commandanten van de onderscheidene stations en koloniale bodems in de uitoefening van hun dienst is aan de dag gelegd, en aan de meer geregelde gemeenschap, welke door de zorg van het Marine Departement is daargestald, tussen de koloniale oorlogsvaartuigen en de politiekruisprauwen der onderscheidene residentiën, waardoor het vaarwater, vooral voor kleine en ondiepgaande vaartuigen, op een veel grotere afstand, dan vroeger het geval was, schoon gehouden en bekruist is.  De inlandse gezaghebbers van deze prauwen hebben in verscheidene gelegenheden alleszins voldoende blijken gegeven, dat zij in genen dele onderdoen in moed voor de vijand die zij te bestrijden hebben. De rovers, welke zij ontmoet hebben, zijn steeds terug gedeinsd. Deze kruisprauwen, van welke de strand-residentiën buiten dien in vele opzichten dienst hebben, kunnen mitsdien geacht worden bijzonder aan het doel hunner oprichting te beantwoorden, ofschoon het niet te ontkennen is, dat zij in snelheid onderdoen voor de roversvaartuigen, die enigszins lichter van bouw en tuig zijn, en ten anderen een overgroot getal manschappen voeren, waardoor zij bij stilte of in de wind steeds meer kracht van riemen kunnen aanbrengen, en alzo kunnen ontvluchten.

 

BC 060425              Van Soerabaija vertrokken schepen: 23 maart: Zr.Ms. korvet LYNX, kapt.luit. Willinck, en Zr.Ms. schoener EMMA, 1e luit. Elgenhuisen, beide op kruistocht.

 

BC 060725              Van Soerabaija vertrokken schepen:  24 juni: Zr.Ms. schoener EMMA,1e luit. Elgenhuisen, koersstellende om de Oost.

 

BC 040226              Advertentie. De Schout-bij-Nacht, commandant en directeur van Zr.Ms. zeemacht in OostIndië, maakt hiermede bekend, dat ingevolge daartoe ontvangen autorisatie bij Gouvernements besluit van den 29 januari 1826 no. 10, op den 22 februari 1826 aan ’s Lands werf te Soerabaija, ten overstaan van de haven- en equipagemeester aldaar, publiek aan de meestbiedenden zal worden verkocht Zr.Ms. koloniale schoener EMMA, met derzelver inventaris, uitgezonderd de ballast, geschut, wapenen en ammunitie, kunnende verdere berichten hieromtrent ten kantore van de haven- en equipagemeester te Soerabaija worden ingewonnen. De Schout-bij-Nacht voornoemd, J.J. Melvill van Carnbée.

 

BC 151126              Van Soerabaija vertrokken schepen: Den 3 november de brik JONGE ELIZABETH, kapt. A.M. Noorbeek, naar Batavia en Rotterdam met twee passagiers, den 5 november de brik GOENOENG API, kapt. kapt. Chasteaux, naar Banka; den 6 november de schoener ANNA GEERTRUIDA, kapt. B. de St. Simon, naar Muntok

 

BC 021027              Te Batavia zijn gearriveerd: den 30 september de schoener ANNA GEERTRUIDA, kapt. M. Monteiro, met vier passagiers den 25 augustus van Riouw.

 

BC 021027              Te Batavia ter rede liggende schepen: Zr.Ms. fregat MELAMPUS en de Nederlandse koopvaardijschepen ADMIRAAL BUYSKES, NEERLANDS KONING, SUSANNA, LAJU, OEIJ SINJO, AURORA, MASTORA,  de brikken FOENGSIE, PEINHOEIJ, GOANLIE, HAP GIETJOK, TJOEMPO, PASSEKAN, LE. DE KOCK, INDRAMAIJOE, NEERLANDS KROONPRINSES, CLEMENTINE, en de schoeners HAPHIN, TARTAR, DRIES, KASSOOR, en ANNA GEERTRUIDA, benevens vijf buitenlandse schepen.

 

JC 030128               Ter rede van Soerabaja liggende schepen: Zr.Ms. fregatten BELLONA en DAGERAAD, Zr.Ms. brik HAAIJ, Zr.Ms. schoeners POLLUX en IRIS, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No. 1, Zr.Ms. zwaardboot No. 18, Zr.Ms. kora-kora No. 16, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de schepen FATALKAIR, JOHANNA FREDERIKA, HARRIET, TEKSOEN, ANNA AUGUSTUNA, RECOREY, ESPERANCEW, ROSALIE, DJADUL KARIEM, MASTOOR, IJDROESIE, JADUL RACHMAN, BOERROONG, FAIT ALLAM, de stoomboot VAN DER CAPELLEN, de brikken TIKSING, KALIMAAS, LASSUM, ANNA HENRIETTA, HARRIET, DRIE MARIA’S, NEDERLANDER, ONDERNEMING, de schoeners ANNA GEERTRUIDA, en FATAL MOBIEN, en de kotter DOLPHIJN.

 

JC 041028               Ter rede van Grissee liggende schepen: De schepen ANNA AUGUSTINA, FATAHOEL SALAM, FATHOLKAIR, JOEDOEL RACHMAN, MACHBARIE, FAIT ALLAM, HAPIPA HAWIA, JADUL KARIM, OEMAR OSMAN, brikken KAMPAR, IRIS, NAWANG, ALLIE JOESOER, schoeners DOLPHIJN, ANNA GEERTRUIDA, en HERMAN WILLEM DAENDELS. 

 

JC 050130               Van Samarang vertrokken schepen: De 24 december: brik DE HOOP, kapt. F. Landow, naar Ternate over Soerabaija, en schoener ANNA GEERTRUIDA, kapt. A. Desperoux, naar Soerabaija.

 

JC 011031               Te Soerabaija aangekomen schepen:  Den 21 september: bark JAVA, kapt. W. Lister, van Batavia den 8 september, schoener CLARESSA, kapt. V. Tufreau, van Menado den 31 augustus.

 

JC 011031               Ter rede van Soerabaija liggende schepen:  Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. schoeners DAPHNE, IRIS, ZEEMEEUW, KROKODIL, KAMELIOEN, de schepen FAIT ALLAM, MARIA, MASTORE, CAROLINA EN JACOBA, schoeners PERLENTE, TRENGANO, JEBOOK SARIE, DIANA, CLARESSA, JOHANNA CHARLOTTA, ZEPHYR, BRAK, de barken JAVA, THEODORA, PHILADELPHIA, en zes buitenlandse schepen.

 

JC 240833               Batavia, 22 augustus. Zo men verneemt is, in de maand oktober ll., van Menado naar Ternate gezeild de particuliere schoener CLARISSA, gezagvoerder V. Tufreau, aan boord waarvan de mede-eigenaar Theodorus Landouw, zich als passagier bevond, en van welk vaartuig, sedert die tijd geen naricht is bekomen. De vrees, dat hetzelve door de equipage afgelopen mocht zijn, schijnt enigszins waarschijnlijk te worden, doordien in de maand maart ll., door de BoegineesLasada, te Garontulo de verklaring is afgelegd, dat tijdens zijn aanwezen te Maroe, in de bocht van Tominie, aldaar, toen twee maanden geleden, een tweemast vaartuig was aangekomen, waarvan dertien Javaanse opvarenden, na het uitdelen van enige zakken kopergeld aan de strandbewoners, bij hem Lasada, navraag hadden gedaan, of zich te Gorontalo ook Europeanen bevonden. Het bedoeld vaartuig, kort daarna, weer onderzeil gegaan zijnde, heeft de assistent resident van Gorontalo geen gelegenheid gehad, omtrent hetzelfve enig onderzoek te doen. Men meent evenwel uit deze omstandigheden te kunnen afleiden, dat het onbekende vaartuig, de CLARISSA geweest is. De gezagvoerder had de naam van voor zijn matrozen een zeer streng meester te zijn.

 

RC 191233              Rotterdam, 18 december. Aangaande de Nederlandse koloniale schoener CLARISSA, kapt. V. Truféau, in oktober 1832 van Menado naar Ternate vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. Waarschijnlijk is zij door de equipage afgelopen geworden, zijnde in de maand maart een dergelijk vaartuig, met 13 Javanen bemand, te Gorontalo gezien.

 

 

 

Officiële documenten:

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1826.04.06 / 9

ANNA GEERTRUIDA

schoener

ex-marine EMMA

P.W.Noll, Soerabaija, en A.A. Steenbergen, Grissee

niet vermeld

Soerabaija / Grissee

gouvernementsschoener EMMA gekocht op publieke veiling

 

 

 

 

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1830.02.08 / 3

CLARISSE

schoener

ex-ANNA GEERTRUIDA

AchilleDesperoux& Victor Japeau

niet vermeld

Soerabaja

schip gekocht

IMG 9109

2537

 

 

 

 

 

 

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1831.11.12 / 1

CLARISSE

schoener

 

Victor Tufreau

Victor Tufreau, kapt./eig

Batavia

schip gekocht

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

AC                  =                    Amsterdamsche Courant

BC                  =                    Bataviasche Courant

JC            =              Javasche Courant

RC           =              Rotterdamsche Courant