Name ship: DIANA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number: 1755 Z GRON 1936
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 205
Date Laid Down:
Launch Date: 1936-08-27
Delivery Date: 1936-09-30
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons. Nr. 5707 Type T (240x360)
Speed in knots: 8.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 313.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 149.00 Net tonnage
Deadweight: 355.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20000 Cubic Feet
Bale: 19000 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 38.89 Meters Registered
Beam: 7.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.64 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-09-26 DIANA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Jacob de Voogd, Schiedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDPQ
Additional info:

Ship Events Data

1936-08-27: DELFZIJL, 27 Augustus. Heden werd van de werf van de Gebr. Niestern alhier met goed gevolg een motorschip te water gelaten. Dit schip met afmetingen van 41.15X7.30X2.90 M. en een D.W. van 380 ton is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart voor rekening van den heer J. de Voogd te Schiedam. Het zal van een Brons motor van 200 P.K. worden voorzien. Bij genoemde werf is nog een motorschip van hetzelfde type in aanbouw voor rekening van den heer A. Noë te Delfzijl.

1936-09-28: De Eemsbode 29.09.1936: Op de Eems werd gisteren een welgeslaagde proeftocht gehouden met het nieuwe, fraaie, motorzeeschip 'DIANA', kapitein-eigenaar J. de Voogd van Rotterdam. Het schip is gebouwd bij de firma Gebr. Niestern te Farmsum, onder klasse Veritas en Scheepvaart Inspectie en voorzien van een 200 Pk Appingedammer Brons motor waarmee het een snelheid van ruim 9½ mijl behaalde. De 'Diana' is modern uitgerust en van alle gemakken voorzien, het schip is plm. 360 ton DW. De electrische verlichting werd uitgevoerd door de heer J. van Bruggen te Delfzijl.

1936-09-28: Op 28-09-1936 als DIANA, zijnde een motorvrachtschip, groot 886.473 m3, liggende te Delfzijl, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jacob de Voogd te Schiedam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1755 Z GRON 1936 op het achterschip aan stuurboordzijde in achterkant dekhuis op het verhoogd achterdek.

1936-09-30: NvhN 01-10-1936. Proefvaart „DIANA”. Op de Eems te Delfzijl vond gisteren de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip Diana, gebouwd op de werf van de Gebr. Niestern te Delfzijl, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart, voor rekening van kapt. J. de Voogd te Delfzijl. Het schip is van het kruiser-hek type met plaatsteven en het is voorzien van een dubbele bodem, volgens het patent van genoemde scheepswerf. Het heeft twee Mannesmann masten met twee Mannesmann laadboomen. Bij elke mast is een motorlier geplaatst, die door een Deutz motor van 10—12 P.K. gedreven wordt. De motor, die de voorste lier aandrijft, geeft tevens aandrijving aan de ankerlier, terwijl de motor, die de achterste lier aandrijft in de motorkamer geplaatst is en daar eveneens als hulpmotor dienst doet, voor het drijven van de hulpwerktuigen en de dynamo. De geheele verlichting van het schip is electrisch. Deze installatie werd geleverd en ingebouwd door de fa. J. van Bruggen te Delfzijl. Als hoofdmotor is in de motorkamer een Brons motor van 200 P.K. geplaatst, waarmede het schip in ballast een snelheid van ruim 9 ½ mijl behaalde. De afmetingen van het schip zijn als volgt: lengte over alles 41.15 M., breedte op het grootspant 7.30 M. en holte in de zijde 2.90 M. Het laadvermogen bedraagt 360 ton en het is netto 148 54 Reg. ton en bruto 312.91 Reg. ton. Het schip is keurig betimmerd en ook de afwerking laat niets te wenschen over. Op de proefvaart bleek het zeer licht te besturen, terwijl eveneens zeer goed met het vaartuig gemanoeuvreerd kon worden. Het schip, dat een zeer fraaien indruk geeft, is uitgerust met een radio-peilinstallatie. Het voldeed op de proefvaart ruim aan alle gestelde eischen en het werd hierna zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.

1938-12-10: Algemeen Handelsblad 14-07-1939. Hembrugseinen verkeerd bediend. Raad voor de Scheepvaart doet uitspraak inzake aanvaring in het Noordzeekanaal. Verklikkerlichten noodzakelijk. De Raad voor de Scheepvaart heeft heden uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het Nederlandsche motorschip „DIANA” met het Engelsche stoomschip „Enid Mary” in het Noordzeekanaal bij de Hembrug op 10 Dec. 1938. De Raad is van oordeel, dat deze aanvaring in hoofdzaak is terug te voeren tot het verkeerd bedienen van de seinen op de Hembrug door den brugwachter wegwerker bij de Nederlandsche Spoorwegen. Deze erkende ronduit een fout te hebben gemaakt en hij schreef dit hieraan toe, dat hij nog slechts kort op de Hembrug werkzaam was en nog niet voldoende op die hoogte was van de bediening der lichten, welke bediening, volgens dien getuige, geen eenvoudig werk is. Zoo kon het gebeuren, dat iedereen op de brug in de veronderstelling verkeerde, dat voor IJmuiden groen en voor Amsterdam rood werd getoond, terwijl in werkelijkheid het omgekeerde het geval was. Een verklikker of ander contrôlemiddel was, gelijk getuige verklaarde, niet aanwezig. Men moet naar het licht toegaan om te zien of het juiste sein wordt gegeven. Zoo kon zich ook het zonderlinge geval voordoen, dat de wnd. scheepsregelaar de „Diana” aanmaande om toch vooruit te slaan, terwijl dit schip, volgens verklaring van den kapitein, juist op het punt stond terug te keeren, omdat het sein voor IJmuiden op onveilig stond. Dit alles, terwijl de „Enid Mary” volkomen terecht, immers op het voor Amsterdam getoonde groene licht, aanstalten maakte om door de brug te gaan. Nog in ander opzicht heeft de op de brug gemaakte fout deze aanvaring in de hand gewerkt. Indien nl. de „Diana” tijdig groen had gekregen, was dit schip nimmer aan de verkeerde zijde van het vaarwater terechtgekomen en had het nimmer haar groene licht aan de „Enid Mary” kunnen toonen, hetgeen dit laatste schip aanleiding gaf haar tweestootssignaal te geven. Wat de „Diana” als een fout moet worden aangemerkt, is, dat zij, door de stoppalen heen, de brug tot op een afstand van 40 meter was genaderd. Dit had zij in geen geval mogen doen en het heeft den raad getroffen, dat dit is gebeurd, terwijl de „Diana” een loods aan boord had. Had de „Diana” zich aan het reglement gehouden, dan was hoogstwaarschijnlijk het „vooruit” roepen door den scheepsregelaar achterwege gebleven, met alle gevolgen van dien. Hoogstwaarschijnlijk zal bij bedoelde overtreding het sein om zich gereed te houden voor de doorvaart, in verband met de grootte van het schip, een rol hebben gespeeld. Hiermede is niet gezegd, dat bij de toedracht van deze aanvaring de fout van de brug kan worden uitgeschakeld. Integendeel moet, gelijk gezegd, deze fout als de hoofdzaak van deze aanvaring worden aangemerkt en de raad wil er ten slotte op wijzen, dat dit geval wel duidelijk heeft geleerd, hoe ongewenscht het is, wanneer de bediening van het seinen — zooals hier, volgens de verklaring van getuige het geval was — zelfstandig aan eerstbeginnenden wordt overgelaten. Immers, genoemde getuige verklaarde zelf met de bediening der seinen niet voldoende vertrouwd te zijn geweest. Voorts is het zeer wenschelijk, dat de stand der seinlichten door verklikkerli chten aan den seingever worde bekend gemaakt.

1940-05-16: Final Fate: Ingeschreven bij the Netherland’s Shipping & Trading Committee, Londen en in beheer bij Freight Express, Londen. Op 27 mei in timecharter van Ministry of Transport. Op 18 jan. 1941, tijdens een reis van Newport naar Watchet in het Kanaal van Bristol, op een mijn gelopen in pos. 51.18 N. - 3.10. W. Twee leden van de bemanning werden gered door het meevarende m.s. 'Crescendo'. De overige vier en de Engelse loods kwamen om het leven. De route instructies, verstrekt door de Britse Admiraliteit, werden strikt opgevolgd. Het m.s. 'Crescendo' liep de 'Diana' op en in de namiddag van 18 januari bevond zich de 'Crescendo' op ongeveer 50 meter afstand van de 'Diana'. Te 15.20 uur had een zware ontploffing ter hoogte van het achterschip van de 'Diana' plaats. Door de matrozen Schuls en Spieker, die zich op het voorschip bevonden en sneeuw ruimden, werd waargenomen dat of de kapitein, of de loods, die zich nog aan boord bevond, van de brug werd geslingerd. Het achterschip werd geheel weggeslagen en het schip zonk in 2 minuten. De beide genoemde matrozen wisten zich aan het vlot hetwelk van het dek was weggeslagen vast te klemmen en zich zodoende te redden. Zij werden door de 'Crescendo' opgepikt. De 'Crescendo' is nog geruime tijd blijven rondvaren, doch het mocht niet gelukken meer schipbreukelingen op te pikken. Bij deze ramp lieten de na te noemen zeelieden het leven: A. Doeksen, kapt., W.J. Bosman, stuurman, J.A. v.d. Windt, 1e Machinist en A. Kool, kok en de Engelse loods Fred Gapper van Newport. Arien Doeksen zou de volgende dag 25 jaar zijn geworden. Kapitein Arien Doeksen werd op 20 januari 1916 geboren te Kinnum op Terschelling. Hij volgde van 1929 tot 1933 en in 1934 de stuurmansopleiding aan de Willem Barentsz School. In 1932 en 1933 nam hij daar deel aan de radiocursus. Eind 1934 slaagde Doeksen voor zijn derde rang Grote Handelsvaart. Arien Doeksen bleef ongehuwd. Doeksen werd kapitein-eigenaar van de coaster 'Diana'. In de mei dagen van 1940 kon hij daarmee naar Engeland ontkomen. De 'Diana' werd daar, net als tal van andere Nederlandse coasters, ingezet voor het binnenlands vervoer van met de konvooien over de oceanen aangevoerde goederen. (De teboekstelling bij het Kadaster werd op 16-07-1946 doorgehaald.)

Ship Masters Data

Images


Description: Diana 1936
Image type: Photo

Description: De 'Diana' met als thuishaven Delfzijl.
Image type: Photo
Sources