Name ship: EBENHAEZER II

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1901
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5805 GRON 1901
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Gebr. Gebhardt & Co. (Gideon), Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1901-09-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 83.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 64.59 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.64 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.13 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.11 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.15 Meters Depth, moulded
Draught: 2.02 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1901-09-21 EBENHAEZER II
Manager: Reint Kunst, Groningen, Netherlands
Owner: Reint Kunst, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSB
Additional info:

Date/Name Ship 1916-05-11 EBENHAEZER II
Manager: Hendrik Philippus Bonninga, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Philippus Bonninga, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSB
Additional info:

Date/Name Ship 1918-07-02 EBENHAEZER II
Manager: Fransiscus Johannes Bonninga, Groningen, Netherlands
Owner: Fransiscus Johannes Bonninga, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSB
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 19.000,--

Ship Events Data

1901-09-21: Dagregister deel 15, nummer 333, den een en twintigsten september 1900 een. De ondergeteekende Reint Kunst, tjalkschipper wonende aan boord, gedomicilieerd te Groningen, verkaart te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “Ebenhaezer II”, gebouwd op de werf van de firma Gebhard en Co. te Gideon, gemeente Haren, hebbende een dek en eene mast, zijnde groot vier en zestig negen en vijftig honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubieke meter, te huis behoordende te Groningen en gevoerd wordende door ondergeteekende. Groningen, den 21 September negentien honderd en een. W.g. R. Kunst. In de kantlijn staat bijgeschreven 5805.

1911-00-00: NRC 27.01.1911: Delfzijl, 26 januari. De ijzeren tjalk “Ebenhaezer II”, voorheen bevaren door schipper J. Kunst, is voor plm. ƒ 8000 verkocht naar Denemarken. (Of deze verkoop al dan niet is doorgegaan is twijfelachtig, het schip staat in 1914 in GL met als eigenaar J. Kunst, Groningen.)

1918-09-07: 07-09-1918 onderweg van Rotterdam naar Hull met een lading hoepels en ca. 70 ton ballast. Vermoedelijk op een wrak gestoten en gezonken. De bemanning werd gered. Het schip was zwaar verzekerd. (bron J.H. Hoogendijk)
NB : Lloyds London casualties meld : 9 september 1918, North Sea sunk by mine, Voyage and Cargo: Nieuwe Waterweg – London, hoops. (bron Lloyds)

1918-09-11: Algemeen Handelsblad 11-09-1918: Op een mijn geloopen. Volgens een te Rotterdam ontvangen bericht, is het Nederlandsche zeilschip EBENHAEZER II te Groningen thuishehoorend en 6 dezer uit den Nieuwen Waterweg naar zee vertrokken, op een mijn geloopen en gezonken. De bemanning is gered en te Scheveningen geland. ("N.R.C")

1918-10-01: Algemeen Handelsblad 01-10-1918: Raad voor de Scheepvaart. Uitspraken. De Raad van de Scheepvaart deed uitspraak in de volgende zaken : 1. Betreffende het lek worden en zinken van het zeilschip „EBEN HAEZER II": de Raad acht het waarschijnlijk, dat de "Eben Haezer II" op eenig puntig voorwerp, dat zich, onder water bevond, wellicht het wrak van een schip is gestooten en, al had de „EbenHaezer II" geringe vaart, dientengevolge lek is geworden. De Raad acht het niet aannemelijk, dat het vaartuig op een mijn is gestooten of door een torpedo is getroffen, daar de uitwerking dan veel ernstiger was geweest . De schipper en de bemanning hebben zich aan ernstig plichtverzuim schuldig gemaakt doordien zij niet getracht hebben het lek op te sporen en vervolgens te dichten, terwijl ook de pogingen om door pompen het schip boven water te houden, geheel onvoldoende waren. Intusschen kan de Raad den schipper geen disciplinaire straf opleggen, omdat niet met zekerheid valt te zeggen, dat des schippers nalatigheid de oorzaak was van het zinken van het lek gestooten schip; immers het is niet uitgesloten, dat dit laatste was geschied, al had de schipper gedaan, wat zijn plicht hem voorschreef.

Ship Masters Data

Date from: 1901
Captain: Kunst, Reint
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1916
Captain: Bonninga, Hendrik Philippus
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1918
Captain: Bonninga. Fransiscus Johannes
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: De koftjalk EBENHAEZER II (het schip rechts op de foto) gedurende de eerste wereldoorlog. Helaas een nogal beschadigde, maar originele foto.
Image type: Photo
Sources