Name ship: EGBERDINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1913
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number: 7944 GRON 1913
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepswerf J. Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Yardnumber: 81
Sub-contractor Hull: Scheepswerf Firma J. Smit & Zoon, Foxhol, Netherlands
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1913-06-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 167.79 Gross tonnage
Net Tonnage: 130.97 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.68 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.42 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.59 Meters Depth, moulded
Draught: 2.12 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-06-04 EGBERDINA
Manager: Filip Boerma, Groningen, Netherlands
Owner: Filip Boerma, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NPDJ
Additional info:

Date/Name Ship 1916-08-10 EGBERDINA
Manager: Charles Augustinus Borremans & Gustaaf Adolf Spliethoff , Rotterdam, Netherlands
Owner: Charles Augustinus Borremans & Gustaaf Adolf Spliethoff , Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NPDJ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 20.000,--

Ship Events Data

1913-06-04: Dagregister deel 19 nummer 648, den vierden Juni 1900 en dertien. De ondergeteekende Filip Boerma, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart de eenige eigenaar te zijn van het ijzeren schoenerschip genaamd “Egberdina”, groot ongeveer twee honderd vijf en dertig tonnen, hebbende een dek en twee masten, gebouwd te Gideon onder Groningen aan de werf van den scheepsbouwer Wilmink, thans aldaar liggende, gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper en welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is geboekt in- of overgeschreven. F. Boerma. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen dd. 6 Juni 1913 nr. 16 is nevens vermeld schip gebrand: 7944 GRON 1913.)

1914-10-24: NRC 24.10.1914: Londen, 21 Oct. De Nederlandsche schoener "Egberdina" is gisteren door de Engelsche torpedobootvernieler te Oban binnengebracht. Op het schip, dat ter hoogte van de kust van Mull werd aangehouden bevonden zich vijf mannen en een vrouw, die allen werden aangehouden. De gezagvoerder gaf te kennen, dat hij 3 October met een lading van 200 ton steenkool van Dysart naar Brest was vertrokken.

1915-04-16: NRC 16.04.1915: De minister van buitenlandsche zaken maakt bekend dat de procureur-general bij het Britsche Prijzenhof een eisch heeft ingediend tegen het Nederlandsche zeilschip "Egberdina" en de daarin geladen goederen.

1915-10-31: NRC 31.10.1915: Aanhouding in Engeland der bemanning van het Nederlandsche schoenership "Egberdina"en van het stoomschip "Flora". Den 19en Oct. 1914 werd deze bemanning en de vrouw van de kapitein gevangen genomen wegens het vermoeden van het verlenen van diensten in strijd met het onzijdigheid en naar de gevangenis te Oban overgebracht. Terstond werd door onzen gezant te Londen pogingen gedaan om hunnen vrijlating te verkrijgen, aanvankelijk vruchteloos. Den 2en Januari werd op herhaald aandringen de echtgenote van de kapitein vrijgelaten; de kapitein zelf en de overige leden van de bemanning werden nog gevangen gehouden, daar het onderzoek inzake hun ten laste gelegde vertraging had ondergaan tengevolge van de moeilijkheid om de nodige getuigenverklaringen bijeen te brengen. Opnieuw werden door den gezant te Londen pogingen in het werk gesteld om de vrijlating van de bemanning der "Egberdina" te verkrijgen. De gezant wees de Britsche regeering hierbij nadrukkelijk op het onrechtmatige harer handelwijze door op een bloot vermoeden van het verleenen van "unneutral service" de bemanning van de "Egberdina" maanden achtereen gevangen te houden en hij drong met klem op de vrijlating van deze Nederlanders aan. Den 30en April werd de bemanning en den 18en Mei ook de kapitein in vrijheid gesteld. Den 20en Juli berichtte ten slotte de gezagvoerder van de "Egberdina" de gezant, dat het schip was losgelaten en alle geleden schade zal betaald worden. Op grond van hetzelfde vermoeden werd de bemanning van het Nederlandsche stoomschip "Flora" aangehouden op 3 April, doch op 29 April vrijgelaten, nadat onmiddelijk na ontvangst van het bericht der inhechtenisneming onze gezant er bij de Britsche regeering op had aangedrongen, dat het onderzoek in deze zaak met bekwamen spoed zou worden gevoerd.

1916-10-00: NRC 09.10.1916: Malmö: 08.10.1916:
De Nederlandsche schoener “Egberdina” (van Groningen), zonder loods zeilend van Amsterdam naar Hernosand, is voor Falsterbö in het oude Duitsche mijnveld op een mijn gelopen. De bemanning is bij Falsterbö aan wal gezet. (De “Egberdina’ was in 1913 gebouwd en behoorde aan G.A. Spliethoff te Rotterdam.)

Ship Masters Data

Date from: 1913
Captain: Boerma, Filip
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1916
Captain: Klugkist, Jan Pieter
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Egberdina 1913.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

RN 040713
Delfzijl, 2 juli. Hedenmorgen is naar Londen vertrokken de EGBERDINA, kapt. F. Boerma, een nieuwe, op de werf van de heer Wilmink te Gideon (Groningen), gebouwde stalen 2-mast schoener van 472 bruto m3, seinletters NPDJ, eigenaar de kapitein te Groningen; het schip zal te Emden tegels laden naar St. Petersburg.