Name ship: ELZIENA HELENA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 370 LEID 1904
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Klipper
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Gebr. van Ulden, Leiden, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1904-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 120.54 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.14 Net tonnage
Deadweight: 196.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.34 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.08 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.09 Meters Depth, moulded
Draught: 1.85 Meters Other
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-10-11 ELZIENA HELENA
Manager: Pieter Bosselaar, Oude Pekela, Netherlands
Owner: Pieter Bosselaar, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign: NPSF
Additional info:

Date/Name Ship 1916-11-00 SPARTA
Manager: Trondheim, Norway
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1904-10-11: Dagregister deel 12, no. 163, Den elfden October 1900 vier. Ik ondergeteekende Pieter Bosselaar, schipper gedomicilieerd te Oude Pekela, verklaar bij deze de eenige eigenaar van het spiegelklipperschip genaamd “Elziena Helena” gebouwd in 1904 aan de werf van de Heeren Gebr. Van Ulden te Leiden, hebbende 2 dekken en 2 masten zijnde groot circa 120 last, thuis behoorende te Oude Pekela en gevoerd wordende door mijn zoon schipper Harm Bosselaar, welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld. Oude Pekela Augustus 1904, geteekend P. Bosselaar. (In de kantlijn staat bijgeschreven 370 en Het spiegelklipperschip Elziena Helena, bewijs van branding afgegeven door den scheepsmeter P. Oosterbaan te ’s Gravenhage afgezonden aan den Hoofdbewaarder. Leiden, 5 Nov. 1904 De Bewaarder.

1904-11-02: Eerste meting te Leiderdorp d.d. 02-11-1904. Meetnummer: H711N. Naam schip: Elzina Helena. Plaats werf: Leiderdorp. Bouwjaar: 1904. Lengte: 31 m 95 cm, breedte: 6 m 08 cm, waterverplaatsing: 219,349 ton. Eigenaar: P. Bosselaar, domicilie: Oude Pekela.

1908-08-04: De Telegraaf 04-08-1908: Harlingen, 3 Aug. De Nederl. schoener „ELZINA HELENA", kapt. Bosselaar, van Frederiksstadt n. Leeuwarden, heeft door aanvaring schade aan de Koetillenbrug toegebracht.

1911-02-25: Rotterdamsch Nieuwsblad 25-02-1911. KALMAR, 22 Feb. De Nederl. schoener ELZINA HELENA is van Londen hier aangekomen met verlies van een anker met 50 vaam ketting alsmede twee zeilen.

1916-04-04: Nieuwsblad van Friesland 04-04-1916: Nederlandsche schoener in de Noordzee getorpedeerd. Den Haag, 4 April. (Per Tel. Officieel.) Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht, is de Nederlandsche schoener „ELZINA HELENA," gistermiddag te 3 uur in de Noordzee getorpedeerd. De bemanning is met een sloep op het lichtschip Noord-Hinder aangekomen en gisteravond door het reddingsschip overgenomen, vanwaar ze heden wordt afgehaald. Bij aankomst zal een nader onderzoek worden ingesteld.

1916-04-05: NRC 05.04.1916:
Het departement van marine deelt mede, dat bij het onderzoek naar het tot zinken brengen van de Nederlandse schoener “Elsine Helena” is vastgesteld, dat genoemd zeilschip, met een lading hout op reis van Drammen (Noorwegen) naar Poole (Engeland) , in de Noordzee op 23 dezer is aangehouden door de Duitsche duikboot U 30, die het schip, op grond van vervoer van contrabande, heeft tot zinken gebracht, na de drie opvarenden, gezagvoerder, stuurman en kok, te hebben afgehaald. De duikboot heeft daarop de sloep van de “Elsina Helena” naar het lichtschip gesleept en de opvarenden aan dat lichtschip afgegeven. (Opm. de juiste naam moet Elzina Helena zijn.)

1916-04-05: Algemeen Handelsblad 05-04-1916: De „Elziena Helena”. Onze correspondent te Vlissingen seint: Wij hadden gisteren een onderhoud met de drie opvarenden van de "Elziena Helena". Het schip was onderweg met hout van Noorwegen naar Engeland. De stuurman en de matroos bemerkten Maandag te 3 uur onder de Engelsche kust een onderzeeër, en dachten eerst aan een Engelsche. Het bleek de Duitsche U 30. De mannen moesten direct den schoener verlaten en medehelpen te trachten door petroleum en springbussen de boot te vernietigen. Maar deze bleef op de lading drijven. Daarop werd de schoener getorpedeerd, maar ook toen zonk zij niet. De drie man werden in hun roeiboot door den onderzeeër op sleeptouw genomen naar de „Noordhinder", waar men half tien Dinsdagavond aankwam. De bemanning van den onderzeeër behandelde de Nederlanders goed, gaf hun thee en brood, en als de wind was opgestoken zouden zij aan boord van de boot genomen zijn. De kapitein moest zijn scheepspapieren in handen der Duitschers achterlaten. Onder de Duitschers waren twee man, die vroeger onder den kapitein van den schoener dienden. De schipbreukelingen brachten den nacht op de „Noordhinder" door en gingen gisteren op de "Atlas" over. Zij werden door een torpedojager te Vlissingen aangebracht. "De zeelieden' hadden steeds begrepen gevaar te loopen van aanhouding, daar zij verschillende malen hout naar Engeland brachten. (Opm. de juiste naam moet Elzina Helena zijn.)


1916-04-05: De Tijd 05-04-1916: DE „ELZINA HELENA.” Men meldt uit Vlissingen, d.d. 4 dezer: Heden zijn-hier-met een torpedojager aangekomen de drie opvarenden van de „ELZINA HELENA", die gisteren onder de Engelsche kust door de Duitsche duikboot „U 30" werd aangehouden en nadat andere pogingen, om het schip te vernietigen, mislukten, werd getorpedeerd. Ook toen bleef de schoener op haar lading drijven. Zij vervoerde namelijk hout van Noorwegen naar Engeland, zooals reeds meermalen was geschied. De duikboot nam de roeiboot met de drie man op sleeptouw naar de „Noordhinder." De Duitschers behandelden de mannen goed en gaven hun ook voedsel. Hout is contrabande.

1916-05-00: 1916-05: Het wrak werd later geborgen en de Nieuwe Waterweg binnengebracht, maar was het herstel niet meer waard. (opm: zie tab 10, plakboek)

1916-11-11: RN 111116
Van wrak tot bruikbaar schip.
Het zeilschip ELZIENA HELENA, groot 260 ton, dat in april 1916 getorpedeerd werd en als wrak aangekocht werd door een combinatie, is thans, na opgeknapt te zijn op de werf van de firma Van der Meer te Vlaardingen en na voorzien te zijn van een motor, naar Noorwegen verkocht voor ongeveer NLG 60.000. Het certificaat van Veritas is voor schip en machine verkregen.

1916-12-09: De Telegraaf 09-12-1916: De „Geertruida” en de „Elzina Helena”. Berlijn, 8 Dec (Wolff-bureau). Het Hamburgsche prijzenrecht heeft uitspraak gedaan in zake het vernietigen van den Nederlandse vischtrawler ,.Geertruida" op 5 Juli 1916. Het in den grond boren van het vaartuig achtte het Prijzenrecht een onbevoegde daad. De drie hoofdpersonen van de „Geertruida" moesten zich wegens voorgenomen vijandelijke handelingen tegen de Duitse marine voor het gerecht te Wilhelmshafen verantwoorden, dat hen vrijsprak. De vernietiging van het Hollandse vaartuig „ELZINA HELENA", dat op 5 april 1916 met hout geladen van Drammen met bestemming naar Poole voer, werd door het Prijsgerecht gegrond verklaard. Het was niet mogelijk het schip op te brengen, daar vijandelijke schepen in de nabijheid waren.

1918-01-21: Aantekening uit het Kadaster Leiden: Den eenenwintig Januari 1918 is de aanteekening verzocht dat gemeld schip in het buitenland aan een buitenlander is verkocht, zijnde thans genaamd Sparta. Toestemming overeenkomstig art. 1 der Schepenuitvoer tot uitvoer naar …..... (onleesbaar) Jantoft te Trondheim (Noorwegen) is gegeven bij resolutie van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. 28 Augustus 1917 no. 4474/37 en 3 Nov. 1917 nr. 5954 tot 28 Januari 1918 geldig. Leiden, 21 Januari 1918. De Bewaarder.

Ship Masters Data

Images


Description: Elziena Helena 1904 in Ringkjoebing-Havn. (© N.P. Holms)
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NRC 290416
Advertentie. Strandgoed. Verkoop wrak ijzeren schip enz.
De burgemeester-strandvonder van Vlaardingen zal op donderdag de 4e mei a.s., des morgens te half elf, op het terrein, gelegen aan de westzijde van de scheepswerf van Gebr. van der Meer aan de Maasoever aldaar om contant geld verkopen:
-   het wrak, afkomstig van het ijzeren schoenerschip ELZINA HELENA.
-   twee ijzeren lieren
-   twee ankers met pl.m. 120 vadem ketting
-   twee masten en enig rondhout
-   een groot en een klein zeil
-   tien zeilkleden
-   twee ruimkleden
-   een zonnetent
-   een stagfok
-   enige oude zeilen, alsmede touwwerk met blokken
-   twee reddingsboeien
-   zes stukken ribhout
-   75 kg. gele was
Te bezichtigen een uur voor de verkoop.