Name ship: ERNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1940
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 439 Z HAARL 1940
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Zaanlandsche Scheepsbouw Maatschappij, Zaandam, Netherlands
Yardnumber: 423
Date Laid Down:
Launch Date: 1940-03-10
Delivery Date: 1940-03-27
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout no 9319 Type (300x400)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 362.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 176.00 Net tonnage
Deadweight: 430.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 22391 Cubic Feet
Bale: 21578 Cubic Feet
 
Length 1: 44.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 41.49 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.33 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.08 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1940-03-00 ERNA
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Netherlands
Owner: Jacobus Johannes Janssen & Everardus Johannes Hendriks, Haarlem, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Haarlem / Netherlands
Callsign: PDYQ
Additional info:

Date/Name Ship 1954-06-08 FREAN
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Netherlands
Owner: Freerk Alberts Jr., Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEDW
Additional info:

Ship Events Data

1940-03-11: Het Nieuws van de dag 12-03-1940: Te water gelaten schepen. ERNA. Zaandam, 11 Maart. — Donderdag Jl. werd van één der hellingen der werf „Czaar Peter" der N.V. Zaanlandsche scheepsbouw Mij. alhier, te water gelaten het m.s. „Erna", groot ca. 400 ton, ln aanbouw voor binnenlandsche rekening. Het schip is gebouwd onder toezicht van British Corporation en Scheepvaart Inspectie. Het schip heeft een tuigage, geschikt voor het hijschen van 5 ton. Het wordt voortbewogen door een 300 P.K. Kromhout Scheepsdieselmotor, welke het schip vermoedelijk een snelheid zal geven van ca. 10 1/2 mijl. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een schip van 700 ton d.w., ook in opdracht gegeven voor binnenlandsche rekening.

1940-04-01: Op 01-04-1940 als ERNA, zijnde een schroefmotorschip, metende 1023.17 m3 bruto inhoud, volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 6188 d.d. 21-03-1940, liggende te Zaandam, door H. ter Haar, scheepsmeter te Amsterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 439 Z HAARL 1940 op het achterschip in het achterschot v/h achterste dekhuis op verhoogd achterdek, 4.00 m. uit hekplaat, 0 m. uit lengteas en 1.50 m. boven het dek.

1940-04-11: Rotterdamsch Nieuwsblad 11-04-1940: Scheepsbouw. Het bij de Zaanlandsche Scheepsbouw Mij. te Zaandam voor rekening van de rederij Janssen en Hendriks in Haarlem gebouwde vrachtmotorschip ERNA, groot 361 bruto reg. ton. is na een goedgeslaagden proeftocht, welke op het Noordzeekanaal werd gehouden, door de opdrachtgeefster van de bouwwerf overgenomen.

1940-05-16: Ingeschreven bij de Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen. Nam deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië.)

1944-05-30: 30 mei 1944. Twee Nederlandse coasters, het ms. 'ERNA' (1940) en het ms. 'STARKENBORGH' (1941) van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, deeluitmakend van een konvooi van in totaal 22 coasters, verlaten na in diverse havens te zijn geladen, het Kanaal van Bristol.
Het konvooi zet hierna koers naar de Solent en voegt zich aldaar bij een ander konvooi, bestaande uit in totaal 30 schepen, uiteindelijk in het kader van de nog zeer geheime operatie 'Overlord', bestemd voor de bevoorrading van de gealieerde troepen in verband met de op handen zijnde invasie op de Normandische kust. (D-Day 6 juni 1944).

1947-00-00: In het eerste kwartaal van 1947 ingezet in het toenmalige Oost-Indië, om copra te verschepen vanuit de vele eilanden in de Indische archipel naar de grotere havens zoals Tandjong Priok om vandaar uit verscheept te worden naar Nederland. De 'Erna' en nog vijf andere schepen t.w.'Henk', 'Wilda', 'Baltic', 'Beta' en de 'Unitas' werden door de Nederlandsche Regering gecharterd. De KPM had in de oorlog veel schepen verloren en daardoor te weinig scheepscapaciteit voorhanden. Beeindiging van dit charter in Oost-Indië in het vierde kwartaal van 1947.

1947-03-10: NvhN 10-03-1947: Convooi naar Indië uitgevaren. Zes scheepjes van 300 a 400 ton zullen de reis in 80 dagen maken. Een typisch convooi heeft Zaterdag de haven van Rotterdam verlaten, met een lange reis voor den boeg, een convooi, dat herinneringen oproept aan de dagen van de Oost-Indische Compagnie, toen scheepjes, die naar tegenwoordige maatstaven gerekend notedopjes waren zich op de Oceanen waagden en om de Kaap de Goede Hoop hun weg naar Indië zochten. Ook thans waren het slechts notedopjes, nauwelijks 300 en ten hoogste 400 ton groot, die door een sleepboot naar open zee gesleept zijn, n.l. de coasters „Beta", welks kapitein de leiding van het convooi heeft, „Baltic", „Erna", „Unitas", „Wilda" en „Henk". Deze schepen kunnen onder normale omstandigheden op eigen kracht zee kiezen, maar nu wilde men geen risico loopen in verband met den ijsgang in de rivier en den Nieuwen Waterweg, waar zoo gemakkelijk een schroef op de schotsen stuk kan slaan. In Hoek van Holland namen de kapiteins zelf het heft in handen. Tachtig dagen denken de scheepjes over de reis naar Indië te doen. Natuurlijk wordt het lange traject niet in één ruk afgelegd, het ligt in de bedoeling Port Said aan te doen en daar nog eenige lading In te nemen, mogelijk cement. Te Rotterdam heeft men reeds cokes aan boord genomen bij wijze van ballast. Voorloopig gaat de reis naar Batavia. Het convooi zal op zee in zigzagvorm varen op een onderlingen afstand van ongeveer 300 M. Aan boord van den convooileider „Beta" bevindt zich een complete radio-installatie. Zoo zal er contact met de buitenwereld zijn, maar ook contact onderling, al beschikken de andere coasters dan ook slechts over een ontvangtoestel. leder schip heeft zeven koppen aan boord, maar in Indië, waar deze kustvaarders de verdwenen prauwen gaan vervangen en in het binnenland copra gaan verzamelen, om die dan naar een centraal punt vermoedelijk Makassar, te brengen, waar de voor de margarine-fabricage onontbeerlijke grondstof in groote zeeschepen wordt overgeladen, zullen in lederen kustvaarder 24 koelies een plaatsje in het voorschip krijgen. Zij doen indien noodig dienst als bootwerker. Teneinde gemakkelijk in de binnenlanden te kunnen opereeren, bevinden zich aan boord kleinere bootjes, waarmee men overal gemakkelijk den wal kan bereiken. De nu uitgevaren schepen, die inclusief de uit- en thuisreis anderhalf jaar weg blijven komen in Indië onder beheer van de K.P.M.

1948-04-13: Eemsbode 13.04.1948. De Coasters komen uit Indiё terug. Naar het A.N.P. verneemt, hebben de coasters, die indertijd naar Indiё vertrokken, thans vanuit Batavia de terugreis naar Nederland aanvaard en wel de “Helvetia” op 6 april, de “Erna“ op 9 april, en de “Henk“, de “Unitas“, de “Baltic“, de “Wilda“ en de “Beta“ op 10 april.

1954-01-04: Tijdens de reis van Amsterdam naar Aberdeen met een lading houtsnippers in zakken. t.w.9888 zakken in het ruim en 4012 zakken aan dek onder een kleed als deklast, in een hevige Noord-Oosterstorm (orkaan kracht) t.h.v. Whitby de stuurhuisramen ingeslagen door sterk overkomende zeeën. In opdracht van de kapitein een deel van de deklast overboord gezet. Op 40 mijl van Bridlington door de reddingboot van Bridlington en een plaatselijke vissersboot geassisteerd naar Bridlington gevaren alwaar de deklading werd herladen. Op 8 januari vertokken naar Aberdeen nadat de deklast opnieuw werd gestouwd en beter weer werd afgewacht.

1954-02-06: Tijdens de reis van Whitehaven naar Wexford, voor de haven van Wexford op een zandbank gevaren. De volgende dag bij hoogwater met behulp van de zuiger 'Gulobar' vlotgekomen en afgemeerd te Wexford.

1957-06-30: Final Fate: Tijdens de reis van Port Nolloth naar Kaapstad met een lading van 300 ton silliminate erts en andere goederen na vertrek uit Port Nolloth, Zuid-Afrika, net buiten de pier, nadat de laatste tros net was losgegooid, vastgelopen midden in de vaargeul. Het schip was bij de top van hoogwater vertrokken. Tijdens het laatst opkomend tij was er blijkbaar heel veel zand in de vaargeul gespoeld. Het schip was met eigen kracht niet meer los te krijgen en ook niet met opgetrommelde viskotters uit Port Nolloth. Het schip was wel 180 graden gedraaid bij de pogingen om haar los te krijgen. Daar de top van het tij snel verliep, kwam het schip alras volledig vast te zitten en met het volgende laagwater was duidelijk te zien hoe ver de drempel zich in het vaarwater uitstrekte. De volgende nacht stak het slechte weer opnieuw op en de zeegang die naar binnen liep drukte het schip steeds verder het strand op. Op 1 juli met alle ter plaatse verkrijgbare mankracht begonnen met lossen van de lading erts, in de hoop het schip bij de volgende tij weer vlot te krijgen. De weergoden weigerden mee te werken want gedurende het volgende hoogwater was het zulk slecht weer geworden dat de branding het schip over de gedumpte lading erts heen drukte. Op 2 juli na inspectie bleken alle bodemtanks te lekken, maar dit was met de lenspompen bij te houden. 3 Juli scheepsruim en machinekamer volgelopen met water, waardoor de pompen onklaar geraakten. Op 10 juli werd door experts bekend gemaakt dat het bergen een ontzettende moeilijke klus zou worden; de bodem van het schip ernstig beschadigd en het middenschip verzakte in het zand. 18 Juli schip door de verzekering total Loss verklaard en te koop aangeboden in de staat waarin het was. 26 Juli gerapporteerd dat het schip waterdicht zou zijn gemaakt. Op 29 juli verkocht aan een belangengroepering beheerd door J. Geervliet uit Paarl. Gedurende de nacht van 29 op 30 juli is het schip door een storm 50 voet verder de kust opgedreven. Schip lag op zand en door de kracht van de golfbrekers langzaam gedraaid. Eigenaars boden 3000 pond voor de motor en het schip werd te plaatse gesloopt.

1957-07-16: Het Vrije Volk: 16-07-1957: Onderzoek naar stranding van ,FREAN'. De Nederlandse bergingsdeskundige kapitein P. J. Balk die in opdracht van een verzekeringsmaatschappij een onderzoek instelt naar het lot van de veertien dagen geleden bij Port Nolloth aan de grond gelopen coaster FREAN is vandaag per vliegtuig in Kaapstad aangekomen. Het schip, dat eigendom is van F. Alberts te Rotterdam, meet 362 ton. Het is gecharterd door Thesen Steamship Company in Kaapstad en vaart in een geregelde dienst tussen de west- en oostkust van Afrika. De „FREAN" ligt met het midden dicht bij de kade van Port Nolloth op een zandbank en een rotsig rif.

1958-01-15: Het Vrije Volk 15-01-1958: 'Kapitein onschuldig aan ondergang 'FREAN'. Enige uren hebben de leden van de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam gebogen gezeten over de nautische kaarten van de westkust van Zuid-Afrika en met name van Port Nolloth, een zeer kleine binnenhaven achter een gevaarlijke rifbarrière. Hier liep op 30 juni 1957 de 362 ton metende kustvaarder „FREAN" van de rederij F. Alberts te Rotterdam op een bank. Drie weken later ging het schip verloren. De hoofdinspecteur voor de scheep-' vaart, de heer J. Metz, verklaarde van mening te zijn dat de gezagvoerder van de FREAN, de heer C. Smit uit Twisk, niet te kort is geschoten bij de navigatie. Hij stelde de raad voor de kapitein vrij uit te doen gaan. De enige lering die men volgens de heer Metz uit deze stranding kan trekken, is dat men bij het aandoen van haventjes buiten de normale grote scheepvaartroutes meer risico's loopt. Hoe men deze risico's wil dekken, is een vraag die niet ter beoordeling van de Raad voor de Scheepvaart ligt. De kapitein heeft, zo bleek uit zijn verklaringen voor de raad, alle noodzakelijke voorzieningen getroffen. Hij had op de pier gestaan, waaraan het schip gemeerd lag en had toen bij laag water niets ontdekt van de gevaarlijke zandbank, die later bleek zich uit te strekken tot in de vaargeul. Hierop is het schip bij het verlaten van de haven vastgelopen. Ook de havenautoriteiten hadden de gezagvoerder niet gewaarschuwd.

1958-03-17: Het Vrije Volk 17-03-1958: Uitspraak Raad v. d. Scheepvaart. Kapitein niet schuldig aan vergaan 'FREAN' . Op 30 juni 1957 is het motorschip „Frean" bij het vertrek uit de haven van Port Nolloth (Zuid-Afrika) op een zandbank gelopen en ten gevolge daar van verloren gegaan. In tegenwoordigheid van de hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, heeft de Raad voor de Scheepvaart ter zitting van 13 maart een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van dit vastlopen en naar de vraag of de kapitein, Cornelis Smit, schuld treft. Naar de raad oordeelde, is het ongeluk te wijten aan het geheel onvoorzien en uiterlijk niet waarneembaar uitwerken van de zandbank (de zandbank heeft zich in de loop der tijd verplaatst). Na op de gebruikelijke wijze te zijn ontmeerd is de „Frean" aan s.b.-zijde op de bank gestoten en vastgelopen waarna hij door de oceaandeining verder op de bank is gezet. Pogingen gedurende verscheidene dagen om het schip te redden, hadden geen succes, zodat het schip door de verzekering als wrak is verkocht. Daar op de door betrokkene genomen maatregelen niets aan te merken is, acht de raad geen termen aanwezig enige correctie op hem toe te passen. Wel kan uit dit ongeval de lering worden getrokken, dat het aanlopen van havens, welke buiten de gewone routes vallen en slechts gebrekkig zijn geoutilleerd, meer dan normaal risico kan meebrengen.

Ship Masters Data

Images


Description: Erna 1940
Image type: Photo

Description: Erna 1940, rede Tandjong Priok.
Image type: Photo

Description: Erna 1940 en Henk op de reede te Tandjong Priok.
Image type: Photo

Description: Bemanning van de Henk en de Erna.
Image type: Photo

Description: Beschrijving foto´s Henk en Erna,
Image type: Photo

Description: Gezagvoeder A. Oudman van de Erna.
Image type: Photo

Description: `Scheepsclown`(Henkie Zegewaard ) van der Erna.
Image type: Photo

Description: 'Erna' (bj 1940)
Image type: Photo

Description: 'Erna' (bj 1940)
Image type: Photo

Description: Frean 1940 ex Erna
Image type: Photo

Description: De 'Frean' gestrand bij Port Nolloth - foto juli 1957.
Image type: Photo

Description: De 'Frean' gestrand bij Port Nolloth - foto juli 1957.
Image type: Photo

Description: De 'Frean' gestrand bij Port Nolloth - foto juli 1957.
Image type: Photo

Description: De 'Frean' gestrand bij Port Nolloth - foto juli 1957.
Image type: Photo

Description: De 'Frean' gestrand bij Port Nolloth - foto juli 1957.
Image type: Photo

Description: De FREAN in de haven van Kaapstad.
Image type: Photo
Sources