Name ship: FREDERIK CAREL

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1866
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Savona, Italy
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1866-00-00
Delivery Date: 1866-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 352.00
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-00-00 SORI
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 188? TERESA MOLFINO
Manager: G. Molfino, Nervi, Italy
Owner: G. Molfino, Nervi, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Nervi / Italy
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1885-11-25 FREDERIK CAREL
Manager: Freerk Liefkes Drenth, Oude Pekela, Netherlands
Owner: Freerk Liefkes Drenth, Oude Pekela, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Pekela / Netherlands
Callsign: NRTS
Additional info:

Ship Events Data

1885-11-25: NRC 271185
Verkochte schepen te Rotterdam op woensdag 25 november: het Italiaanse brikschip TERESA MOLFINO, groot 352 ton, gebouwd in 1866: NLG 2.400. Koper F.L. Drenth te Oude Pekela.

1888-01-04: Op weg van Newcastle naar Rosario met een lading steenkool, op de hoogte van Beachy Head tijdens een zware westenwind met hoge zee lek gesprongen. Het schip werd door de gezagvoerder te Dover binnengebracht, waar het schip werd hersteld, waarna de reis werd vervolgd.

1888-05-24: Final Fate: Op dezelfde reis naar Rosario tijdens een WZW storm weer lek gesprongen bij Bujuru, nabij Rio Grande. De pompen raakten verstopt en het schip is daarna gezonken. De 8 bemanningsleden gingen in de eigen boot en landden te Bujuru.

Ship Masters Data

Date from: 18??
Captain: Massone, G.B.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1885
Captain: Reit, Harm Berends
College:
Flagnumber: 0
Other information: (geb. 1838) - Winschoten.

Images

Sources

General information regarding this ship

NRC 011185. Advertentie. Verkoop bij Rechterlijk Gezag van het Italiaanse schip genaamd TERESA MOLFINO, liggende in de Spoorweghaven te Rotterdam, opgegeven te zijn geklasseerd 100 AT 1.1, groot 351 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, sloepen, boot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere scheepsgoederen, volgens inventaris, laatst gevoerd geweest door kapt. G.B. Massone, toebehorende aan G. Molfino te Nervi in Italië. Ten verzoeke van de heer Theodor Dasbach, expediteur te Rotterdam, ten deze domicilie gekozen hebbende ten kantore van de voor hem occuperende procureur Mr. Marius Leonard Alidus Vorstman, aan de Wolfshoek No. 6 aldaar, requirant uit kracht van een vonnis door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam de 14e oktober 1885 bij verstek gewezen, behoorlijk geregistreerd, in zake de requirant als eiser tegen kapt. G.B. Massone, laatst gezagvoerder van het schip TERESA MOLFINO en tegen G. Molfino, reder van het schip, wonende te Nervi in Italië, als gedaagden, bij welk vonnis dezen zijn veroordeeld om aan de requirant te betalen de som van vijfduizend zevenhonderdvijfenzeventig francs of tweeduizend zevenhonderdtweeënzeventig gulden, wegens schadevergoeding, met de interessen en kosten, en daarna executoriaal arrestant op gezegd schip en toebehoren. De executant heeft het voorschreven schip en toebehoren ingezet op een som van twaalfhonderd gulden. De verkoop en toewijzing zal plaats hebben ter terechtzitting van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, in het Gerechtsgebouw aan het Haagscheveer aldaar, op woensdag de 25e november 1885, des voormiddags te elf uren. De veilconditiën zijn ter Griffie van gezegde Rechtbank gedeponeerd, en Kkopie daarvan ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur Mr. Marius Leonard Alidus Vorstman, aan de Wolfshoek No. 6 te Rotterdam, bij wie nadere inlichtingen te bekomen zijn.
Mr. Vorstman, procureur.