Name ship: DE VROUW RIEKELTJE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1885
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 2049 WINSCH 1885
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Wijnke Boerma, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1885-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 74.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 66.00 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.85 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Draught: 1.82 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1885-00-00 DE VROUW RIEKELTJE
Manager: Eltje Vink, Groningen, Netherlands
Owner: Eltje Vink, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QBHG
Additional info:

Date/Name Ship 1900-01-25 GEZIENA CHRISTINA
Manager: Evert Postema, Groningen, Netherlands
Owner: Evert Postema, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NSVW
Additional info:

Ship Events Data

1885-04-17: Dagregister deel 9 nummer 116 den zeventiende April 1800 vijf en tachtig. Eigendomverklaring. Ik ondergeteekende, Eltje Vink, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het overdekt tjalkschip genaamd ”de vrouw Riekeltje”, gebouwd te Martenshoek, hebbende een dek en een mast, zijnde groot honderd eenentwintig tonnen, thans liggende te Martenshoek en gevoerd zullende worden door mij ondergeteekende schipper. Muntendam, den 16 April 1885. Geteekend E. Vink. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring v/d beëedigden scheepsmeter A. Achtereijden te Hoogezand van 17 April 1885 is het hier nevenstaand schip genaamd “de vrouw Riekeltje” gebrand als volgt: 2049 WINSCH 1885. De Bewaarder.


1888-07-27: Dagregister deel 10 nummer 38 den zevenentwintigsten Juli 1800 achtentachtig. Eigendomsverklaring. Ik ondergetekend, Wijnke Boerma, scheepsbouwer wonende te Martenshoek, verklaar bij dezen in dit jaar op mijn werf aldaar te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebracht een overdekt tjalkschip genaam “de vrouw Riekeltje” in eigendom toekomende aan en bevarende worden door Eltje Vink, ingevolge meetbrief d.d. Martenshoek 25 Maart 1885 nr. 62a. lang veertien meter zeventig centimeter, wijd vier meter zeventien centimeter, hol een meter negenennegentig centimeter en over zulks geijkt op een honderd eenentwintig tonnen. Martenshoek den 10 April 1885. Geteekend W. Boerma. Gezien voor legalisatie der bovenstaande naamtekening van Wijnke Boerma, scheepsbouwer wonende te Martenshoek door mij Burgemeester der gemeente Hoogezand op heden den 10 April 1885. De Burgemeester voornoemd. Geteekend Hennequin. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 2132 en 2049 WINSCH 1885)


1900-01-25: Dagregister deel 12 numer 194 den twaalfden Februari negentienhonderd. Koopacte. De ondergeteekende Eltje Vink, van beroep schipper, wonende en gedomicilieerd te Groningen, verklaart bij dezen, als verkoper, verkocht te hebben het in Nederland thuisbehorende tjalkschip genaamd “de vrouw Riekeltje” groot bruto honderd twee en negentig en 57 honderdste kubieke meter of zeven en zestig en 97 honderste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto honderd zes en tachtig 24 honderste kubieke meter of vijf en zestig en 74 honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter. Met al deszelfs opgoed en toebehoren zoals het thans ligt te Rotterdam in de wijnhaven, alsmede onderteekende Evert Postema, thans schipper wonende aan scheepsboord en gedomicilieerd te Groningen, als koper, (genoemd schip thans genaamd Geziena Christina) verklaart den verkoper genoemd tjalkschip verkocht te hebben aan den koper voor een somme van een honderd gulden, nederlandsch courant ŕ contant zonder eenige korting. Verders verklaart nog de verkoper het verkochte vaartuig geheel en al hoegenaamd vrij te zijn van alle hypothecare als andere procente schulden, mochten na deze koop nog eenige schulden, van welke haard of oorsprong voordoen, blijven en zijn te allen tijde voor rekening van de verkoper. Alzoo volledig in eigendom overgegaan aan E. Postema. Rotterdam. 25 Januari negentienhonderd. Geteekend E. Vink, E. Postema. (In de kantlijn staat bijgeschreven 2049 WINSCH 1885.)


1901-08-20: De Telegraaf 20-08-1901: De Nederlandsche glasindustrie. In de Frankfurter Zeitung van heden lezen wij: Ten gevolge van de werkstaking van de glasblazers hebben een aantal Duitsche grossiers, welke vroeger belangrijke afnemers van Duitsche producten waren, zich gedwongen gezien van buitenlandsche fabrikanten te betrekken, wat zij noodig hebben. Nadat in de vorige maand een eerste lading, uit ongeveer 91,000 fiesschen bestaande, uit Nederland via de Weser was aangebracht, arriveerde in 't begin dezer maand met de Nederlandsche tjalk „GEZIENA CHRISTINA" reeds een tweede bezending te Bremen. Terwijl tot nu we de genoemde artikelen naar Nederland werden geëxporteerd, moet derhalve tengevolge van de werkstaking in de Duitsche glasindustrie uit Nederland naar Duitschland worden ingevoerd.


1901-12-19: Meting te Groningen nr. G283N d.d. 19-12-1901. Lengte: 24m 08cm, Breedte: 4m 99 cm, Waterverplaatsing: 149,708 ton.


1910-00-00: In 1910 uit de Wad- en Sontvaart.

Ship Masters Data

Images

Sources