Name ship: BORDEAUX

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig: Schooner rigged
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: John Reed & Co., Port Glasgow, Great Britain
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1851-10-23
Delivery Date: 1851-11-26
Technical Data

Engine Manufacturer: J. & J. Thomson, Glasgow, Great Britain
Engine Type: Steam, Simple, side lever
Number of Cylinders: 2
Power: 110
Power Unit: NHP
Eng. additional info: In 1875 voorzien van een nieuwe machine, nu een 2-cyl. Compound stoommachine, vervaardigd door North
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 481.40
Net Tonnage: 345.68
Deadweight:
 
Length 1: 178.5 Feet (British) Registered
Beam: 23.8 Feet (British) Registered
Depth: 13.1 Feet (British) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

1870-00-00: URIV 1870: 516 grt/278 nrt, dim. 170-6x18-3x13-1,

1875-00-00: URIV 1875: 481 grt/246 nrt, dim. 175-7x23-8x13-1,

Certificate of Registry
Year registered 1852
Number in register 5
Name ship BORDEAUX
Type Schroefstoomboot
Lasts 204
Built province/country Schotland,
Buitenland
Remarks
Date agenda 1852-01-09
Passport requested by Hoeij Smith, J.P. van
City Rotterdam
Master at time of request Frantzen, M.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-11-00 BORDEAUX
Manager: J. P. van Hoey Smith & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHDB
Additional info:

Date/Name Ship 1872-00-00 BORDEAUX
Manager: Firma Smith & Co, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma Smith & Co, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHDB
Additional info:

Part-owners

Eigenaren:
Jan Pieter van Hoey Smith, Rotterdam (1/10e part),
Jacobus Catharinus de Joncheere, Utrecht (4/10e part),
IJman Dirk Christiaan Suermondt, Utrecht (1/10e part),
Christiaan Oortmans, Utrecht (1/10e part),
Ewoud Twiss, ’s-Gravenhage (1/10e part),
firma Robert Twiss & Zonen, Rotterdam (1/10e part),
vrouwe Sara Geertruida Smith van Engelen, geboren Van Hoey, echtgenote van William Smith, Rotterdam, en de firma Jan Havelaar & Zoon, beiden te Rotterdam, tezamen 1/10e part.
Ship Events Data

1851-00-00: NRC 020951
Advertentie. Stoompacket-Vaart tussen Rotterdam en Bordeaux. Op de 1e november e.k, zal met het nieuw gebouwd Nederlands schroefstoomschip BORDEAUX, gevoerd wordende door kapitein M.J. Frantzen, een nieuwe geregelde dienst aangevangen worden tussen Rotterdam en Bordeaux. De afvaarten zullen vooreerst iedere 20 dagen van beide havens plaats hebben; de datums zullen nader worden bekend gemaakt.
Dit prachtig stoomschip groot 550 tonnen, hebbende een ruim tussendek, is voorzien van machines van nominaal 110 paardenkracht, is uitmuntend uitgerust voor een aanzienlijk getal passagiers, en expresselijk ingericht tot het vervoer van wijnen, kaas en alle andere goederen. De overtocht zal geschieden in 3 dagen. Deze dienst in correspondentie zijnde met de verschillende transport-middelen, zowel te land als te water van Bordeaux, naar Marseille, Toulon, Cette, Bayonne, Montpellier, Bilbao, Santander, Perpignan, Nantes, Angoulême, Limoges, enz; zo kunnen alle goederen langs deze weg in korte tijd, en tot zeer billijke conditiën van en naar het zuiden van Europa overgevoerd worden. Nadere inlichtingen omtrent vrachten van passagiers en goederen zijn te bekomen ten kantore van Smith & Co, Rotterdam en Albrecht & Fils, agenten, André Ferrière & Neveux, cargadoors te Bordeaux.
NRC 291151
Hellevoetsluis, 28 november. Heden arriveerde het stoomschip BORDEAUX, kapt. Frantzen, van Glasgow (eerste reis van dit te Glasgow gebouwde Nederlandse stoomschip, zie NRC 020951)
NRC 071251
Hellevoetsluis, 6 december. Heden stoomde naar zee de BORDEAUX, kapt. C.J. Frantzen, naar Bordeaux. (opm: eerste commerciële reis van dit nieuwe schip)

1852-04-20: NRC 25.04.1852
Dover 21 april. De schoener ORIELTON, kapt. Wiliams, van Galatz (opm: Galati) naar Newcastle bestemd, is gisterenavond bij Goodwind Sands in aanzeiling geweest met het te Rotterdam te huis behorende stoomschip BORDEAUX, kapt. Frantzen, van die plaats naar Bordeaux bestemd. De ORIELTON is onmiddellijk daarna in diep water gezonken; de equipage heeft zich in haar eigen boot gered en is daarmee hier aangekomen. De stoomboot scheen geen schade bekomen te hebben.

1852-04-25: NRC 26.04.1852
Rotterdam, 25 april. Van een geachte hand zijn wij, ter liefde van de waarheid en voor de reputatie der equipage van het Nederlandse stoomschip BORDEAUX, verzocht het volgende extract uit het journaal en uit de voor het tribunaal te Havre afgelegde verklaring van het scheepsvolk van bovengenoemde bodem te plaatsen, ter wederlegging van hetgeen in de Shipping and Mercantile Gazette van 22 dezer voorkomt, omtrent het aanzeilen van die stoomboot met het Engelse schoenerschip ORIELTON – zie ons nommer van gisteren uit Dover – waaruit men zou kunnen opmaken dat de bemanning van meergenoemde stoomboot zich na de aanzeiling het lot der Engelse schipbreukelingen volstrekt niet had aangetrokken.
Extract uit de verklaring van kapt. M.J. Frantzen en verder scheepsvolk van het Nederlandse stoomschip BORDEAUX, afgelegd voor het tribunaal te Havre, alwaar gemeld stoomschip ter herstelling van schade was binnengelopen: Wij ondergetekenden, gezagvoerder, officieren en manschappen van het Nederlandse stoomschip BORDEAUX, verklaren bij deze, dat wij in de nacht van de 20e op de 21e april 1852, komende van Rotterdam, bestemd naar Bordeaux, zijnde des nachts ten tien en een half uur in peiling, als volgt: het vuurschip van de Noord Sand Head in ’t Noord en Zuid Voorland West, koersende om de W. t. Zuiden per kompas, hebbende de eerste stuurman de wacht en zijnde de kapitein aan het dek, zagen wij een vaartuig vooruit tegen ons liggende en uit het Kanaal komende, met de wind van het Zuiden, tonende deszelfs licht, waarop wij ons roer bakboord draaiden om volgens de scheepswetten elkander aan bakboordzijde te passeren. Hieraan scheen voornoemd vaartuig niet te voldoen, maar legde zelfs omgekeerd het roer stuurboord, zodat, vóór het tijd was ons roer om te leggen en elkander aan stuurboordzijde te passeren, voormeld vaartuig, zo het scheen, voor ons willende gaan, recht voor de boeg kwam. Voor elkander echter te raken, was onze machine gestopt en werkte reeds achteruit; doch de vaart zo spoedig niet kunnende stoppen, liep voornoemd vaartuig, zijnde een schoener, ons met deszelfs stuurboordsboeg op onze bakboordsboeg, waarop onmiddellijk deszelfs voortuig naar beneden kwam en twee man bij ons aan boord oversprongen. Door onze achterwaartse beweging waren wij spoedig van elkander klaar, doch verzocht de kapitein van voornoemde schoener om hulp om hem en de equipage af te halen, zijnde het schip in zinkende staat, op welk verzoek wij de eerste stuurman met twee man in de boot tot hulp zonden, en zo dicht mogelijk nabij de schoener bleven. Omstreeks twintig minuten hierna kwam de boot aan boord terug, met zich voerende de kapitein en equipage van de schoener. Voor echter dezelve aan boord waren, zagen wij de schoener plotseling zinken, namen voornoemde equipage aan boord, om te Dover aan wal te zetten. Uiterlijk hadden wij in het geheel geen schade, peilden van ogenblik tot ogenblik de pomp en bevonden geen water bij dezelve, zodat wij gerust onze koers konden vervolgen, liepen het Engelse Kanaal in en zetten te een ure na middernacht de voornoemde equipage in hun eigen boot van boord, onder Dover, bestaande dezelve uit de kapitein en zes man, zijnde de bemanning van de Engelse schoener ORIELTON van Milford, komende met zaad uit de Zwarte Zee en bestemd voor New Castle (opm: Newcastle). Door genoemde kapitein is aan ons bekend, dat hij gezien heeft, dat wij ons roer bakboord hadden, door eerst ons groen- of stuurboordlicht en daarna het rode of bakboordlicht te zien. De volgende dag hielden wij bepaald onderzoek naar onze schade, en oordeelden met gemeen overleg, dat het noodzakelijk was te Havre binnen te lopen tot herstelling der schade en lekkage.

1852-10-18: NRC 19.10.1852
Rotterdam, 18 oktober. Men leest in het dagblad l’Indicateur van Bordeaux: Bij gelegenheid der feesten, welke tijdens het verblijf van de president der Franse republiek te Bordeaux werden gegeven, was het voortreffelijk Nederlands stoomschip BORDEAUX, tussen onze stad en Rotterdam varende, verlicht. Het was hetzelfde vaartuig, dat bij de aankomst des presidents, zo sierlijk gevlagd was, en het gebruikelijke saluut loste, toen hij te Quinconces aan land stapte. De vindingrijke wijze, waarop het vaartuig over het geheel geïllumineerd was, bracht een schitterende uitwerking teweeg. De reder, de heer Van Hoey Smith, van Rotterdam, had de reis met zijn stoomschip naar Bordeaux gemaakt, ten einde zelf de toebereidselen te leiden. De heer Van Hoey Smith, op het feestmaal, door de leden van de kamer en de rechtbank van koophandel gegeven, tegenwoordig zijnde, werd door de president, de heer Duffour Dubergier, aan Lodewijk Napoleon voorgesteld. Z.K.H. heeft de heer Smith op de hartelijkste wijze voor zijn oplettendheid bedankt, en scheen verrukt over deze kiese voorkomendheid. Wij zijn verheugd dit te kunnen mededelen, en alzo het schone deel te erkennen, dat een vreemdeling aan onze feesten heeft genomen.

1852-12-00: Kapitein J.M. Frantzen, die het gezag voerde vanaf de oplevering van het schip, verliet dit schip in december 1852, en reisde naar Glasgow wegens benoeming op het nieuwe stoomschip GIRONDE van dezelfde rederij, waarmee hij op 20 januari 1853 van Glasgow te Hellevoetsluis aankwam.
In zijn plaats voer kapt. P.J. van Emmerik al in december 1852 op de BORDEAUX van Rotterdam naar Bordeaux. Van Emmerik was kapt. op de ELVE geweest, die toen wegens ijsgang was opgelegd.

1852-12-19: NRC 22.12.1852
Bordeaux, 19 december. Alhier is gearriveerd het stoomschip BORDEAUX, kapt. P.J. van Emmerik, van Rotterdam, laatst van Paimboeuf, waar dezelve wegens gebrek aan kolen was binnengelopen.

1868-00-00: In 1868 deed de Raad van Tucht de eerste uitspraak met betrekking tot een stoomschip en wel de “Bordeaux”, varend onder directie van I.P.van Hoeij Smith te Rotterdam.
“Kapitein Carl Schultz had bootsman F.Grümberg voor zes reizen aangemonsterd. Toen de ‘Bordeaux’ ten anker lag op de rede van St.Nazaire en stuurman H.Neubauwer met de bootsman op het voorschip stonden met de bedoeling het anker te hieuwen, ontstond daar een verschil van mening. Dit ontaardde in een woest gevecht tussen de beide mannen, waarbij de bootsman rake klappen opliep. De kapitein bevorderde de twist door manschappen die de bootsman uit eigener beweging wilden ontzetten, dit te verbieden … “ In het vervolg van de twist geraakte de bootsman in razernij en viel de kapitein aan. De volgende dag werd hij op verzoek van de kapitein door de politie ter plaatse van boord gehaald. Hem werd echter geweigerd zich behoorlijk te kleden. “Op klompen, zonder geld en met ‘achterlating zijner plunje’ verdween de bootsman lopende tussen de beide agenten in de donkere nacht. In de vroege morgen werd alsnog het anker gelicht en vertrok de ‘Bordeaux’ naar de thuishaven Rotterdam.”
De Tuchtraad oordeelde negatief over het gedrag van de kapitein. Hij was verplicht te waken voor willekeurige mishandelingen. Voorts had de bootsman zich wel schuldig gemaakt aan dienstweigering en verregaande brutaliteit, maar de inmenging van de Franse politie was wellicht niet nodig geweest als de kapitein andere passende maatregelen had getroffen.
Hem werd voor vier maandende bevoegdheid ontnomen om als kapitein dienst te doen op een Nederlands schip. Later bleek dat hij zich van deze uitspraak niets had aangetrokken. Een kapitein die de uitspraak van de Tuchtraad negeerde kon met een geldboete en zelfs gevangenisstraf worden bestraft. “De gezagvoerder van het stoomschip “Bordeaux” die zich niets had aangetrokken van de door hem door de Raad opgelegde schorsing van vier maanden wegens verzuim van de hem door de Raad opgelegde verplichting om voor een goede orde aan boord van zijn bodem te waken, werd door de strafrechter tot een boete van driehonderd gulden veroordeeld. … Ongeveer het jaarsalaris van een matroos.”
Uit: “Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van Tucht (voor de koopvaardij) 1856-1909”
E.A.Bik/D.Roos De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1995, 192 pp.

1875-12-25: Final Fate: Op reis van Rotterdam naar Bordeaux op 25 december 1875 tijdens dichte mist op Ile de Dieu gestrand en totaal wrak geworden. Alle opvarenden konden gered worden.

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Frantze(n), M. J.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 323
Other information:

Date from: 1853
Captain: Emmerik, P. J. van
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Date from: 1855
Captain: Halfwe(e)g, Simon
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 80
Other information:

Date from: 1857
Captain: Winter, Johannis Mich(a)el de - overl. 1857
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 169
Other information:

Date from: 1858
Captain: Bijl, Jan Ruth Nicolaas Jozephus
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 15
Other information:

Date from: 1862
Captain: Wittenberg, A.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 186
Other information:

Date from: 1863
Captain: Achenbach, Adrianus Pieter
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 289
Other information:

Date from: 1866
Captain: Schulz, Carl
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images


Description: SS Bordeaux omstreeks 1855
Image type: Painting - Aquarel
Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: BIJLBRIEF : NATIONAAL ARCHIEF Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675-1851-231 DVD 8 ? 535-537