Name ship: CORNELIS SMIT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1851
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: J. & K. Smit's Scheepswerven, Kinderdijk, Netherlands
Yardnumber: 4
Date Laid Down:
Launch Date: 1851-04-26
Delivery Date: 1851-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 719.00
Deadweight: 382.00 lasts
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1851
Number in register 536
Name ship CORNELIS SMIT
Type Bark
Lasts 382
Built province/country Zuid Holland,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1851-06-26
Passport requested by Murk Lels
City Alblasserdam
Master at time of request Wal, D.O. v.d.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 CORNELIS SMIT
Manager: Murk Lels, Alblasserdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Alblasserdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Murk Lels, Alblasserdam
Cornelis Smit, Alblasserdam
Jan Smit, Nieuw Lekkerland
Jan en Kornelis Smit, Nieuw Lekkerland

Ship Events Data

1851-00-00: Kapitein D.O.van der Wal had in 1851 toezicht op het zeilklaar maken van het nieuwgebouwde schip de “Cornelis Smit”. In dat jaar voer hij uit van Rotterdam met aan boord o.a. zijn zoon Obe Douwes van der Wal (geboren in 1838 te Bolsward). Na 108 dagen werd Batavia bereikt. Er werd lading ingenomen in Bezoeki, Panaroekan en Banjoewangi en de terugreis duurde 120 dagen. Op volgende reizen was zoon Obe niet meer aan boord
Obe Douwesz van der Wall “De Wereld Rond. De lotgevallen van een Oud-Zeeman, door hem zelven verteld.”
Jaarboek 2003 Stichting Nederlandse Kaap-Hoornvaarders. Hoorn. 51 pp.

1851-04-26: NRC 270451
Rotterdam, 26 april. Heden middag ten 1 ure is van de werf der Gebroeders J. & K. Smit, scheepsbouwmeesters aan de Kinderdijk, met het beste gevolg te water gelaten het barkschip CORNELIS SMIT, groot ongeveer 400 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. D.O. van der Wal en bestemd voor de vaart op Oost-Indiën voor een rederij onder directie van M. Lels te Alblasserdam.

1862-00-00: Kapitein Roelof Weidenaar.
Navolgend verslag is ontleend aan “Ons Zeewezen”, jg. 1939, p.47 e.v. Sommige passages zijn letterlijk overgenomen, maar andere delen zijn verkort. Het verslag werd ontleend aan het Handelsblad 1863.
Het barkschip "Cornelis Smit" van reder Murk Lels onder kapitein R.Weidenaar verliet Shanghai op 21 september 1862 en was in zee op de 28ste. Het schip was behoorlijk bemand en moest in ballast naar Java vertrekken. "Den 30sten September werd het schip reeds door een hevigen storm uit het N.N.O. tot N.N.W. beloopen. Den 1sten October werd bijgedraaid om den in hevigheid toenemenden storm af te wachten; men was toen volgens het gegiste bestek voor het Kanaal van Formosa. Des morgens te half tien uur kwam een zware stortzee over, die het schip plat op zijde wierp en men ontdekte dat tevens de ballast overgeworpen was." Hierna volgt de beschrijving van alle pogingen om het schip te behouden. Men was daarmee doende tot de volgende ochtend. "Toen waren wind en zee iets afgenomen, hoewel het altijd nog hard woei en de zee onstuimig was. Met grote moeite werd de zware ankerketting opgehaald en toen men hiermede bezig was, zag men reeds de branding op de kust van Formosa". Uiteindelijk werd besloten het schip te verlaten. " De Barkas en de middelboot werden uitgezet en bemand, terwijl Kapitein Weidenaar met vier man aan boord bleef, om aan de overigen de geschikste plaats van doortocht aan te wijzen en later de giek te volgen. Kort nadat de booten het schip verlaten hadden, zag men in het Oosten een aantal booten door de branding op het schip af komen. Zij waren spoedig aan boord en de opvarenden gewapend met lansen en messen deden een aanval op de Kapitein en de vier achtergeblevenen". Het lukte om aan land te komen maar "Des nachts, terwijl de booten droog zaten, werden de schipbreukelingen door een aantal Chinezen overvallen, die hen van alles, zelfs van hun meeste kleederen beroofden. Ook het Journaal namen zij mede, doch het gelukte den Kapitein een gedeelte der scheepspapieren, die hij in de hand had, te behouden". De aanvallen waren nog niet voorbij en de plunderingen gingen door. Van 04-20 oktober zaten de kapitein en zijn vier lotgenoten min of meer in de val maar "vonden toen gelegenheid om met een Chineesche boot naar Taks te gaan, onderweg Tay-mar-Fy aandoende, alwaar zij trachtten bij een Mandarijn gehoor te krijgen, hetwelk hun gelukte, maar geen resultaten afwierp. Na een tocht van 4 dagen kwamen zij te Takas aan, vanwaar zij per Hamburger Brik Nancy naar Amoy vertrokken. Te Takas had Kapitein Weidenaar aangifte gedaan van zijn ongeluk en maatregelen genomen, dat door Chineesche booten langs de geheele kust nasporingen zouden worden gedaan, naar de barkas en de middelboot, de eerste bemand met den opperstuurman en 5 matrozen, de tweede met den 2en stuurman en 4 manschappen. Van geen der booten heeft men echter ooit meer iets gehoord".
Dit verslag is ontleend aan het Handelsblad van januari 1863026(39/047ev).
De Raad van Tucht bij de koopvaardij deed op 18 januari 1869 uitspraak inzake een klacht tegen Roelof Weidenaar, gezagvoerder van de bark “Cornelis Smit”, varend voor Murk Lels te Alblasserdam. Er zijn geen details van deze uitspraak vermeld.

1862-10-01: Verongelukt op de kust van Formosa in de Chinese Zee.

Ship Masters Data

Date from: 1851
Captain: Wal, Douwe Obes van der
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 775
Other information: 0

Date from: 1854
Captain: Ruhaak, Haye Henrichs
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 327
Other information:

Date from: 1859
Captain: Weidenaar, Roelof
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources