Name ship: CAROLINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1838
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 470 ROTT 1853
Category: Cargo vessel
Propulsion:
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: C. & Wm. D. Crooker, Bath (Me.), U.S.A.
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1838-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 835.00
Deadweight:
 
Length 1: 43.10 Meters ***Unknown***
Beam: 7.30 Meters ***Unknown***
Depth: 5.96 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 35
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1853
Number in register 223
Name ship CAROLIENA
Type Fregat
Lasts 442
Built province/country België,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1853-04-09
Passport requested by Kun en van Schalle, van de
City Rotterdam
Master at time of request Bost, V. de
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1838-00-00 SWANTON
Manager: C. W. & D. Crocker, Bath (Me.), U.S.A.
Owner: C. W. & D. Crocker, Bath (Me.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Bath (Me.) / U.S.A.
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1849-11-19 PRINCESSE CHARLOTTE
Manager: De Boom & Van Langenhoven, Antwerp, Belgium
Owner: De Boom & Van Langenhoven, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1852-12-22 CAROLINA
Manager: Van der Kun & Van Schelle, Rotterdam, Netherlands
Owner: Van der Kun & Van Schelle, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1849-11-27: Kapitein Vincent De Best werd 27.11.1849 tot gezagvoerder benoemd
Op 29.11.1849 kreeg het schip de Belgische nationaliteit; het werd “ingevlagd”.

1849-12-04: Voor haar eerste reis vertrokken van Antwerpen met bestemming Valparaíso en San Francisco met 35 passagiers
Laatst bekende reis: 18 maart 1851 te Valparaiso - November 1852: aankomst te Rotterdam (A.D.)

1852-11-23: Rotterdam, 23 november 1852
In den jare 1852, den 20e november, heb ik Daniel Hendrik Corné, deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Rotterdam, wonende aldaar aan de Hoogstraat, wijk 7 nummer 95, ten verzoeke van de Heren Kuijper, Van Dam en Smeer, Cargadoors te Rotterdam, kantoor houdende aan de Wijnhaven, behoorlijk gepatenteerd, ten deze domicilie kiezende ten Comptoire van de procureur W.S. Burger Junior, aan het Haringvliet te Rotterdam, als Eisers, en natenoemen Vincent de Best als Gedaagde, kapitein aan boord van het Belgische Fregatschip PRINCESSE CHARLOTTE, liggende te Rotterdam in de Haringvliet, sprekende met genoemde kapitein Vincent de Best, om te betalen de somma van NLG 3939,92 voor hoofdsom in gezegd vonnis, onverminderd de interessen en alle andere verschuldigde regten en kosten van Executie ten dezen reeds gevallen.
Aangezien aan dit herhaald bevel niet werd voldaan heb ik genoemde Vincent de Best verklaard over te gaan tot het in Executoriaal Arrest nemen van het gekoperd driemast Fregatschip PRINCESSE CHARLOTTE en toebehoren, volgens meetbrief 43,10 m. lang, 7,30 m. wijd, 5,96 m. hol, en alzo groot 835 tonnen. Dit arrest werd aangegaan maanden den 22e der maand, hebbende als bewaarder van het gemelde schip aangesteld kapitein Vincent de Best, die deze bewaring vrijwillig op zich heeft genomen.
(opm: uit Dagregister deel 3 no. 35 d.d. 23 november 1852 van het kadaster te Rotterdam; sterk bekort)

Wij ondergetekenden, Van der Kun & Van Schelle, Kooplieden en Reders, wonende te Rotterdam, verklaren bij dezen dat onze gezegde Firma is de enige eigenaresse van het Belgische Fregatschip PRINCESSE CHARLOTTE, doch hetwelk voortaan onder Nederlandse vlag zal varen en genaamd worden CAROLINA, gebouwd buiten ’s lands, hebbende twee dekken, drie masten, zijnde groot 835 tonnen of 423 lasten of daaromtrent, te huis behorende en thans liggende te Rotterdam, en gevoerd wordende door Schipper Vincent de Best.
Rotterdam, 4 januari 1853.
(opm: uit Dagregister deel 3 no. 40 d.d. 26 november 1852 van het kadaster te Rotterdam; bekort)

1852-11-30: NRC 30.11.1852
Advertentie. Verkoop bij rechterlijk gezag van het gekoperde Belgische fregatschip, genaamd PRINCESSE CHARLOTTE, liggende in de Haringvliet, binnen deze stad, lang, volgens meetbrief, 43 el 10 duim (opm: 43,10 meter), wijd 7 el 31 duim, hol 5 el 96 duim en alzo groot 835 tonnen, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, ingevolge inventaris, gevoerd geweest door kapt. Vincent de Best, ten verzoeke van de heren Kuyper, Van Dam & Smeer, cargadoors te Rotterdam, te deze domicilie kiezende ten kantore van de voor hen occuperende heer procureur W.S. Burger Jr, aan de Haringvliet, wijk 12, nommer 47, te Rotterdam. Rekwiranten uit krachte van een vonnis, gewezen door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, in dato 15 november 1852, geregistreerd de 16e daaraanvolgende, ten kantore van de heer ontvanger Van Berkel, in zake van de rekwiranten als eisers contra voornoemde kapt. Vincent de Best, als gedaagde, bij hetwelk hij is gecondemneerd (opm: veroordeeld), om aan de eisers te betalen een somma van drieduizend negenhonderd negenendertig gulden drie en negentig cent, wegens aan hem gedane avances (opm: voorschotten)en te zijne behoeve gedane uitschotten (opm: betalingen), met de interessen en kosten en daarvoor hetzelve schip en toebehoren speciaal verbonden en executabel; en daarna arrestanten op hetzelve schip en toebehoren. De executanten hebben het voorschreven schip en toebehoren ingezet voor een somma van twaalfduizend gulden. De verkoop zal plaats hebben ter audiëntie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, op woensdag de 22e december 1852, des voormiddags ten 11 ure precies. De memorie van lasten is gedeponeerd ter griffie van meergemelde rechtbank en kopie derzelve ligt ter visie ten kantore van voornoemde procureur W.S. Burger Jr, te Rotterdam, bij wie ook nadere informaties te bekomen zijn.
Rotterdam, 30 november 1852, W.S. Burger Jr, procureur.1860-00-00: De CAROLINA is in 1860 gesloopt (L.C.H.)

Ship Masters Data

Date from: 1849
Captain: Best, Vincent de
College:
Flagnumber: 0
Other information:

Images

Sources