Name ship: BEURS VAN AMSTERDAM (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1827
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Passenger-/cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1825-00-00
Launch Date: 1825-08-04
Delivery Date: 1825-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Maudslay & Co., London, Great Britain
Engine Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 120
Power Unit: NHP
Eng. additional info: raderstoomschip; dus geen schroef.
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 352.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 40.30 Meters Registered
Beam: 5.73 Meters Registered
Depth: 3.43 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 70
Configuration Changes

1849-00-00: Nadat de BEURS VAN AMSTERDAM in januari 1849 was verkocht, werden de machines, ketels en passagiersinrichting er uit gesloopt en het schip ingericht tot vracht-zeilschip, (een driemast bark) met name voor de houtvaart op Noorwegen. De verbouwing vond waarschijnlijk plaats bij de werf Vredenhof op de Kadijk te Amsterdam.

Certificate of Registry
Year registered 1827
Number in register 161
Name ship BEURS VAN AMSTERDAM (DE)
Type Schroefstoomboot
Lasts 186
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1827-03-28
Passport requested by Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij
City Amsterdam
Master at time of request Heyde, L.F.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1827-03-00 BEURS VAN AMSTERDAM (DE)
Manager: Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: GEEN
Additional info:

Date/Name Ship 1849-05-00 BEURS VAN AMSTERDAM
Manager: Geo. Fr. Egidius, Amsterdam, Netherlands
Owner: Geo. Fr. Egidius, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: NGWT
Additional info:

Date/Name Ship 1867-00-00 BEURS
Manager: Basberg & Co., Svelvik, Norway
Owner: Basberg & Co., Svelvik, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Svelvik / Norway
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1826-08-04: Amsterdamsche Courant, 2 augustus 1826:
Amsterdam den 1sten Augustus 1826: Bij gunstige gelegenheid zullen morgen namiddag ten 2 ure precies, op de Werf Hollandia van den scheepsbouwmeester Corns. Van Swieten, van stapel loopen twee stoom-schepen, met name WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM.
Amsterdamsche Courant, 3 augustus 1826:
Amsterdam, den 2den Augustus 1826: De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, uit hoofde van eene verzakking in de helling, op heden niet te water hebbende kunnen gaan, zullen nu aanstaande Vrijdag den 4den dezer, naar men verneemt, ten drie ure afloopen.
Amsterdamsche Courant 5 augustus 1826:
Amsterdam, den 4den Augustus 1826: De stoomschepen WILLEM DE EERSTE en DE BEURS VAN AMSTERDAM, toebehoorende aan de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, zijn heden ochtend, tusschen drie en vier ure, met het beste gevolg te water geloopen.

1827-03-14: AC 140327
Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
- Vaart tussen Amsterdam en Hamburg.
Het gekoperde Nederlandse stoomschip WILLEM DE EERSTE, gevoerd door kapt. J. van den Oever, groot circa 600 tonnen, expresselijk voor deze dienst alhier vervaardigd, en op de meest zorgvuldige wijze tot een veilige en gemakkelijke overtocht voor passagiers, en behoorlijke berging voor 60 ŗ 70 last goederen ingericht, zal op zaterdag de 31e dezer maand deszelfs eerste reis naar Hamburg ondernemen en voortgaan, zolang het seizoen dit zal toelaten, regelmatig de ene zaterdag van Amsterdam en de daaraanvolgende zaterdag van Hamburg vertrekken. Dit schone vaartuig, voorzien van twee stoomwerktuigen van lage drukkking en 120 paardekracht, heeft de meest voldoende proeven van een snelle vaart gegeven en kan in dat opzicht, zowel als ten aanzien van deszelfs fraaie bouw en inwendige inrichting, met de beroemdste vaartuigen van dien aard wedijven. Hetzelve heeft drie kajuiten: een dames-kajuit, een grote kajuit en een voor-kajuit, en biedt aan een zeventigtal passagiers, waarvoor vaste slaapplaatsen zijn vervaardigd, en wel voor de eerste plaats of grote kajuit in afzonderlijke hutten of kamertjes een alleszins veilige, aangename en gemakkelijke passage aan.
De vrachten voor passagiers zijn bepaald op: 1e kajuit per persoon NLG 60, met de tafel; 2e kajuit per persoon NLG 40, zonder voeding, varensgezellen per persoon NLG 15, zonder voeding. Wordende aan een familie, zo ook aan twee of meer personen te gelijk passage nemende, een vermindering van NLG 10 op de eerste en NLG 8 op de tweede plaats per persoon toegestaan.
Verdere bepalingen, zo ten opzichte der passagiers als ten aanzien der vrachten voor goederen, welke zeer billijk gesteld zijn, en de verzekering op dezelve, welke, des kiezende, door de directie voor de maand april tegen Ĺ pCt. (opm: zeer slecht leesbaar, kan ook ⅛ pCt. zijn) per reis wordt gedaan, zullen eerstdaags bij een uitvoerige vrachtlijst worden bekend gemaakt, terwijl inmiddels informatiŽn te bekomen zijn zowel bij de directie der Maatschappij op de Kalkmarkt no. 54, als bij de cargadoors de Wed. Jan Salm & Meijer op de Singel bij de Stroomarkt, en Blikman & Co op de Martelaarsgracht en hoek van de Nieuwendijk.
- Vaart tussen Amsterdam en Londen.
Het gekoperde Nederlandse stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM, gevoerd wordende door kapt. Leopold Heyde, almede expresselijk voor de vaart tussen Amsterdam en Londen alhier vervaardigd en in allen opzichte, zo omtrent de kracht der stoomwerktuigen, bouw en inrichting van het vaartuig, als anderszins, aan het stoomschip WILLEM DE EERSTE gelijk, zal medio april op een nader bekend te maken tijdstip in gemelde vaart worden gebracht.
De vrachten voor passagiers zijn bepaald op: 1e kajuit per persoon NLG 35, met de tafel; 2e kajuit per persoon NLG 20, zonder voeding, varensgezellen per persoon NLG 9, zonder voeding, terwijl de vrachten voor goederen bij een eerstdaags uit te geven tarief bijkans met de gewone vrachten gelijk gesteld zijn, waaromtrent men nu reeds, alsmede omtrent de assurantie, welke tot gelijke premie als voor Hamburg bepaald door de directie wordt gedaan, informatiŽn kan bekomen bij meergemelde directie der Maatschappij en bij de cargadoors Nobel & Holtzapffel op de Binnenkant, Jan Corver & Co. op de Buitenkant bij de Kalkmarkt, en Gemmening & Penning op de Buitenkant en hoek van de Schipperstraat.

1827-03-23: De ondergetekende, Barend Groen & Co, wonende te Amsterdam in de Groote Wittenburgerstraat, wijk 16 no. 682, scheepstimmerman en als zodanig behoorlijk gepatenteerd over den jare 1826, verklaart onder presentatie van solemneele eede, dat het stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM, lang over steven 40 ellen, 30 duim, wijd over zijn borghout 5 ellen 73 duim, hol op zijn uitwatering 3 ellen 43 duim op den 27 November 1826 aan mijne werf is gekomen, zijnde de kiel daarvan gelegd op de werf van den scheepstimmerman Cornelis van Swieten, alwaar hetzelve nieuw te water afgebragt op den 4. Augustus 1826, dat gemeld schip aan mijne werf verder geheel is afgetimmerd voor rekening der Amsterdamsche Stoombootmaatschappij, om bevaren te worden door kapitein Leopold Heyde.
Amsterdam den 23. Maart 1827.Get. Barend Groen & Co.
Geregistreerd te Amsterdam den 23. Maart 1827, deel 13, fo.175, recto vak 7
Burgemeester en Wethouderen der Stad Amsterdam verifieeren de vorenstaande verklaring aangaande het stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM voor zoverre betreft de aanbouw van hetzelve, waarvan bij ons aangifte is gedaan den 30. Augustus 1825.
Amsterdam den 24. Maart 1827, get.

1827-04-12: RC 100427
Advertentie. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij.
- Vaart tussen Amsterdam en Hamburg.
Het stoomschip WILLEM DE EERSTE vertrekt van Hamburg zaterdag de 7e april 1827 en van Amsterdam de 14e daaraanvolgende, zullende gemelde dienst regelmatig, de ene zaterdag van Amsterdam en de naastvolgende zaterdag van Hamburg, worden voortgezet.
- Vaart tussen Amsterdam en Londen.
Het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM zal, te beginnen met de 12e april aanstaande, die vaart openen en alsdan voortgaan de ene donderdag van Amsterdam en de daaraanvolgende donderdag van Londen te vertrekken.
Nadere informatie nopens de vrachten, zo voor passagiers als goederen, te Amsterdam bij de directie, Kalkmarkt, n.ļ 54 en voor de vaart op Hambutg bij de agent der maatschappij te Hamburg, de heer J. Hultmann Jr. en te Amsterdam bij de cargadoors de Wed. Salm, Meijer en Blikman en Co. En voor die op Londen, bij de agenten der maatschappij te Londen, de heren Hopman en Schenk en te Amsterdam bij de cargadoors Nobel en Holzapffel, Corver en Co., Gemmening en Penning en Da Costa en Bueno.

1828-03-23: Amsterdamsche Courant, 26 maart 1828:
Amsterdam, 23 Maart 1828. Hedenmiddag is in het opkomen van Amsterdam, bij mankering van het niet leggen der witte ton, op de rug van Prinsenhoek aan den grond geraakt de stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. Dietz, van Amsterdam naar Hamburg; dezelfve heeft eene loodsschuit aangenomen om een anker uit te brengen, het schip te ligten en met vloed weder af te brengen. - n.b. Dezelve is, volgens nader bericht, nog dien avond in vlot water gekomen en in den vroegen morgen van den 24sten in zee gegaan.

1830-04-24: Advertentie Amsterdamsche Courant 24 april 1830
Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij. De Directeur van voornoemde Maatschappij heeft de eer Heeren Rechthebbers kennis te geven, dat de geannonceerde vaart van het stoomschip BEURS VAN AMSTERDAM tusschen LŁbeck en St. Petersburg, in correspondentie op het stoomschip WILLEM DE EERSTE van Amsterdam op Hamburg, geen verandering te weeg brengt in het indertijd door de Maatschappij genomen en bij circulaire dd. 19 maart 1827 aan hen bekend gemaakte besluit.


1833-09-03:
Handelsblad 6 september 1833
(Particuliere correspondentie) Uit de Provincie Zeeland de dato 3 September 1833. Ontzettend zijn de berigten die wij omtrent de verwoestingen door den laatsten storm veroorzaakt, ontvangen: de schoon gebouwde voortreffelijke stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM. Kapitein Kool, is beneden het Sluische Gat op eene zandbank geslagen en ligt geheel reddeloos, met een groot gat in het schip: ieder oogenblik verwacht men, dat dezelve aan stukken zal slaan; de ekwipage, passagiers en goederen zijn gelukkig gered.
Handelsblad 10 september 1833
(Particuliere correspondentie) Breskens, Zaturdag 7 September 1833. De verschansing op het dek der alhier gestrande stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM en de paddlekasten hebben door de stortzeeŽn veel geleden; dit is echter alles los werk en van weinig belang; men heeft daarentegen veel hoop om althans de machinerie te behouden, welke men reeds bezig is uiteen te nemen. Wanneer de boot van hare machines en lading zal ontlast zijn, geloof ik, dat, indien geen ongunstige omstandigheden vooral van slechte weersgesteldheid tusschen beide komen, men haar ook nog wel zal afbrengen; zij zit wat de romp betreft, zeer hoog op het strand en ook de machinerie heeft niet geleden, althans een naauwkeurige inspectie, welke men vermits het vaartuig rondom in het drooge ligt, in staat is geweest te bewerkstelligen, heeft nog geen schade doen waarnemen.
Handelsblad, 20 september 1833
(Part. Correspondentie) uit Zeeland, Dingsdag 17 September 1833. Volgens berigten van ooggetuigen, zal de aan het Sluische Gat vastzittende stoomboot DE BEURS VAN AMSTERDAM zonder aanmerkelijke schade van daar worden vervoerd, en alzoo dit schoone stoomvaartuig aan de Stoomboot Maatschappij worden teruggegeven. Men schrijft het genoegzaam losraken van die stoomboot toe aan den hoogen vloed, die haar van die plaats uit het zand heeft geligt.

1848-00-00: De BEURS VAN AMSTERDAM werd eind 1848 uit de vaart genomen. De machine en ketels werden verwijderd en deze werden geplaatst in het in 1849 in de vaart gekomen stoomschip de STOOMVAART.

1849-01-00: NRC 060149
Advertentie. Verkoop van een stoomschiphol op maandag avond 8 januari 1849 ten zes ure. D. Beth en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 8e januari des avonds ten zes ure te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen het hol van het gekoperd Nederlands stoomschip de BEURS VAN AMSTERDAM, gediend hebbende in de vaart van Amsterdam op Hamburg, volgens Nederlandse meetbrief lang 40 ellen 30 duimen, wijd 5 ellen 73 duimen, hol 3 ellen 43 duimen en alzo gemeten op 352 tonnen, liggende aan de werf Vredenhof op de Kadijk no. 95. Nadere inlichtingen bij bovengemelde makelaars.
NRC 080149
Advertentie. Verkoop van een stoomschiphol te Amsterdam. De op heden, maandag 8 dezer, aangekondigde verkoop van dit hol zal geen voortgang hebben. (opm: was inmiddels uit de hand verkocht)
NRC 250149
Advertentie. Uit de hand te koop het beschietwerk met mahoniehout, afkomstig van de stoomboot de BEURS VAN AMSTERDAM, daargesteld voor 50 passagiers, uitmuntend geschikt voor een bodem, welke naar CaliforniŽ bestemd is of voor een schip in aanbouw. Deze betimmering zal nog staande (opm: dus in het schip) tot de 6e februari aanstaande te bezichtigen zijn en is te bevragen op de Buitenkant bij de Schipperstraat no. 2583 en aan de Werf Vredenhof op de Kadijk te Amsterdam.

1849-05-31: NRC 040649
Vlie, 31 mei. Heden vertrok het schip de BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. G. Norup, van hier naar Riga. (opm: thans zeilschip, ingericht voor de houtvaart, vertrek voor eerste reis als zodanig)


1879-10-06: Final Fate: Op reis met een lading hout van Riga naar Nederland is de BEURS op 6 oktober 1879 bij Svalverort (bij de zuidelijke kaap van het eiland Oesel, ca. 60 mijl van Riga) gestrand en wrak geworden.

Ship Masters Data

Date from: 1827
Captain: Heyde, L.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1828
Captain: Dietz, J.C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Kool, H.C.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1835
Captain: Savert, J.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1839
Captain: Kramer, W.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Description: BIJLBRIEF: ARCHIEF Gemeente Amsterdam / archiefnummer 5074/1419-1827-8
General information regarding this ship

 

AH 080530
Lübeck, 2 mei. Alhier is uit Kopenhagen tijding ontvangen dat het stoomschip DE BEURS VAN AMSTERDAM, kapt. J.C. Diets, hetwelk aanstaande donderdag de geregelde vaart tussen Lübeck en Petersburg zal beginnen, na een snelle reis van 78 uren uit Amsterdam te Kopenhagen is aangekomen en na enige passagiers aldaar aan wal gezet te hebben, vrijdagavond de reis naar Lübeck dacht voort te zetten.
Gisteren middag is dit fraaie stoomschip, na tot de reis van Kopenhagen derwaarts 16 uren besteed te hebben en een dag ten genoegen der passagiers, in Denemarken hoofdstad te hebben vertoefd, in de binnenhaven van Travemünde gekomen. Donderdag ochtend zal het van hier vertrekken en waarschijnlijk bereids zondag te Kroonstad zijn.