Name ship: CORNELIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1857
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Steamship
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1857-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 647.00
Net Tonnage: 466.00
Deadweight: 700.00
 
Length 1: 173.4 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 26.7 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 15.2 Feet (British) ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1858
Number in register 7
Name ship CORNELIA
Type Schroefstoomboot
Lasts 296
Built province/country ,
Buitenland
Remarks
Date agenda 1858-01-11
Passport requested by Schuurmans en zoon, G.
City niet vermeld
Master at time of request Muntendam, J.J.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1857-00-00 PALMERSTON
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1865-00-00 CORNELIA
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Owner: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1866-11-27: Final Fate: PGC 011266
Amsterdam, 28 november. Het stoomschip CORNELIA, van Koningsbergen naar Rotterdam, is gisteren op de Ooster gestrand; schip en lading vermoedelijk weg; loods en volk, uitgenomen 1 man, gered.
Volgens nader bericht is het op de Ooster gestrande stoomschip de CORNELIA, kapt. Hendriks, de 20e dezer van Pillau naar Rotterdam vertrokken. Schip en lading zijn weg. De bemanning, uitgenomen 1 man is met levensgevaar gered door de schippers P., J. en W. Kasteleyn en C. v.d. Klooster en te Ouddorp aangebracht.

1866-11-28: NRC 031266
Advertentie - Wij ondergetekenden, gezagvoerder, officieren en schepelingen, te samen uitmakende de equipage van het gestrande stoomschip CORNELIA, bekennen door dezen onze oprechte dank aan de drie schippers en schepeling, genaamd Pieter Kastelein, Jacob Kastelein en Willem Kastelein, benevens Cornelis van den Klooster, en betuigen tevens door deze dat wij naast God aan hun stoutmoedige en zelfopofferende pogingen, het redden van ons leven te danken hebben, en mogen ook nimmer de edelmoedige menslievende behandeling vergeten welke wij ondervonden hebben, ons aangedaan ten huize van de schipper Antonie van der Linde, door denzelve en zijn echtgenote; wij kunnen niets
anders hun toewensen en onze dank betuigen dan dat de Almachtige hun steeds moge zegenen gelijk Hij degene doet in wiens hart ware en oprechte christenliefde heerst, zoals deze onze genoemde personen aan ons getoond hebben en bevelen hun in zijn zegen en bescherming aan.
Gedaan te Ouddorp en ondertekend uit naam van en voor alle schepelingen van het gestrande stoomschip CORNELIA, 28 November 1866.
Gezagvoerder, J. Hendriks.
1e machinist, H. v.d. Sprong.
2e machinist, D. v.d. Helm.
3e machinist, J.J. Warnecke.
2e stuurman , J. Rijzer.
3e stuurman, H.W. Loon.
Bootsman, voor alle schepelingen, H. Mulder.

1867-01-18: NRC 210167. Ouddorp, 18 januari. Ontvingen de alhier woonachtig zijnde schippers P. J. en W. Kasteleyn, benevens C. van den Klooster, in december j.l. , van wege de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, een zilveren tabaksdoos met toepasselijke inscriptie en een gratificatie van NLG 20,- voor de met levensgevaar volbrachte redding der equipage van het op de 27e november jl. op de Ooster gestrande stoomschip CORNELIA, kapt. Hendriks, heden overhandigde de burgemeester aan ieder der gemelde schippers met een toepasselijke aanspraak de bij Koninklijk Besluit ingestelde zilveren medaille en het daarbij behorende getuigschrift, voor redding van schipbreukelingen uit te reiken. Die plechtigheid geschiedde in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur en de mede-eigenaren van het door de burgemeester en anderen aangeschafte vaartuig, tot redding van personen en goederen, genaamd : DE ONDERNEMING VAN OUDDORP.

Ship Masters Data

Date from: 1858
Captain: Muntendam, J. J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1863
Captain: Wilkens, J. W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1866
Captain: Hendriks, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

 

ARA Den Haag, Bijlbrief no. 434

CORNELIA
Acte van verkoop en aankoop getekend door:
Enerzijds James Joseph Allport, scheepsbouwmeester te Jarrow als gemachtigde voor George Palmer Jr. en Charles Mark Palmer, beide scheepsbouwmeesters te Jarrow bij volmacht van 28 november 1857, en
Anderzijds Dirk Adrianus Schuurmans van de firma Gerrit Schuurmans & Zoon te Rotterdam, als directeuren van de Stoomvaart-Vereeniging De Maas,
Verklaren te hebben verkocht voor en aangekocht voor de somma van NLG. 109.620,-  het Britse ijzeren schroefstoomschip PALMERSTON, voortaan te noemen CORNELIA, te voeren door kapitein Jan Jans Muntendam.
De bijzonderheden van het schip zijn:
Lengte    51 el en 60 duim
Breedte     6 el en 52 duim
Holte         4 el en 33 duim
Zij is gemeten op 560 ton of 296 last.
Het stoomschip bevindt zich thans te Rotterdam.