Name ship: ANTIGONE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1829
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Louis Lecarpentier, Antwerp, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1829-01-30
Launch Date: 1829-10-10
Delivery Date: 1829-10-19
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 384.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 203.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 31.80 Meters Registered
Beam: 5.74 Meters Registered
Depth: 4.73 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1829
Number in register 579
Name ship ANTIGONE
Type Fregat
Lasts 203
Built province/country Antwerpen, Netherlands
Binnenland
Remarks Turksche pas naar Batavia
Date agenda 1829-12-07
Passport requested by Outshoorn, J.
City Antwerpen
Master at time of request Best, S. de
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-10-16 ANTIGONE
Manager: Jan Outshoorn, Antwerp, Netherlands
Owner: Jan Outshoorn, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1830-12-12: Type: Collision
Op 12 december 1830 is de ANTIGONE, kapt. J. Leefkens, te Cowes in aanvaring gekomen met de VROUW KATRIENA, kapt. T. Lange, waarbij de kluiverboom en galjoen geheel en een anker van 1600 ponden dwars afgebroken waren

1830-12-24: Type: Stranded
Final Fate: Op 24 december 1830 is de ANTIGONE, kapt. J. Leefkens, op de Paardenmarkt (Schelde) gestrand.

Ship Masters Data

Date from: 1829
Captain: Best, Sent J. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1830
Captain: Leefkens, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.240
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, zeebrief, bestanddeel 586
AH = Algemeen Handelsblad
JC = Javasche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NB = Noord Brabander
NSC = Nederlandsche Staats Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1829

NB 160729
Op het Stakketsel te Antwerpen (opm: scheepsbouwer Louis Lecarpentier) zal eerstdaags van stapel lopen een fraai driemastschip van 300 tonnen, hetwelk den naam van deszelfs uitreder, den heer Jean Key, zal voeren (opm: bark JEAN KEY).
Op dezelfde werf staan thans op stapel, behalve enige kleinere vaartuigen, de volgende schepen: de STAD GENT, met 850 tonnen; de ANTIGONE, van 500 tonnen; de BELLONA, van 550 tonnen en de KOOPHANDEL, van 700 tonnen; zullende onmiddellijk de kiel gelegd worden van de STAD BRUGGE, een vaartuig van 1100 tonnen.
Op de werf Kattendijk worden gebouwd de schepen HELENE EN ORTELIUS, dit laatste van 800 tonnen. Ook is er dezer dagen de kiel gelegd van een driemastschip (opm: PHÉNOMÈNE) van 3 of 400 tonnen, hetwelk door een ander van 700 tonnen zal gevolgd worden.

Op 7 december 1829 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de ANTIGONE, aangevraagd door J. Outshoorn, Antwerpen, voor S. de Best als kapitein. 

1830

RC 130330
Rotterdam, 12 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ANTIGONES (opm: ANTIGONE, eerste reis van dit fregat), kapt. S.J. de Best, naar Batavia met troepen; DE JONGE JOHANNA, kapt. J. Douwes, naar Londen; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar …; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwe en CONCORDIA, kapt. A.E. Pot, naar Liverpool; DE MARIA, kapt. G.A.A. Sunder, naar Alikante en L’ADÈLE, kapt. G. Jansen, naar Bordeaux.
RC 170430
Rotterdam, 16 april. Kapt. P. Wemmerus, voerende het hoekerschip de TWEE GEBROEDERS, de 12e dezer te Brielle van Messina gearriveerd, rapporteert, de 16e maart, op 38º10’ NB en 12º00’ WL van Greenwich, gepraaid te hebben het schip ANTIGONES (opm: fregat ANTIGONE), kapt. S.J. de Best, van Antwerpen naar Batavia, zeilende met N.N.O. wind en zijnde aan boord alles wel.
JC 260630
Batavia, 23 juni. Heden arriveerde alhier het schip (opm: fregat) ANTIGONE, kapt. S. de Best, met Zr.Ms. troepen, de 7e maart vertrokken van Antwerpen.
JC 030730
Ter rede van Batavia liggende schepen: Zr.Ms. fregat RUPEL, Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. brik HAAIJ, schepen NEERLANDS KONING, ANNA CATHARINA, OEMAR OSMAN, ANTIGONE, HENRIETTA CLASINA, en MARIA, brikken PASSEKAN, JOHANNA FREDERIKA, DE LEEUW, CAROLINA, KALI MAAS en CLEMENTINA, de schoeners LAJU, BLORA, en MOLUCCO, de bark THEODORA en zes buitenlandse schepen.
RC 281230
Amsterdam, 26 december. Kapt. T. Lange, voerende het schip DE VROUW KATRIENA (opm: kof DE VROUW CATRIENA), met zout van Liverpool naar Amsterdam, meldt van Cowes, van de 12e dezer, dat hij die nacht aangezeild was geworden door het schip ANTIGONE, kapt. J. Leefkens (voor wijlen kapt. S. de Best), van Batavia naar Antwerpen, waardoor de boegspriet, kluiverboom, paalstut en de stuurboordskraanbalk gebroken werden, uit welke hoofde hij die dag aldaar was binnengelopen en aan de kaai lag, om te repareren, doch binnen acht dagen tot het voortzetten der reis dacht gereed te zijn; de naden in de boegspriet en het voordek alle gesprongen, doch weer toegetrokken zijnde, zou de lading niet behoeven gelost te worden.
Aangaande het schip ANTIGONE meldt hij nog, dat de kluiverboom en galjoen geheel en een anker van 1600 ponden dwars afgebroken waren. (opm: zie o.a. AH 291230)
AH 291230
Het van Batavia te huis komende en naar Antwerpen bestemde schip ANTIGONE (opm: bouwjaar 1829, de eerste rondreis van dit fregat) kapt. Sent de Best (opm: kapt. J. Leefkens voor wijlen kapt. Sent de Best), toebehorende aan de heer Oudshoorn te Gent (opm: J. Outshoorn, Antwerpen), is, bij het binnenkomen van de Schelde (opm: 24 december), op de bank de Paardenmarkt totaal verongelukt; slechts veertien man der equipage is gered (opm: zie o.a. ook AH 311230, MCO 010131, NSC 010131 en AH 220131)
AH 311230
Vlissingen, 26 december. Eergisteren tegen de avond geraakte het Nederlandse driemast-schip ANTIGONE bij de Paardenmarkt, door het slecht weer en invallende buien, aan de grond, alwaar hetzelve, door de hooggaande en veelvuldige stort-zeeën al spoedig tot een zekere hoogte vol water vloeide, zo dat men genoodzaakt was op lijf berging te denken en het schip te verlaten, hetwelk door de felle branding gevaarlijk was en ook gebleken is onmogelijk te zijn, want nauwelijks was de boot, waarin zich enige personen bevonden, van boord, of dezelve sloeg dadelijk vol water, waardoor zij, die buiten boord vielen, ofschoon er nog enige pogingen tot redding werden aangewend, in de golven hun graf vonden.
De loodsboot No. 4, van Vlissingen, in de morgen bij het schip gekomen zijnde, kwam zo na mogelijk bij hetzelve, hetwelk ten gevolge had dat vijftien man, waaronder de loods, zijn gered geworden; zijnde achttien mensen, onder welke zich bevonden twee officieren, twee soldaten, een vrouw en drie kinderen, bij deze schipbreuk omgekomen. Het schip, hetwelk vervolgens vol water liep, zal denkelijk weg zijn; hetzelve was komende van Batavia en naar Antwerpen gedestineerd. (opm: zie ook AH 291230)

1831

NSC 010131
Uit Vlissingen wordt van den 26 december (opm: 1830) het volgende gemeld:
Eergisteren tegen de avond geraakte het Nederlandse driemastschip ANTIGONUS (opm: fregat ANTIGONE), bij de Paardemarkt, door het ongunstige weer en invallende buien aan de grond, alwaar hetzelve, door de hooggaande en veelvuldige stortzeeën, al spoedig tot een zekere hoogte vol water liep, zodat men genoodzaakt was op lijfberging te denken en het schip te verlaten, hetwelk door de felle branding gevaarlijk was en ook gebleken is onmogelijk te zijn; want nauwelijks was de boot, waarin zich enige personen bevonden, van boord, of dezelve sloeg dadelijk vol water, waardoor zij die buiten boord vielen, ofschoon er nog enige pogingen tot redding werden aangewend, in de golven hun graf vonden.
De loodsboot No. 4 van Vlissingen, in de morgen bij het schip gekomen zijnde, kwam zo na mogelijk bij hetzelve; hetwelk ten gevolge had, dat vijftien man, waaronder de loods, zijn gered geworden; zijnde achttien mensen, onder welke zich bevonden twee officieren, twee soldaten, een vrouw en drie kinderen, bij deze schipbreuk omgekomen. Het schip, hetwelk vervolgens vol water liep, zal denkelijk weg zijn; hetzelve was komende van Batavia en naar Antwerpen gedestineerd.
MCO 010131
Advertentie. Smartelijk was voor mij en mijne kinderen de tijding, dat mijn oudste zoon, Gijsbrecht Otto Frederiks, stuurman op het schip de ANTIGONE, in de avond van den 24 december, bij de Paardemarkt (opm: bank voor de Vlaamsche kust t.h.v. de Wielingen, zie o.a. AH 291230), door het aan de grond raken van het schip, zijn leven in de golven heeft moeten eindigen, in de ouderdom van 39 jaren; wat mijn hart bij dit treffend verlies gevoelt, kan met geen woorden vermeld worden.
Dienende deze tot kennisgeving aan vrienden en bekenden, zo binnen als buiten de stad.
Middelburg, den 31 december 1830,            A.C. Somer, Wed. W. Frederiks.
AH 080131
Vlissingen, 3 januari. Nopens het schip ANTIGONE, wijlen kapt. S. de Best van Batavia op de Paardenmarkt gestrand (opm: zie o.a. AH 291230), wordt door de loods gerapporteerd, dat hij met 14 mensen aan boord gebleven zijnde, des morgens van den 25 december vergeefs wenkte, om door schuiten van Blankenburg, die voorbij in het Sluissche Gat invoeren, te worden gered, eerst in de namiddag van die dag, na 24 uur in het want en de marsen bij noodweer gezeten te hebben, door de loodsboot No. 4 van hier zijn gered; waarop die van Heijst en Blankenburg dadelijk aan boord van de ANTIGONE kwamen, die gedeeltelijk droog viel en dicht bij het strand zit, de masten hebben gekapt en al wat zij kunnen er afhaalden. Den 1 dezer is een loodsschuit, van hier erbij komende, met kogels uit geweren beschoten en heeft daarom moeten afhouden, zodat het roven en stelen van onze zijde niet kan verhinderd of iets geborgen worden.
AH 220131
Brugge, 17 januari. Volgens bericht van de strandplaats van de ANTIGONE, wijlen kapitein Leefkens (opm: kapt. J. Leefkens voor wijlen kapt. Sent de Best zie o.a. AH 291230); was dezelve niet af te brengen, omdat het schip gebarsten is; van de koffie en huiden is een goed deel, hoewel zwaar door zeewater beschadigd alhier aangebracht, men hoopte ook nog iets van het tin te bergen hetgeen zeer moeilijk zal zijn vermits met de vloed het schip telkens vol water loopt.
NSC 260431
Plaatselijke besturen.
De Burgermeester van de gemeente Rentranchement (Zeeland), zal, op woensdag den 27ste april 1831, des namiddags ten 2 ure, publiek te koop aanbieden, de overblijfselen van het op den 25ste december 1830 aan gemelde gemeente verongelukte schip ANTIGONE, bestaande in enige ledige vaten en scheepshout, liggende aan den Oostduin, voor een ieder te bezichtigen.
De Burgermeester voornoemd,
Johs. Basting.