Name ship: ABEL TASMAN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1824
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Cornelis Ernst Duyts - werf 'Het Roopaard', Amsterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1822-03-04
Launch Date: 1823-03-26
Delivery Date: 1824-11-20
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 300.00 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 30.90 Meters Registered
Beam: 5.41 Meters Registered
Depth: 4.33 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1842-00-00: Tuigage veranderd in bark.

Certificate of Registry
Year registered 1824
Number in register 531
Name ship ABEL TASMAN
Type Fregat
Lasts 180
Built province/country Noord Holland, Noord Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1824-12-01
Passport requested by Hackman Asschenbergh, J.H.
City Amsterdam
Master at time of request Theunisse, J.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1824-11-24 ABEL TASMAN
Manager: Jan Hendrik Hackman Asschenberg & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder: Jan Wils, Jan Hendrik Hackman Aschenberg en Josias Theunisse, Amsterdam
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1842-00-00 ABEL TASMAN
Manager: Van Santen & Aschenberg, Amsterdam, Netherlands
Owner: Van Santen & Aschenberg, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1843-00-00 ABEL TASMAN
Manager: J.B. 't Hooft & F.C. Deking Dura, Dordrecht, Netherlands
Owner: J.B. 't Hooft & F.C. Deking Dura, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Bijlage bij acte 36 van 1824, fregat ABEL TASMAN,  eigenaren per ultimo november 1824
Jan Hendrik Hackman Asschenberg, Amsterdam (boekhouder en 6/32e part)
Josias Theunisse, Amsterdam (6/32e part – mogelijk de schipper?)
J. Wils, Amsterdam (6/32e part)
firma Pieter en Salomon Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
Pieter Huidekoper (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
P Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Joh. Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
J.H.H. Asschenbergh, Amsterdam (1/32e part)

Bijlage bij acte 2 van 1826, fregat ABEL TASMAN, eigenaren per primo januari 1826
J.F. Hackman Asschenbergh, Amsterdam (boekhouder en 5/32e part)
J. Theunisse, Amsterdam (4/32e part)
J. Wils, Amsterdam (4/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
P. Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/32e part)
P. Calkoen, Amsterdam (1/32e part)
firma Jan Corver & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma G. van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht (2/32e part)

Bijlage bij acte 6 van 1828, fregat ABEL TASMAN, eignaren per primo maart 1828

J.F. Hackman Asschenbergh, Amsterdam (boekhouder en 9/32e part)
J. Wils, Amsterdam (4/32e part)
firma P.& S. Rendorp, Amsterdam (4/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (3/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (2/32e part)
H. Bicker, Amsterdam (2/32e part)
Johannes Meijjes, Amsterdam (2/32e part)
W. van Hoesen, Amsterdam (2/32e part)
P. Calkoen, Amsterdam (1/32e part)
firma Jan Corver & Co., Amsterdam (1/32e part)
firma G. van Hoogstraten & Zoon, Dordrecht (2/32e part)

 

 

 

 

Ship Events Data

1823-03-26: NSC 280323
Amsterdam, den 26 Maart. Heden is, van de werf het Roopaard , op den Kadijk , behorende aan den heer C. E. Duijts, met den besten uitslag te water gelaten een, onder bestuur van dien scheepsbouwmeester vervaardigd koopvaardijfregat, waaraan, ter gedachtenis van eenen onzer stoutste zeevaarders uit het midden der zeventiende eeuw, de naam van Abel Tasman gegeven is. Men herinnert zich, dat het die zelfde heer Duijts is, aan wien de Nederlandsche koopvaardij het schip de Java Paket, thans de Beurs van Amsterdam, te danken heeft, hetwelk, door zulke welgeslaagde togten op Oost-Indie, en nu laatstelijk door eene zoo voorbeeldeloos snelle retour-reis, zich en zijnen bouwer beroemd gemaakt heeft.

1824-00-00: Het schip is 180 Lasten groot.

1824-11-00: AC 220924
Advertentie. Naar Batavia zal in het begin van november, vertrekken het nieuw gebouwd gekoperd Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. Josias Theunisse.
Gelieft iemand enige goederen derwaarts te schepen of als passagier met hetzelve schip mede te gaan, zijnde het schip voor passagiers zeer goed ingericht, gelieve men zich in tijd te adresseren aan de cargadoors Jan Corver en Comp, op de Buitenkant, No. 13, of bij de kapitein aan boord, of te zijnen huize, Prinsengracht, bij de Vijzelstraat, te Amsterdam.

1825-03-27: AC 110625
Van Kaap de Goede Hoop zijn vertrokken: den 20 maart CATHARINA HENDRINA, kapt. ten Boekel, naar Amsterdam; den 27 maart, ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, en den 2 april EARL ST. VINCENT, beide naar Batavia.

1825-07-03: BC 060725
Batavia, 3 juli. Vertrokken: ROTTERDAMS WELVAREN, kapt. K. Schinkel, naar Rotterdam met 6 passagiers en 22 gepasporteerde militaitren; schip ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, naar Amsterdam met 6 passagiers en 22 gepasporteerde militairen;

1825-11-05: AC 071125
Texel, 5 november. Binnengekomen: ABEL TASMAN, kapt. J. Theunisse, van Batavia.

1825-11-08: RC 101125
Amsterdam, 8 november. Het nieuw gebouwd Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. J. Teunisse, den 9 januari uit Texel gezeild naar Batavia, is vandaar nog binnen de tijd van 10 maanden, 5 november, in Texel teruggekomen, niettegenstaande het, zowel op de uit- als thuisreis, de Kaap de Goede Hoop heeft aangedaan; gemelde kapitein is den 3 juli van Batavia gezeild en heeft de Kaap de Goede Hoop den 4 september verlaten, alwaar, volgens zijn bericht, in de Tafelbaai verongelukt is een groot Engels schip, naar de Oost-Indië bestemd.

1826-03-12: RC 130426
Amsterdam, 11 april. Kapitein J.H. Schuiring, voerende het schip HOOP EN VERWACHTING, van Amsterdam te Lissabon gearriveerd, meldt, dat hij den 12 maart op 49 gr. 36 min. breedte en 04 gr. 81 min. lengte gepraaid heeft het schip (opm: fregat) ABEL TASMAN, naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia, aan welks boord alles wel was.

1826-05-17: AC 080826
Texel, 6 augustus. Op 17 mei is aan Kaap de Goede Hoop aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Baas, van Amsterdam naar Batavia bestemd.

1826-07-16: BC 190726
Den 16 juli is ter rede van Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, vertrokken van Amsterdam met 3 passagiers en Zr.Ms. troepen op 10 maart.

1826-11-14: AC 161126
Texel, 14 november. Binnengekomen: ABEL TASMAN (opm: fregat), kapt. D.F. Baas, van Batavia, laatst van Kaap de Goede Hoop, hebbende de heen en terug reis in 8 maanden en 4 dagen volbracht, als zijnde den 10 maart j.l. uit Texel naar de Kaap de Goede Hoop en Batavia gezeild.

1826-11-14: RC 181126
Amsterdam, 16 november. Het Nederlands gebouwd fregatschip ABEL TASMAN, bevorens gevoerd door kapt. J. Teunissen en thans door kapt. D.F. Baas, hetwelk den 10 maart uit Texel naar Batavia zeilde, heeft laatstgenoemde plaats den 8 augustus verlaten en is den 14 november in Texel teruggekomen; hebbende dus, ofschoon het op de uitreis negentien dagen aan de Kaap de Goede Hoop vertoefd en op de thuisreis St. Helena aangedaan heeft, deze reis in de voorbeeldloze tijd van 8 maanden en 4 dagen en alzo in nog circa twee maanden minder dan deszelfs eerste reis in het verleden jaar afgelegd. Bij deszelfs aankomst te St. Helena lag aldaar het schip DE ZEEMEEUW, kapt. S.H. Veen, den 20 juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken.

1827-07-20: BC 240727
Te Batavia is gearriveerd: den 20 juli het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met 5 passagiers en Zr.Ms. troepen, den 5 april vertrokken van Amsterdam.

1827-12-26: DC 011227
Den 26 dezer is te Texel aangekomen het schip ABEL TASMAN, kapt. Dirk Foppes Baas, hetwelk den 14 augustus Batavia verlaten had.

1828-03-06: DC 080328
’s Gravenhagen, 6 maart. Uit de voornaamste havens des rijks wordt bericht, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij, die haren handel gedurende dit jaar met kracht schijnt te willen voortzetten, in de laatste weken voor hare voorjaarsexpeditiën naar Java, en voor hare jaarlijkse expeditiën naar Canton de volgende Nederlandse schepen bevracht heeft:
Van Amsterdam, de HENRIËTTE CLASINA, de SUSANNA, de ABEL TASMAN, de ONDERNEMING, de GRAAF BÜLOW, de ALEXANDER, IDA ALEYDA en de IMMAGONDA SARA CLAZINA.

1828-07-01: JC 030728
Batavia, 1 juli. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers en Zr.Ms. troepen, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.

1828-12-11: RC 161228
Amsterdam, 14 december. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, in Texel binnen van Batavia, is de 19e augustus vandaar vertrokken en heeft de reis voorspoedig vervolgd tot in de nacht van 21 september, wanneer, op de hoogte van Natal, aan de Afrikaanse kust, de bliksem in de grote mast sloeg, die daardoor geheel verbrijzeld werd, hetwelk de kapitein noodzaakte de Kaap de Goede Hoop aan te doen, alwaar hij de 1e oktober aan kwam en na de geledene schade hersteld te hebben, de 23e dito zijn reis voortzette, reeds de 2e dezer Terceira in het gezicht kreeg en de 11e dito in Texel binnen kwam.

1828-12-14: RC 161228
Amsterdam, 14 december. Kapt. J.F. Wygers de Vries, gevoerd hebbende het Nederlands schip ROTTERDAM, als passagier, met de ABEL TASMAN overgekomen en bereids in Amsterdam gearriveerd, bericht, onder andere, de 19e augustus bij de eilanden Middelburg en Amsterdam, op 24 graden zuider-breedte, voor de straat van Mozambique, te hebben gepraaid de Nederlandse brik OSIRIS, kapt. J.H. Hintens, van Batavia naar Antwerpen, welke de grote mast had verloren en naar Kaap de Goede Hoop zou zeilen, om zulks te herstellen. Nog bericht hij, dat de 22e oktober aan de Kaap de Goede Hoop in goede staat binnengelopen is, om water in te nemen, de Nederlandse brik DE PRINS DER NEDERLANDEN, kapt. J. Hillebrands, van Amsterdam naar Batavia.

1829-03-07: AH 070329
Advertentie. Voor passagiers naar Batavia. Het snelzeilend gekoperd Nederlandse fregatschip ABEL TASMAN, gevoerd door kapt. Dirk Foppes Baas, zal binnenkort van Amsterdam, alwaar hetzelve thans liggende is, naar Batavia vertrekken. Diegenen, welke als passagiers van deszelfs uitmuntend daartoe ingerichte gelegenheid voor de overtocht naar gezegde plaats gebruik willen maken, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors De Vries & Comp. of Jan Corver & Co, Amsterdam.

1829-08-29: JC 010929
Den 29 augustus is te Batavia gearriveerd het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met twee passagiers, den 30 mei van Amsterdam vertrokken; den 30 augustus de brik DIOMEDES, kapt. E. den Duyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.

1829-10-06: JC 061029
Ter rede van Soerabaija liggende schepen Zr.Ms. korvetten ATALANTE en ZWALUW, Zr.Ms. roei-kanonneerboot No.9, Zr.Ms. transportboot No. 4, en de koopvaardijschepen VROUW HELENA, ABEL TASMAN, ONDERNEMING, ANN AUGUSTINA;

1830-01-17: RC 190130
Amsterdam, 17 januari. Volgens rapport van een met het schip ZEEMANS HOOP, kapt. P. Kraay, van Batavia vertrokken, te Douvres aan de wal gezet en van daar te Amsterdam aangekomen passagier, waren vóór zijn vertrek van Batavia, aldaar gearriveerd de schepen DE NEDERLANDER, kapt. A.J. Struyk; HENRIETTE & HENRI, kapt. F.J. Vlieger; CORNELIA SARA, kapt. D. Leeuwrik Wz.; ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas en OLIVIER VAN NOORD, kapt. J. Duyff;

1830-02-01: RC 130230
Rotterdam, 12 februari.
Het Nederlands fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, de 18e oktober l.l. van Batavia gezeild zijnde, is op de 1e dezer, op de hoogte van Egmond in goede staat gesproken door schipper B. Zwarteveld, van de Zwartewaalsche vissloep, welke aan hem een visserman als loods heeft overgegeven, alzo naar Texel zeilende, alles wel aan boord.

1830-02-14: RC 160230
Amsterdam, 14 februari. Kapt. D.F. Baas, voerende het schip ABEL TASMAN, de 16e oktober van Batavia naar Amsterdam vertrokken en de 29e januari te Cowes binnengelopen, heeft sedert zijn reis voortgezet, doch is, na de 1e dezer op de hoogte van Egmond aan Hollandse loods aan boord gekregen en daarmee te vergeefs getracht te hebben in Texel binnen te lopen, de 5e dito te Cowes teruggekomen.

1830-02-26: AH 270230
Amsterdam, 26 februari. Te Amsterdam zijn gearriveerd ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Soerabaija, JOANNES ARNOLDUS, kapt. P.J. Kerkhoven, van Suriname, en MARIA ANNA, kapt. R.P. Brons, van Petersburg.

1830-04-30: AH 070430
Advertentie. In lading liggende schepen te Amsterdam naar Nederlandse koloniën.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip CORNELIA SARA, kapt. Dirk Leeuwrik Wzn., van Amsterdam. Adres bij L. Corver & Co.; D’Arnaud & Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks brikschip CLARA HENRIETTA, kapt. Johannes Balthazar Fuchs, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver& Co.
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip ABEL TASMAN, kapt. D. Foppes Baas, van Amsterdam. Adres bij B. Corver & Co. en B.D. Bosscher.

1830-05-23: RC 050630
Amsterdam, 3 juni. Kapt. J.J. Kortrijk, voerende het schip VENILLIA, de 25e mei van Amsterdam te Cardiff gearriveerd, rapporteert, dat hij in de avond van de 23e dito, op de hoogte van Lézard, met zuidelijke wind, in goede staat verlaten heeft het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, de 20e met hem uit Texel vertrokken.

1830-09-06: JC 090930
Batavia, 6 september. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, met een passagier, de 20e mei vertrokken van Amsterdam.

1830-10-07: JC 071030
Te Batavia ter rede liggende schepen Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener de BRAK en de koopvaardijschepen ABEL TASMAN, BARON VAN DER CAPELLEN, GRACE, ANNA AUGUSTINA, BOEROENG, OEMAR OSMAN, SOPHIA, MERCURY, PAKALONGAN en FATAL BARIE

1830-10-17: AH 050231
Het schip HANDELMAATSCHAPPIJ, kapt. P.H. Willers, is den 17 oktober van Batavia vertrokken en zou den 20 dito gevolgd worden door de IDA ALEYDA, kapt. J. Sipkes Fsz.
En lag nog ter rede de ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas.

1831-03-31: RC 090431
Amsterdam, 7 april. Het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Batavia naar Amsterdam, is den 31 maart op de hoogte van Plymouth gepraaid, hebbende als toen 130 dagen reis; aan boord was alles wel.

1831-05-31: AH 310531
In lading liggende schepen te Amsterdam:
Naar Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat ABEL TASMAN, kapt. Pieter van Vliet, van Amsterdam. Adres bij Jan Corver en C.F. der Kinderen en B.D. Bosscher.

1831-08-10: AH 130831
Texel, 10 augustus. Vertrokken: ABEL TASMAN, kapt. P. van Vliet, naar Batavia.

1831-12-11: JC 131231
Batavia, 11 december. Heden arriveerde alhier het schip ABEL TASMAN, kapt. P. van Vliet, met een aantal passagiers, den 10 augustus vertrokken van Amsterdam

1836-11-22: RC 160337
Rotterdam 15 maart. Kapt. L.A.J. Boulet, van Batavia in Texel binnen, rapporteert in Straat Sunda gepraaid te hebben den 18 november (opm: 1836) het schip ANNA LOUISA, kapt. J.K. de Jong, en een bark, waarschijnlijk CLARA HENRIETTA, kapt. J. Blokziel, en den 22 het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zijlstra, alle drie van Amsterdam naar Batavia;

1836-11-24: RC 300337
Rotterdam, 29 maart. Den 27 dezer arriveerde te Helvoetsluis (opm: onder meer) het schip ANTHONY, J.F. Mathysen, van Batavia, welke rapporteert den 24 november 1836 in Straat Sunda gepraaid te hebben de schepen HENDRIKA, kapt. Admiraal, en STAD SCHIEDAM, kapt. De Boer, naar Batavia; het schip ABEL TASMAN, van Amsterdam en een dito, tonende collegie-vlag met no. 356, aan boord was alles wel.

1836-11-26: RC 010437
Rotterdam, 31 maart. De Javasche Couranten tot den 26 november 1836 behelzen (opm: ondermeer) het volgende:
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. brikken ORESTES en CIRCE,
civiele schoeners ZWALUW, ALCINOE, ANADYOMENE, en POSTILLON,
Engelse oorlogsbrik ZEBRA,
Nederlandse schepen ADMIRAAL DE RUITER, ANTHONY, KORTENAER, L’ESPERANCE, MAKASSER, YDROESI, MERCURIUS, ABEL TASMAN en JAVAAN,

1837-11-12: ZP 080338 – 22
Straat Sunda passeerden: den 7 november 1837 het schip (opm: brik) ERASMUS, kapt. P.F. Marks, van Batavia naar Rotterdam, en den 12 november de schepen ROTTESTROOM (opm: brik), kapt. B.H. Kuiper, van Batavia naar Rotterdam, ABEL TASMAN (opm: fregat), kapt. H. Zeylstra, van Batavia naar Amsterdam,

1839-07-01: ZP 010739 – 430
Schepen in lading naar:
Batavia: het gekoperd driedeks fregatschip FLEVO, kapt. H.T. Amsberg, van Amsterdam. Adres bij d‘ Arnaud & Comp. en J. Corver & Comp.
Idem: het tweedeks gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zeylstra, van Amsterdam. (Oosterdok) Adres bij J. Corver & Comp. en B.D. Bosscher.

1839-08-04: ZP 080839 – 463
Kapt. Parma, van Batavia in Texel binnen, rapporteert de 4de augustus op de hoogte van Folkestone in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien te hebben de schepen OLIVIER VAN NOORD, kapt. van Schaaick, DOROTHEA, kapt. Dekker en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, alle van Amsterdam naar Batavia,

1839-12-18: ZP 240440
Volgens brief van Batavia van de 18e december zouden van daar vertrekken de schepen: MARGARETHA CATHARINA, kapt. Schippers en AMALIA, kapt. Muller, beide de 21e dito; DE JAVAAN, kapt. Van Duin, medio januari; HOLLAND, kapt. Dekker en ABEL TASMAN, kapt. Zeijlstra, beide ultimo januari

1842-04-30: Advertentie - Opregte Haarlemsche Courant 30 april 1842 Openbare Verkoping
J.E. Lublink, J. Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, B. D. Bosscher en J. Schutte Hoijman, makelaars, zullen op maandag den 2e mei 1842, des avonds ten 6 ure , te Amsterdam, in de Nieuwe StadsHerberg, aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte verkopen: Een extra ordinair welbezeild gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, gevoerd door kapitein H. H. Zeijlstra, volgens Nederlandse meetbrief lang 30 ellen 90 duimen, wijd 5 ellen 6 duimen, hol 4 ellen 47 duimen, en alzo gemeten op 311 tonnen of 164 lasten. Breeder bij inventaris; verders nog eene aanzienlijke partij scheeps-gereedschappen, bestaande in ankers, kabelkettingen, zee-instrumenten, kanonnen, watervaten, rondhouten, boten, sloepen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht en bij Notitie wordt aangewezen. Nader bericht bij bovengenoemde makelaars.

1844-10-31: AH 000145
JAVA COERIER (opm: JAVA KOERIER), kapt. F.G. Rienits, 2-deks barkschip, zou 31 januari van Nieuwediep vertrekken naar Batavia.
Idem SUZANNA CHRISTINA, kapt. J. Hoekstra, gekoperd fregat.
DYONISIA CATHARINA, kapt. Arenspoot, Amsterdam – Batavia, 28 november 1844 gepraaid 5º N.B. 24º W.L.
Rio Janeiro 31 oktober aangekomen SNELHEID, Kamp, Amsterdam, ABEL TASMAN, L. van Haften.

1848-05-26: DC 270548
Dordrecht, 26 mei. Voor deze stad zijn ingeklaard : het schip ABEL TASMAN, kapt. L. van-Haften, van Batavia, met Suiker, Koffij en Bind–Rotting.

1848-07-22: NRC 130748
Advertentie. O. J. van Wageningen, E. Boonen, H. Vriesendorp, J. P. M. Boonen, E. Mauritz en A. C. Van Wageningen Jr., Makelaars, presenteren , als last hebbende van hunne principalen , ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op Zaterdag de 22 Juli 1848, des middags ten 12 ure precies, ten huize van J. Zahn, in het Nederlandsch Koffijhuis, over het marktplein te Dordrecht, bij openbare veiling te verkopen :
Een extraordinair welbezeild; kopervast en gekoperd barkschip, genaamd ABEL TASMAN, varende onder Nederlandse vlag, en gevoerd door kapitein L. van Haften, volgens meetbrief lang 30 ellen, 90 duimen, wijd 5 ellen, 41 duimen, hol 4 ellen, 33 duimen en alzo gemeten op 170 lasten, liggende in de Rietdijksche Haven te Dordrecht, en breeder bij den Inventaris omschreven; zullende afzonderlijk geveild worden instrumenten en kaarten. Nadere onderrigting te bekomen bij bovengenoemde Makelaars, of bij den cargadoor J. B. 't Hoofd, te Dordrecht.

1848-07-22: NRC 240748
Verkoping van Schepen, in het Nederlandsch Koffijhuis te Dordrecht, zaterdag 22 juli 1848:
Het gekoperd barkschip ABEL TASMAN, kapt. L. van Haften, in veiling NLG 9200, in slag afgelopen. (opm: het afmijnen leverde geen hogere prijs op; uit een nieuwe veiling – zie NRC 120848 – blijkt dat deze eerste verkoop werd ‘opgehouden’)

1848-08-16: NRC 120848
Advertentie. De Stads Vendumeesters De Hart en Roest zijn voornemens op woensdag de 16e augustus 1848 des voormiddags om 10 uren, aan de Buiten Kalkhaven te Dordrecht te verkopen het hol van het kopervast en gekoperd barkschip genaamd ABEL TASMAN, met deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zo als bij kavelingen ligt genummerd, te bezichtigen daags voor of op de verkoopdag bij en aan gemelde Buiten Kalkhaven.
(opm: de onttakelde staat van deze bark, die in 1824 als fregat in de vaart werd gebracht, maakt het waarschijnlijk dat het casco in slopershanden is gevallen)

Ship Masters Data

Date from: 1824
Captain: Theunisse, Josias - Amsterdam
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1826
Captain: Baas, Dirk Foppes
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1831
Captain: Vliet, Pieter van
College: Blaauwe Vlag, Amsterdam
Flagnumber: 212
Other information: College Blaauwe Vlag : Later vlagnummer A 131

Ook lid van College Maatsch. tot Nut der Scheepvaart te Rotterdam - vlag Nr. R 93

Date from: 1832
Captain: Zeylstra, H.H.
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 41
Other information: Ook lid van college Blaauwe Vlag, Amsterdam onder vlagnummer 163

Date from: 1843
Captain: Haften, Lourens van
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 63
Other information: 0

Images


Description: Painting made in 1832 (source Piets scheepsindex.nl)
Image type: Painting - Aquarel
Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Nederlandse Koopvaardijschepen 1820-1900, G.N. Bouma
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
DC = Dordrechtsche Courant
JC = Javasche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NSC = Nederlandsche Staats Corant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost

Year: 0000-00-00
Source: ARCHIEF Gemeente Amsterdam
Description: ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074-1419-1824-36