Name ship: BANCA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1838
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: De Jong, Kortlandt & Anthony, werf ‘de Naarstigheid’, Rotterdam, Netherlands
Yardnumber: 27
Date Laid Down: 1837-08-02
Launch Date: 1838-08-02
Delivery Date: 1838-08-11
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 678.00 Net tonnage
Deadweight: 343.00 lasts
 
Length 1: 38.40 Meters ***Unknown***
Beam: 6.90 Meters ***Unknown***
Depth: 5.52 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1838
Number in register 459
Name ship BANCA
Type Fregat
Lasts 343
Built province/country Zuid Holland, Zuid Holland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1838-08-22
Passport requested by Vlierboom, C.& A.
City Rotterdam
Master at time of request Ham, B.C. ten
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1838-08-00 BANCA
Manager: Firma C. & A. Vlierboom, Rotterdam, Netherlands
Owner: Firma C. & A. Vlierboom, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Voor de mede reders (zie onderaan blz.)

Part-owners

1838 - BANCA.
Mede-eigenaren: 
firma C.& A. Vlierboom , kooplieden (257/480e part), 
Adriaan Theodoor Prins, hoogheemraad van Schieland (60/480e part), 
Dirk Vlierboom, particulier (48/480e part), 
R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars (40/48e part), 
Jacob Voorhoeve H.Czn, commissionair (15/480e part), 
Johannes Marinus Voorhoeve, commissionair (15/480e part), 
Jan Abraham Jongeneel, notaris (30/480e part) 
Fredrik van Dam, makelaar (15/480e part), allen te Rotterdam

Ship Events Data

1800-08-00: Na exact een jaar bouwtijd werd het schip ‘geheel volbouwd’ te water gelaten
De bijlbrief was gedateerd Rotterdam, 11 augustus 1838

Bij oplevering waren partners in het schip:
firma C.& A. Vlierboom , kooplieden (257/480e part),
Adriaan Theodoor Prins, hoogheemraad van Schieland (60/480e part),
Dirk Vlierboom, particulier (48/480e part),
R. Mees & Zoonen, kassiers en makelaars (40/48e part),
Jacob Voorhoeve H.Czn, commissionair (15/480e part),
Johannes Marinus Voorhoeve, commissionair (15/480e part),
Jan Abraham Jongeneel, notaris (30/480e part)
Fredrik van Dam, makelaar (15/480e part), allen te Rotterdam

De datum van registratie van de eerste eigenaars was Rotterdam, 11 augustus 1838 in register deel 38, folio 171, verso, vak 3.
De noodzakelijke verklaring werd afgelegd voor Mr. Adam Schadée, notaris te Rotterdam.

Het bouwnummer van de werf was 27 (L.C.H.)

1843-11-19: Arie Vlierboom overleed op 19 november 1843.

1844-07-02: AC 02.07.1844
Door de Ned. Handel-Mij zijn, voor deze maand, bevracht de onderstaande bodems, als:
Voor Amsterdam: CASTOR, ANNA MARIA HENRIËTTE, ELISABETH EN ANTOINETTE, PRESIDENT VERKOUTEREN, CHRISTINA AGATHA, CLARA HENRIËTTE, ADMIRAAL JAN EVERTSEN, KONING DER NEDERLANDEN, KOOPHANDEL, VRIENDSCHAP en DECIMA.
Voor Rotterdam: MAAS, JOHANNES MARINUS, BEURS VAN ROTTERDAM, BANCA, LOUISA, en PICTURA en IDA WILLEMINA, beide Van Dordrecht.
Voor Dordrecht: LOUISA PRINCES DER NEDERLANDEN.
(opm: veel van deze schepen hadden op deze bevrachting liggen wachten en vertrokken weldra; de meeste in ballast)

1846-03-17: Op 17 maart 1846 verkocht de firma C. & A. Vlierboom (waarin nu de erven van Arie Vlierboom: de wed. Hieltje van der Leeuw, echtgenote van wijlen Arie Vlieboom, en minderjarig enig kind Margaretha Vlierboom) ten overstaan van Mr. Pierre Gerard Dalen, notaris te Rotterdam, haar 257/480e part in het schip aan Casper Vlierboom; hij was de broer van Arie Vlierboom en partner in de firma C. & A. Vlierboom.
De waarde van het schip was getaxeerd op NLG 57.700, zodat de 257/480e part een waarde vertegenwoordigde van NLG 30.893,54.
Deze wisseling van eigendom werd op 18 maart 1846 te Amsterdam geregistreerd in deel 118, folio 166, verso, vak 4 en volgende.

1852-03-20: NRC 21.03.1852
Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen als:
Voor Rotterdam: VROUW JOHANNA, kapt. C. v.d. Hoeven; DEN ELSHOUT, kapt. P.F. Rijken; DOGGERSBANK, kapt. J.M. Jansen; JOHAN JACOB, kapt. L. van Geelkerken; BANCA, kapt. B.C. ten Ham; WELTEVREDEN, kapt. H. Teerlink; ROTTERDAM, kapt. P. Vis; OLIVIER VAN NOORD, kapt. O. Kievyt; FOP SMIT, kapt. K.J. Swart; MARIA ANNA, kapt. L.G. Verbeek. (opm: bekort)

1852-05-04: NRC 21.04.1852
Advertentie. Openbare Vrijwillige Verkoping van na te melden aandelen in zeeschepen. De notaris John Antony Groshans, residerende te Rotterdam, als daartoe lasthebbende van zijn principalen, is voornemens om op dinsdag de 4e mei 1852, des voormiddags ten 11 ure precies, in één zitting, bij opbod en afslag, in het Notarishuis aan de Geldersche Kade, te Rotterdam, publiek te veilen en te verkopen:
- Een zestiende aandeel in het Nederlands fregatschip BANCA, gevoerd door kapt. B.C. ten Ham, in het jaar 1837 nieuw gebouwd, groot 343 lasten, thans op reis naar Java, derwaarts vertrokken 4 april 1852, en bevracht door de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor de terugreis.

1856-06-09: NRC 31.07.1856
Hongkong, 9 juni. Sedert onze laatste berichtgeving zijn onder de Nederlandse schepen de navolgende vrachten gesloten, als BANCA (opm: fregat), kapt. J.F. Heymans voor een reis naar Havana met koelies à $ 65 per kop en ADMIRAAL ZOUTMAN (opm: fregat), kapt. J.H. Clowting, voor 10 maanden à $ 2400 per maand. De Nederlandse schepen ARGO (opm: viermast schoener), kapt. A. Weber, en EMILIE (opm: bark), kapt. P.F. Marker, van hier naar Manila vertrokken, zullen aldaar, de eerste voor Australië en de tweede voor Europa, laden.

1856-08-03: NRC 05.10.1856
Hongkong, 9 augustus. Het Nederlandse fregatschip BANCA, kapt. J.F. Hoogeveen Heijmans, hetwelk de 12e juli van Macao met 350 koelies naar Havana vertrok, werd door schade, welke het in een storm beliep, genoodzaakt terug te keren om te repareren. Gedurende de tijd, dat de reparatie bewerkstelligd werd en het schip bijna klaar was om weer zee te kiezen, schijnen de Chinezen samengespannen te hebben om zich aan hun verplichtingen te onttrekken en om hiertoe te geraken, werd de equipage den 3e dezer door hen overvallen. Deze was echter voorbereid en verweerde zich, zodat er natuurlijk een hevige schermutseling plaats greep. Onder dit bedrijf zijn enige der booswichten tot het verschrikkelijke besluit te komen, om het schip in brand te steken. Zij begaven zich om dit barbaarse plan ten uitvoer te brengen in het tussendek en in korte tijd was het schip een prooi der vlammen. Een groot gedeelte der Chinezen hebben hun welverdiende straf ontvangen en zijn omgekomen, maar ook kapt. Heymans, de 2e stuurman en de hofmeester worden vermist.

1856-08-03: Final Fate: NRC 06.10.1856
Rotterdam, 5 oktober. Betreffende het gebeurde met het Nederlandse fregatschip BANCA, kapt. Hoogeveen Heymans (reeds gisteren onder de scheepstijdingen gemeld), verneemt men uit Engelse dagbladen nader, dat het bij terugkomst der BANCA te Macao, om enige schade te herstellen, de koelies niet vergund was zich aan wal te begeven, welke maatregel genomen was om hun weglopen te voorkomen. Men voelde echter geen vrees voor een opstand, toen een Chinese scheepsdokter, die aan boord was, de kapitein waarschuwde dat er enig kwaad voornemen bestond. Om zich daartegen in staat van tegenweer te stellen, werd het klein geweer naar het achterschip gebracht, terwijl twee stukken geladen werden en zodanig geplaatst, dat men daarmede op de koelies vuur kon geven. Ten 9 ure ’s avonds van diezelfde dag begon de opstand, tengevolge waarvan de bemanning de wijk nam naar het halfdek. De kapitein deed eerst een paar schoten over de hoofden; doch toen hiermede het beoogde doel niet werd bereikt, maar de koelies gewapend met sjorhouten, stenen, enz. zich verder in beweging stelden tot een aanval, gaf men vuur op hen, en werden ook de stukken afgeschoten. De koelies begaven zich hierop naar beneden, van waar de vlammen spoedig naar boven rezen, zodat het schip weldra in lichterlaaie vlam stond. De grote mast stortte daarop spoedig onder gekraak in, vervolgens deelden de fokke- en bezaansmasten in hetzelfde lot en omstreeks middernacht geraakte de kruitkamer in brand. Van de Europeanen zijn de kapitein, de konstabel en de hofmeester vermist, alsmede 220 à 230 koelies. Zij, die gered werden, zijn opgenomen door de stoomboot QUEEN, door kapt. Endicott`s kotter en door twee andere vaartuigen. Een matroos, die verondersteld werd verdronken te zijn, is door de bemanning van de QUEEN aan boord gevonden van een Chinese boot.

1856-09-11: NRC 31.10.1056
Hongkong, 11 september. Het gerechtelijk onderzoek, dat men nopens het verbranden van het Nederlands fregatschip BANCA ingesteld heeft onder de koelies, die beschuldigd waren van de brand gesticht te hebben, heeft tot uitkomst gehad, dat deze het doen voorkomen, als of de brand bij ongeluk en niet door moedwil was ontstaan.

Ship Masters Data

Date from: 1838
Captain: Ham, Bernardus Carolus ten
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 434
Other information: B.C. ten Ham werd met nr. 434 effectief lid van Zeemanshoop per 15 september (jaar niet vermeld) op voorspraak van P. Willers. Als zijn schip is vermeld de "Banka". Heeft als lid bedankt.
In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 08/15 september 1835 werd voorgedragen/benoemd Bernardus Carolus ten Ham, oud 34 jaar, voerend de bark “Madura”, afkomstig uit Rotterdam en met adres bij B.J. ten Ham op de Leliegracht hoek Prinsengracht te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.H. Willers.
Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 november 1835. Heeft als lid bedankt maar jaar is niet vermeld.

B.C. ten Ham was met vlagnummer R 117 in de periode 1831 t/m 1868 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
B.C. ten Ham was in 1843, 1845 en 1851 afwisselend commissaris van de maatschappij058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop d.d. 23 april 1835 staat vermeld een “brief van den Heer J.A. Lublink namens Kapt. B.C. van Ham berigtende de ontdekking van eene nieuwe Zandbank onder de Kust van Sumatra.“
In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop d.d. 1 april 1858 bericht kapitein B.C. ten Ham het overlijden van zijn echtgenote en vraagt inlichtingen omtrent zijn rechten. Het Bestuur verwijst naar art. 92 van het Reglement. (Dit artikel regelt een uitkering voor kapiteins bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar).
In de notulen van de Bestuursvergadering d.d. 29 april 1858 bedankt B. ten Ham voor zijn lidmaatschap “uit hoofde van de laatste beschikking omtrent hem genomen”. 042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 11 februari 1834 staat een verzoek van stuurman Staal vanwege geleden schipbreuk met het schip Samarang. Geconcludeerd uit Bouma zou het kunnen gaan om de bark Samarang, in 1833 varend onder kapitein B.C. ten Ham.

In de notulen van de Algemene Vergadering van 1 december 1835 wordt een bericht vermeld van de weduwe van kapitein J.K. de Vries dat zij is hertrouwd met kapitein B.C. ten Ham en derhalve geen recht meer heeft op een uitkering023.

De schepen van de kapitein
lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
434 1835 bark Madura geen opgave
321 1836 bark Madura C.& A.Vlierboom, R’dam
1837-1853 fregat Banka idem
104 1854 fregat Bellona idem
1855-1857 fregat Bellona idem

Van Sluijs011 en Bouma012 vermelden B.C. ten Ham in 1833 als kapitein van de bark “Samarang” varend voor C. Brandligt te Amsterdam, maar dat schip strandde in dat jaar op de noordkust van Engeland. Het Handelsblad uit 1833 (geen dagtekening) vermeldt dat kapitein ten Ham met 17 bemanningsleden met de loodsboot “Fortuna” onder kapitein J. Reader op 28 december in Brielle is aangekomen.
Van Sluijs en Bouma vermelden B.C. ten Ham in de periode 1834 t/m 1837 als de gezagvoerder van de bark “Madura” varend voor de rederij C. & A. Vlierboom te Rotterdam. Het schip gaat op 14 november 1837 in verkoop te Rotterdam.
Handelsblad 03 november 1837 advertentie:
H. Montauban van Swijndregt, F. van Dam en F.N. Montauban van Swijndregt, makelaars te Rotterdam, zijn van meening op Dingdag den 14den November 1837, des namiddags ten vier ure, in het Locaal op den hoek der Scheepsmakelaarshaven en Biersstraat, wijk A, no 458, te veilen: Het Nederlandsch Fregatschip Madura, gevoerd wordend door kapt. B.C. ten Ham, volgens meetbrief lang 7,102 El, wijd 4.87 El, hol 4,58 El, en alzoo groot 142 Lasten, met als deszelfs Rondhout Staande en Loopend want, ankers, touwen en verderen inventaris, zoo als hetzelve is liggende, in de Leuvehaven.

Handelsblad 31 december 1833. Scheepstijdingen.
Briel, 28 December, N.W. Gisterenavond arriveerde de Engelsche loodsboot, Fortuna, kapt. J. Reader, van Woodbridge, met 17 Passagiers, zijnde de ekwipage van het op de noordkust van Engeland verongelukte Nederl. Barkschip Samarang kapt. R(!).C. ten Ham”.

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein B.C. ten Ham met vlagnummer R117 als gezagvoerder in de ledenlijsten van:
* 1849, 1851 van het fregat “Banca”, 343 last, voor C. Vlierboom & Zonen te Rotterdam
* 1855 van het fregat “Belona” voor C.Vlierboom & Zonen te Rotterdam

Bouma vermeldt B.C. ten Ham als gezagvoerder gedurende:
* 1833 op de bark “Samarang”, gebouw in 1815, bouwplaats niet vermeld, varend voor T. Thornton te Rotterdam. Het schip is in 1833 (of 1837?) gestrand in Noord-Engeland;
* 1834 t/m 1837 op de bark “Madura”, gebouwd in 1816, bouwplaats niet vermeld, 268 ton o.m., varend voor C. & A. Vlierboom te Rotterdam. Het schip werd in 1837 verkocht aan F.Smith te Rotterdam;
* 1838 t/m 1854 op het 3-mastschip “Banca”, gebouwd in 1838 te Rotterdam, 768 ton o.m., varend voor C.& A. Vlierboom te Rotterdam;
* 1855 t/m 1857 op het 3-mastschip “Bellona”, gebouwd in 1855 te Bremerhaven, 858 ton o.m., varend voor C.Vlierboom & Zn te Rotterdam.

Overige bijzonderheden
In het Journaal van Sikke IJsbrands Parma, gezagvoerder van "De Vrienden" op de rede van Batavia: 26 november 1834 "in de ... middag arriveerde alhier het barkschip (naam niet
vermeld) met rotterdammer No 117 zijnde Capt Terham ...".

B.C. ten Ham verzorgde per 13 november 1838 vanuit Hellevoetsluis met de “Banka” een troepentransport van 4 officieren en 120 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 19 april 1839 na 157 dagen065.

In een e-mail d.d. 23 april 2006 van André Delporte, Luik, meldt deze
Kapitein B.C. ten Ham als gezagvoerder van het fregat “Heros”. 28 april 1830 de “Heros” verlaat Londen naar Batavia; 4 september 1830 aankomst te Batavia; 21 september 1830 van Batavia naar Soerabaja; 21 october 1830 van Soerabaja naar Batavia; aankomst te Batavia op 27 oktober 1830; 2 november 1830 vertrek uit Batavia naar Antwerpen.

Date from: 1851
Captain: Hoogeveen Heymans, J.F.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 11
Other information: J.F. Hoogeveen Heijmans was met vlagnummer R11 in de periode 1851 t/m 1857 effectief lid van het Rotterdams zeemanscollege maatschappij tot Nut der Zeevaart.

De schepen van de kapitein
In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.F.Hoogeveen Heijmans met vlagnummer R11 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:
* 1849 fregat “Maasstroom”, 330 last, varend voor C. Vlierboom & Zonen te Rotterdam
* 1851 fregat ”Banca”, 343 last, varend voor C. Vlierboom & Zonen te Rotterdam

Bouma vermeldt J.F. Hoogeveen Heymans als gezagvoerder gedurende:
* 1852 t/m 1854 van het 3-mastschip “Maasstroom”, gebouwd in 1836 te Rotterdam, 657 ton
* 1855 t/m 1856 van het 3-mast schip “Banca”, gebouwd in 1838 te Rotterdam, 678 ton o.m.
Overige bijzonderheden
J.F. Hoogeveen Heymans vertrok op 13 december 1851 vanuit Brouwershaven met de “Maasstroom” en aan boord 2 landmachtofficieren. Aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

Date from: 1852
Captain: Ham, Bernardus Carolus ten
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Flagnumber: 434
Other information: 0

Images

Sources


Year: 1838-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.56.65.365

Year: 1846-03-18
Source: NA-Den Haag
Description: Nat. Archief-Den Haag, archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675 - No. 115b