Name ship: GOOILAND

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1896
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Lugger
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Maassluis, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1896-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer:
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power:
Power Unit:
Eng. additional info: 0
Speed in knots:
Number of screws:
 
Gross Tonnage: 108.00 tons (oude meting)
Net Tonnage: 89.00 tons (oude meting)
Deadweight: 135.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 25.54 Meters ***Unknown***
Beam: 6.39 Meters ***Unknown***
Depth: 3.23 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 19?? GOOILAND
Manager: L. Bolderley, Vlaardingen, Netherlands
Owner: L. Bolderley, Vlaardingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands
Callsign: NTSR
Additional info:

Date/Name Ship 1918-00-00 GOOILAND
Manager: Foeke Schuring, Schiedam, Netherlands
Owner: Foeke Schuring, Schiedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Schiedam / Netherlands
Callsign: NTSR
Additional info:

Ship Events Data

1918-00-00: 1896 onzeker is de voorgeschiedenis van het schip. misschien in de visserij? Het was voor 1918 eigendom van L. Bolderley te Vlaardingen.

1924-00-00: Final Fate: NRC 02.08.1924: Londen, 31 Juli: De Nederlandsche logger "Gooiland", 14 Juli van Cadix naar Plymouth vertrokken, heeft 16 dezer op 36.32. N. - 07.55. W op een onder water drijvend voorwerp gestoten en is gezonken. De bemanning is door een trawler opgepikt en 17 Juli te Cadix geland.

Het Vaderland 16,08.1924: De Raad voor de Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het stooten en daardoor zinken van het zeilschip "Gooiland" op 16 Juli j.l. bij de Zuidkust van Portugal. De schipper-eigenaar verklaarde dat bij den aankoop van het stalen zeilschip er scheepsverband op stond van f. 7500 nu f 6450; het was verzekerd bij Lloyds voor £ 1400 en diende tot vervoer van hout, rogge, steenkool, zout. Met de verzekering van de lading had hij zich nooit bemoed. 14 Juli was de "Gooiland" vertrokken van Cadix met een lading zout voor Plymouth; er was vier man aan boord; de verzekering van het schip was te Cadix bij Lloyds afgesloten voor deze reis. Op de heenreis naar Cadix was de "Gooiland" bij een andere maatschappij verzekerd geweest.
16 Juli, des voormiddags halftwaalf, toen het schip ongeveer 25 mijl uit de kust was, werden twee stooten gevoeld; de schipper was met stuurman en matroos aan dek. Hij had overboord gekeken, doch had niets gezien. Op het oogenblik van het stooten stond er een zware deining uit Westelijke richting, het weer was vrij goed: op de plaats waar het ongeval geschiedde stond veel water. Onmiddelijk na het stooten is er gepeild en onderzocht of het ruim droog bleef; omstreeks één uur is er nogmaals een onderzoek ingesteld; er werd geen water in het schip aangetroffen. Des namiddags begon de "Gooiland" echter zwaarder te liggen en bij onderzoek bleek in het ruim drie voet water te staan. Daar de pompen met zout verstopt waren kon het ruim niet droog gekregen worden. Steeds werd het schip zwaarder, het zonk steeds sneller, zoodat de bemanning ten slotte genoodzaakt was de booten uit te zetten en het schip te verlaten. Korten tijd later is de "Gooiland" gezonken. De manschappen zijn door een stoomtreiler opgevischt en aan wal gebracht.

NRC 19.09.1924: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart: Inzake het zinken van het zeilschip "Gooiland" aan de Zuidkust van Portugal: De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van deze scheepsramp niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Het ter plaatse als door de schipper opgegeven, op 25 mijl afstand van de Zuidkust van Portugal, stooten op een ondiepte, een bank of een rotspunt, of, gelijk de beide gehoorde getuigen vermoeden, op een onder water zwevend voorwerp, komt den Raad zeer onwaarschijnlijk voor. Hoewel noch voor, noch na het stooten iets is gezien, zou nog kunnen worden geacht aan het stooten op een wrak, waarvan iets boven water uitstak, het welk aan dek van de "Gooiland" niet zou zijn gezien, doch ook dienaangaande is niets gebleken. Voor een meer positieve conclusie in anderen zin n.l. als zoude het schip zijn "weggebracht" heeft de Raad al evenmin voldoende gegevens aanwezig gevonden. De raad noemt dit laatste geval hier bij name, omdat bij een ramp als hier is geschied ook bij den bevooroodeelde de gadachte aan het z.g. wegbrengen opkomt, zoodat het gewenscht voorkomt om, ook wat dit punt betreft, voormeld negatief resultaat uitdrukkelijk te vermelden.

"De Zee" 1924: Op 16 juli 1924 het zeilschip “Gooiland “ van Foeke Schuring te Schiedam, op weg van Cadix naar Plymouth met een lading zout, zinkt als gevolg van een lekkage op 25 mijl van de Portugese kust. De bemanning kan hierbij worden gered.
Ship Masters Data

Images

Sources