Start new search

Shipbuilder (nr. of ships) City Country
 
61 Kommunar Shipyard (2) Nykolayev Ukraine
Damen Shipyards Okean (VAT Sudnobudivnyi Zavod Okean) (4) Nykolayev Ukraine
Khersonskyi Sudnobudivnyi Zavod (3) Kherson Ukraine